ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
107. schôdza
Číslo: CRD-1287/2019
676
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 9. septembra 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1512)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1512);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1512) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 676
z 9. septembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1512)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I 10. bod Prílohe č. 1a II. Kategórie charakteristických znakov Časť A ods. 4 sa slová „tejto časti“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
2.V čl. I 10. bod Prílohe č. 1a II. Kategórie charakteristických znakov Časť B ods. 4 sa slová „tejto časti“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
3.V čl. I 10. bod Prílohe č. 1a II. Kategórie charakteristických znakov Časť C ods. 5 sa slová „tejto časti“ vypúšťajú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťajú slová „tejto časti“ z dôvodu ich nadbytočnosti.
4.V čl. I 10. bod Prílohe č. 1a v poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa slovo „oznámenie“ nahrádza slovami „Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.