Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
73. schôdza
984/2019
456
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 5. septembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Evy SMOLÍKOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Evy SMOLÍKOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Evy SMOLÍKOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 456
73. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana TITTELA, Tibora JANČULU, Evy SMOLÍKOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1479)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. K čl. I
V čl. I, § 152b ods. 5 sa slovo „označenie“ nahrádza slovami „meno a priezvisko“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh, ktorý precizuje navrhované úpravy v ustanovení.
2. K čl. II, 1. bodu
V čl. II, 1. bod znie:
„1. V § 5 ods. 7 písm. b) sa druhá spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu17c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
17c) § 152b Zákonníka práce.“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh štylisticky koriguje citované ustanovenie.
3. K čl. II, 3. bodu
V čl. II, 3. bode [(§ 19 ods. 2 písm. x)] sa na konci pripájajú slová „v súvislosti s výkonom závislej činnosti“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh z dôvodu zachovania jednotnej terminológie s ustanovením § 19 ods. 2 písm. w) platného znenia zákona.
4. K čl. II, 5. bodu
V čl. II, 5. bode 52zz) sa slová „ktorá sa vykonáva“ nahrádzajú slovami „ktorú dieťa vykonáva“.
Pozmeňujúci legislatívno-technický návrh spresňuje navrhované znenie.