ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107. schôdza
Číslo: CRD-1289/2019
687
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1540)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1540);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1540) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 687
z 9. septembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1540)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, nový bod
Pred doterajší bod 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 11 ods. 2 písm. a) a b) sa číslo „100“ nahrádza číslom „92,8“.“.
Doterajšie body 1 a 2 sa primerane prečíslujú
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhovanou úpravou sa z pohľadu daňovej spravodlivosti posunutím úrovne odkedy začne nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vyklesávať nemení existujúce marginálne zdanenie (nemení sa sklon vyklesávania), čím sa nezavádzajú žiadne negatívne motivácie alebo horizontálne nespravodlivosti do daňového systému.
Aj pri znížení koeficientu vyklesávania tejto nezdaniteľnej časti základu dane na 92,8 násobok platného životného minima za súčasného navrhovaného zvýšenia výšky nezdaniteľnej časti základu dane na 21 násobok platného životného minima si v porovnaní so súčasným systémom polepšia všetci do výšky 100 násobku životného minima, pričom čo majú základ dane nad 100-násobkom životného minima budú užívať výhody ako v súčasnosti.
2.K čl. I, doterajší bod 2
V doterajšom bode 2 v § 52zz sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
Navrhovanou úpravou sa z pohľadu daňovej spravodlivosti posunutím úrovne odkedy začne nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vyklesávať nemení existujúce marginálne zdanenie
(nemení sa sklon vyklesávania), čím sa nezavádzajú žiadne negatívne motivácie alebo horizontálne nespravodlivosti do daňového systému.
Aj pri znížení koeficientu vyklesávania tejto nezdaniteľnej časti základu dane na 92,8 násobok platného životného minima za súčasného navrhovaného zvýšenia výšky nezdaniteľnej časti základu dane na 21 násobok platného životného minima si v porovnaní so súčasným systémom polepšia všetci do výšky 100 násobku životného minima, pričom čo majú základ dane nad 100-násobkom životného minima budú užívať výhody ako v súčasnosti.