1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom návrhu zákona je zabezpečiť fungovanie komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov (ďalej len „komisia“), a to zmenou spôsobu ustanovovania jej členov.
V súčasnosti byť komisia vytvorená tak, že dvoch členov komisie volí Národná rada a šiestich členov komisie nominujú Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, pričom každý z uvedených výborov nominuje dvoch členov komisie, a to na základe paritného zastúpenia zo zástupcov vlády a opozície.
Podľa dôvodovej správy k zákonu, ktorý upravuje právomoci komisie, komisia predstavovať posilnenie kontrolnej právomoci zákonodarného orgánu nad používaním informačno-technických prostriedkov orgánmi výkonnej moci, pričom toto posilnenie zákonodarca označuje za významné. Napriek tomu komisia 3 roky nie je schopná plniť si svoju funkciu, keďže niektoré výbory si nesplnili svoju povinnosť a nenominovali členov komisie tak, ako im to prikazuje zákon a komisia preto nemohla byť zriadená.
S cieľom nepredlžovať tento neúnosný stav, keď nie je v plnej miere zabezpečená kontrola zásahov do súkromia jednotlivcov informačno-technickými prostriedkami štátnych orgánov, sa navrhuje zmeniť spôsob kreovania komisie a to tak, že jej členmi sa stanú:
a)predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby,
b)predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,
c)predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu,
d)predseda a podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Navrhnutým spôsobom sa tak vyrieši problém s nečinnosťou jednotlivých výborov a zabezpečí sa riadne fungovanie komisie ako kontrolného orgánu výkonnej moci.
2
Predkladaný návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 2 tohto návrhu zákona. Keďže sa mení spôsob kreovania komisie, a to tak, že členmi komisie sa stávajú predsedovia a podpredsedovia príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky, pričom podľa § 48 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si jednotlivé výbory môžu zvoliť jedného alebo dvoch podpredsedov výboru, presný počet členov komisie sa bude odvíjať od počtu zvolených podpredsedov v príslušných výboroch.
K bodu 2
Doterajší spôsob zriadenia komisie založený na nominácii jej členov príslušnými výbormi Národnej rady Slovenskej republiky sa v praxi ukázal ako neúčinný a problematický. Nie všetky výbory si plnili svoju zákonnú povinnosť nominovať členov komisie, čo malo za následok, že táto komisia je už 3 roky nefunkčná.
Návrh zákona preto mení spôsob kreovania komisie a to tak, že jej členmi sa stanú:
a)predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby,
b)predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,
c)predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu,
d)predseda a podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Predsedu komisie si členovia komisia volia spomedzi seba, avšak len z tých členov komisie, ktorí boli do svojich funkcií vo výboroch navrhnutí politickými stranami alebo politickými hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky.
Zánik členstva v komisii je spojený najmä so zánikom funkcie predsedu alebo podpredsedu výboru. Ide o množstvo situácií, ktoré vymenúva tak Ústava Slovenskej republiky (Čl. 77, 81 a 81a), ako aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, akými napr. zánik mandátu poslanca, neuplatňovanie mandátu poslanca, odvolanie
4
z funkcie a ďalšie. Vzdanie sa funkcie člena komisie nie je možné samé osebe, ale len ako dôsledok zániku funkcie predsedu alebo podpredsedu výboru.
K bodom 3 až 6
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 1 tohto návrhu zákona.
K bodu 7
Prechodným ustanovením sa rieši problém súvisiaci s možným prípadom, ak by sa členom komisie stal ešte pred účinnosťou tohto návrhu zákona aj taký člen, ktorý by nespĺňal podmienky pre členstvo v komisii podľa tohto návrhu zákona.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty od 1. januára 2020.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
7
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.