NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 35a odsek 3 znie:
„(3) Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2 a termíne ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta. Údaje požadované podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú výlučne elektronickou formou.“.
2.§ 35a sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Škola, školské zariadenie a školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré zaradené do siete škôl, nie povinné poskytovať ďalej tie isté údaje ani inak štruktúrované údaje, ktoré raz poskytli do informačného systému verejnej správy,69) ak správca systému alebo príslušného registra tohto systému môže takéto údaje alebo ich hodnoty poskytnúť70) orgánom verejnej moci na účely výkonu verejnej moci a plnenia jeho úloh podľa osobitných predpisov. Ustanovenia osobitných predpisov71) tým nie sú dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k bodom 69 až 71 znejú:
69) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
70) § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
71) Napríklad zákon č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 37a ods. 5 písm. c) sa za slová „nepravdivé údaje“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak postupoval v súlade s § 35a ods. 5.
4.Za § 39hc sa vkladá § 39hd, ktorý vrátane nadpisu znie:
39hd
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Povinnosť podľa § 35a ods. 3 druhej vety sa prvý krát uplatní za obdobie školského roku 2020/2021.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.