ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107. schôdza
Číslo: CRD-1288/2019
677
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1513)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1513);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1513) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 677
z 9. septembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1513)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode, § 2 písm. w) sa za prvé slová „zdaňovacie obdobie“ vkladajú slová „neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom,2a)“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje novelizačné ustanovenie.
2.K čl. I, 42. bodu
V čl. I, 42. bode, § 17 ods. 33 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová, nakoľko pojem „reálna hodnota“ je legislatívnou skratkou zavedenou v § 8 ods. 2 platného znenia zákona.
3.K čl. I, 47. bodu
V čl. I, 47. bode, § 17i ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slová „bez zahrnutia“ vkladá slovo „do“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy zosúlaďuje predmetné znenie so znením § 17i ods. 3 písm. a) (čl. I, 47. bod návrhu zákona).
4.K čl. I, 74. bodu
V čl. I, 74. bode, § 30 ods. 2 sa za prvé slovo „konkurzu“ vkladajú slová „na daňovníka“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované znenie.
5.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 82 sa vkladá nový bod 83, ktorý znie:
„83. Poznámka pod čiarou k odkazu 125a znie:
125a) § 2 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 600/2003 Z. z.“.“.
Doterajšie body 83 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 83 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhovanou úpravou dochádza k odstráneniu formálneho nedostatku zapríčineného duplicitným zavedením poznámky pod čiarou k odkazu 125a prostredníctvom zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Touto zmenou sa v ustanovení § 33 ods. 2 týkajúceho sa uplatnenia daňového bonusu na dieťa bude poznámka pod čiarou k odkazu 125a odvolávať na zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene zákona o sociálnom poistení.
6.K čl. I, 112. bodu
V čl. I, 112. bod znie:
„112. V § 43 ods. 3 písm. o) sa za slovo „držiteľa“ vkladajú slová „[§ 8 ods. 1 písm. l)]“.“.
Pozmeňujúci návrh koriguje novelizačný bod vhodnejším umiestneným navrhovaného vnútorného odkazu.
7.K čl. I, 117. bodu
V čl. I, 117. bode, § 43 ods. 17 písm. a) sa slovo „jej“ nahrádza slovom „mu“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
8.K čl. I, 127. bodu
V čl. I, 127. bode, § 49a ods. 6 písm. b) sa pred slovo „názov“ vkladajú slová „obchodné meno alebo“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie jeho zosúladením s navrhovaným znením § 49a.
9.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zz ods. 4 sa za slová „základnom imaní“ vkladá slovo „najmenej“.
Pozmeňujúci návrh precizuje novelizačné ustanovenia harmonizáciou jeho znenia s § 13c ods. 2 písm. a) platného znenia zákona.
10.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zz ods. 8 sa slovo „uplatní“ nahrádza slovom „uplatnia“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
11.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zz ods. 15 sa za slová „doby odpisovania,“ vkladajú slová „alebo pri zmene“.
Pozmeňujúci návrh štylistickej povahy precizuje znenie navrhovaného ustanovenia.
12.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zz ods. 16 sa slová „§ 30 ods. 1 prvej vety a druhej vety písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 1 prvej vety a písm. b)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz, nakoľko predmetné ustanovenie § 30 ods. 1 neobsahuje „druhú vetu“ (čl. I, 73. bod návrhu zákona).
13.K čl. I, 134. bodu
V čl. I, 134. bode, § 52zza ods. 3 sa slová „§ 22 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 9“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz, ktorý odkazovať na ustanovenie novelizované v čl. I, 62. bode návrhu zákona.