VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-19943/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1596
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .......2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2019