ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107. schôdza
Číslo: CRD-1265/2019
688
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2019
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 688
z 9. septembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, bode 1 § 60a ods. 3 sa slovo „rovnakom“ nahrádza slovom „plnom“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; V záujme predchádzania interpretačným nezrovnalostiam sa navrhuje spresniť predmetné ustanovenie tak, aby bolo zrejmé, že na obdobie kedy bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti sa hľadí ako na obdobie, počas ktorého zabezpečovali starostlivosť v „plnom“ rozsahu obaja rodičia, pričom v súlade so znením čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle navrhovaného znenia § 65b ods. 2 sa toto obdobie ako celok (celé obdobie zverenia do striedavej osobnej starostlivosti) na účely určenia najvyššieho dôchodkového veku zohľadní len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.
2.V čl. I, bode 1 § 60a odsek 4 znie:
„(4) Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje fyzická osoba do nadobudnutia jej plnoletosti, ktorá je
a) vlastné dieťa poistenca,
b) osvojené dieťa poistenca,
c) dieťa zverené poistencovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na
základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; v ustanovení sa spresňuje vymedzenie „dieťaťa“ na účely posúdenia podmienok
„výchovy dieťaťa“ (navrhovaná úprava korešponduje s navrhovanou úpravou odseku 1).
3.V čl. I, bode 3 § 65b ods. 2 sa slová „možno zohľadniť“ nahrádzajú slovami „sa zohľadní“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje tak, aby bolo jednoznačne zrejmé že Sociálna poisťovňa povinnosť (nie možnosť) prednostne zohľadniť to isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa žene.
4.V čl. I, bode 3 § 65c ods. 2 sa nad slovom „predpisov“ odkaz 55a)“ nahrádza odkazom 55aa)“, slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:“ sa nahrádzajú slovami „Poznámka pod čiarou k odkazu 55aa znie:“ a označenie poznámky pod čiarou 55a)“ sa nahrádza označením „55aa)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; navrhovaná úprava reaguje na existenciu odkazu 55a a poznámky pod čiarou k tomuto odkazu v platnom znení zákona č. 461/2003 Z. z. 66 ods. 4).