Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
73. schôdza
1295/2019
457
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 5. septembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 457
73. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Irén SÁRKÖZY a Martina GLVÁČA na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I § 8
V čl. I § 8 ods. 2 písm. e) sa slová „o trvalom upustení“ nahrádzajú slovami „na trvalé upustenie“.
Upravuje sa tvar slov v nadväznosti na predchádzajúci text ustanovenia („k návrhom ... na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok“).
2.K čl. I § 9
V čl. I § 9 ods. 6 sa za slová „§ 5 ods. 6“ vkladajú slová „písm. a) až i)“.
Spresňuje sa vymedzenie nezlučiteľnosti funkcie člena dozornej rady aj s ohľadom na úpravu nezlučiteľnosti členstva v dozornej rade a členstva v správnej rade v druhej vete § 9 ods. 6.
3.K čl. I § 15
V čl. I § 15 ods. 1 písm. f) sa za slovo „žiadateľov“ vkladajú slová „o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ”)“.
Zároveň sa v čl. I § 15 ods. 2 vypúšťajú slová „o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ”)“.
Legislatívno-technická úprava. Legislatívna skratka „žiadateľ“ sa zavádza na mieste, kde skracované slová použité prvý raz.
4.K čl. II bod 1
V čl. II bode 1 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem prílohy č. 1“.
Vzhľadom na nové znenie prílohy č. 1 v čl. II bode 33 návrhu zákona nie je potrebné v tejto prílohe osobitne vykonať nahradenie slov v zmysle navrhovaného čl. II bodu 1.
5.K čl. II bod 4
V čl. II bod 4 znie:
„4. V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.“.
Legislatívno-technická úprava. V § 7 ods. 2 písm. c) je potrebné nahradiť aj bodku na konci vety čiarkou,
3
keďže v čl. II bode 5 sa v § 7 ods. 2 pripája nové písmeno d).
6.K čl. II bod 31
V čl. II bod 31 znie:
„31. V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“.“.
Legislatívno-technická úprava. Pred vkladané slová je potrebné vložiť aj čiarku.