Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
68. schôdza výboru
CRD:500/2019
302
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 4. septembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Juraja Soboňu a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Juraja Soboňu a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Juraja Soboňu a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1347) schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výboru predseda výboru