NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č.140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č.125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z.,
zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z, zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 odsek 3 znie:
„(3) Zdravotná poisťovňa zaradí poistenca do zoznamu na návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; za dátum zaradenia sa považuje dátum doručenia návrhu zdravotnej poisťovni. Ak plánovaná zdravotná starostlivosť spočíva v operačnom zákroku, ktorý indikoval klinický onkológ na základe diagnostiky alebo podozrenia na nádorové ochorenie, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vyhotoviť písomný návrh na zaradenie do zoznamu a zaslať ho príslušnej zdravotnej poisťovni do 24 hodín od indikácie operačného zákroku. Návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zaradenie do zoznamu obsahuje identifikátor záznamu návrhu na zaradenie do zoznamu v elektronickej zdravotnej knižke;16g) v poznámke sa uvedie, či ide o nádorové ochorenie.“.
2. V § 6 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) viesť zoznam podľa jednotlivých chorôb; pre plánovanú zdravotnú starostlivosť spočívajúcu v operačnom zákroku podľa odseku 3 druhej vety, je zdravotná poisťovňa povinná viesť jeden spoločný zoznam pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“.
3.V § 6 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Zdravotná poisťovňa je povinná zabezpečiť poistencovi poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti spočívajúcej v operačnom zákroku podľa odseku 3 druhej vety u takého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý ju poistencovi môže poskytnúť do 14 dní odo dňa zaradenia poistenca do zoznamu. Plnenie tejto povinnosti zdravotnou poisťovňou však nemôže ohroziť zabezpečenie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti17) u daného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(10)Ak zdravotná poisťovňa nezabezpečí poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v lehote podľa odseku 9, je povinná v plnom rozsahu uhradiť plánovanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú aj u poskytovateľa, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike alebo u poskytovateľa v inom členskom štáte Európskej únie, a to podľa výberu poistenca.“.
Doterajšie odseky 9 až 18 sa označujú ako odseky 11 až 20.
4. V § 6 ods. 13 písm. b) sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 a 4“.
5.V § 6 ods. 13 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) podrobnosti o povinnostiach zdravotnej poisťovne podľa odsekov 9 a 10,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
6. V § 6 ods. 13 písm. i) sa za slovo „chorôb“ vkladajú slová: „a súpis nádorových ochorení“.
7.V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 6 ods. 9)“ nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 11)“.
Čl. II
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z, zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/ 2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 79a ods. 1 písmeno c) znie:
„c) dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“) a dodržiavať ďalšie povinnosti týkajúce sa tohto zoznamu,58a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
58aa) § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.