Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
73. schôdza
1282/2019
453
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 5. septembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1507) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1507)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1507) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 453
73. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1507)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. V čl. I bode 3 § 8c odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške
a) 10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1,
b) 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,
c) 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi poskytnutá na iné vozidlo.
(6) Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel20d) v Slovenskej republike a byť vlastníkom tohto vozidla najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie.“.
Navrhovaná úprava zabezpečí, aby intenzita výšky pomoci nedosiahla neprimeranú úroveň. Je nevyhnutné, aby sa finančné prostriedky čerpané zo štátneho rozpočtu prerozdelili v súlade so zásadami efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti.
Úprava povinnosti žiadateľa vlastniť vozidlo je nevyhnutná, aby v praxi neprichádzalo k situáciám, že príjemca dotácie fakticky nedisponuje vozidlom, na ktoré mu bola udelená dotácia. Zamedzí sa tak špekulatívnemu zaobchádzaniu s dotáciami.
Doba, počas ktorej je nevyhnutné udržiavať vlastnícke právo k vozidlu reflektuje aj na novelizáciu zákona č. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorou sa navrhuje zaviesť novú odpisovú skupinu 0 s dobou odpisovania 2 roky. Do novej odpisovej skupiny 0 budú môcť byť zaradené len osobné automobily, ktoré budú mať v osvedčení o evidencii časť II ako druh paliva/zdroj energie uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.
2. V čl. I bode 4 § 10 odsek 11 znie:
„(11) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. i) sú
a)doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami
3
štátneho rozpočtu,
c)ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, okrem príloh uvedených v písmene a) aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene nekonala v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie je fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.24a)“.
Navrhuje sa vypustiť prílohy k žiadosti, povinnosť ich predložiť bude daná zmluvou o poskytnutí dotácie. Zmyslom vyňatia týchto príloh v rámci žiadosti sa zabezpečí, že pri procese hodnotenia žiadostí bude možné dočasne alokovať finančné prostriedky na konkrétneho žiadateľa, čo zabezpečí vyššiu transparentnosť udeľovania dotácie.
3. V čl. I bode 6 § 12 ods. 6 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová alebo ním zriadená právnická osoba“.
V súvislosti s právnou úpravou preukazovania bezúhonnosti, je potrebné, aby údaje pre administráciu výpisu z registra trestov zabezpečovala aj právnická osoba zriadená Ministerstvom hospodárstva SR.
4. V čl. II sa slová „15. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
Zmena navrhovaného nadobudnutia účinnosti právneho predpisu sa navrhuje z hľadiska prebiehajúceho legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky a z hľadiska zachovania ústavných lehôt v ďalšom štádiu legislatívneho procesu.