NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 311/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 404/2015 Z. z. sa mení takto:
1.V § 8a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.V § 8a odseky 2 až 4 znejú:
„(2) Členmi komisie sú
a) predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby,
b) predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,
c) predseda a podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu,
d) predseda a podpredseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
(3) Členovia komisie volia predsedu komisie spomedzi tých členov komisie, ktorí boli do svojich funkcií vo výboroch navrhnutí politickými stranami alebo politickými hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky.
(4) Členstvo v komisii zaniká
a) zánikom8aa) funkcie vo výbore podľa odseku 2,
b) smrťou člena komisie alebo vyhlásením člena komisie za mŕtveho.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
8aa) Čl. 77, 81 a 81a Ústavy Slovenskej republiky.
§ 11, § 16 a § 48 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 8a sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú odseky 5 až 14.
4.V § 8a ods. 7 a 8 sa slová „7 písm. a)“ nahrádzajú slovami „6 písm. a)“.
5.V § 8a ods. 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
6.V § 8a ods. 14 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
7.Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zaniká výkon funkcie členovi komisie, ktorý vykonával funkciu k 31. decembru 2019, ak nespĺňa podmienky pre členstvo v komisii podľa § 8a ods. 2.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.