1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č.
2
336/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 252/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 14 odsek 1 sa dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:
„c) fyzická osoba, ktorá podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 120 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a) a podala prihlášku na nemocenské poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie, ak nie je nemocensky poistená podľa písmen a) a b), a nebol jej priznaný invalidný dôchodok.“.
2.Slová „140 hodín“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „120 hodín“.
3.V § 19 ods. 1 sa za slová „zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený“ vkladajú slová „a fyzická osoba podľa § 14 ods. 1 písm. c), ktorá je povinne nemocensky poistená“.
4.Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 21a
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia iných fyzických osôb
(1) Povinné nemocenské poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) odo dňa prihlásenia sa na nemocenské poistenie, najskôr odo dňa splnenia podmienok podľa § 14 ods. 1 písm. c), ak ide o fyzickú osobu, ktorá podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 120 hodín mesačne.
(2) Povinné nemocenské poistenie zaniká fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) odo dňa, od ktorého prestala spĺňať podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. c), alebo odo dňa odhlásenia sa z povinného nemocenského poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky.
(3) Ak povinné nemocenské poistenie fyzickej osoby uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) zaniklo z dôvodu vzniku povinného nemocenského poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 14 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), povinné nemocenské poistenie
3
fyzickej osoby uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) opätovne vzniká odo dňa splnenia podmienok podľa § 14 ods. 1 písm. c).
(4) Ak sa fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 písm. c) odhlásila z povinného nemocenského poistenia, povinné nemocenské poistenie z toho istého dôvodu jej vzniká odo dňa prihlásenia sa na nemocenské poistenie, najskôr odo dňa, v ktorom jej zaniklo povinné nemocenské poistenie, ak spĺňa podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. c).“.
5.Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 22a
Vznik a zánik povinného poistenia v nezamestnanosti iných fyzických osôb
(1) Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) odo dňa vzniku povinného nemocenského poistenia podľa § 21a ods. 1 a podania prihlášky na povinné poistenie v nezamestnanosti.
(2) Povinné poistenie v nezamestnanosti zaniká fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) odo dňa, od ktorého prestala spĺňať podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. c), alebo odo dňa odhlásenia sa z povinného poistenia v nezamestnanosti, najskôr odo dňa podania odhlášky.
(3) Ak povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c) zaniklo podľa § 21a ods. 3, povinné poistenie v nezamestnanosti opätovne vzniká odo dňa splnenia podmienok podľa § 14 ods. 1 písm. c).
(4) Ak sa fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 písm. c) odhlásila z povinného poistenia v nezamestnanosti, povinné poistenie v nezamestnanosti z toho istého dôvodu jej vzniká odo dňa prihlásenia sa na poistenie v nezamestnanosti, najskôr odo dňa, v ktorom jej zaniklo povinné poistenie v nezamestnanosti, ak spĺňa podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. c).“.
6.V nadpise § 31 sa za slová „povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby“ vkladá čiarka a slová „povinne nemocensky poistenej inej fyzickej osoby“.
7.V § 31 ods. 1 sa za slová „Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba“ vkladá čiarka a slová „povinne nemocensky poistená fyzická osoba podľa § 14 ods. 1 písm. c)“.
8.V § 31 ods. 1 písm. b) sa za slová „povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby“ vkladá čiarka a slová „povinne nemocensky poistenej inej fyzickej osoby podľa § 14 ods. 1 písm. c)“.
4
9.V § 31 ods. 2 sa za slová „povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe“ vkladá čiarka a slová „povinne nemocensky poistenej fyzickej osobe podľa § 14 ods. 1 písm. c)“.
10.V § 31 ods. 3 sa za slová „Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba“ vkladá čiarka a slová „povinne nemocensky poistená fyzická osoba podľa § 14 ods. 1 písm. c)“ a za slová „povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby“ sa vkladá čiarka a slová „povinne nemocensky poistenej fyzickej osoby podľa § 14 ods. 1 písm. c)“.
11.V § 33 ods. 1 sa slová „Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba“ nahrádzajú slovami „Zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 písm. c)“.
12.V § 34 ods. 1 sa za slová „Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe“ vkladá čiarka a slová „fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c)“.
13.V § 37 ods. 2 sa za slová „povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe“ vkladá čiarka a slová „fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c)“.
14.V § 54 ods. 6 úvodná veta znie: „Ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 14 ods. 1 písm. c) vzniklo“.
15.V § 55 ods. 1 sa za slovo „poistenec“ vkladajú slová „alebo štát“.
16.V § 57 ods. 1 písm. c) sa za slová „povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe“ vkladajú slová „a povinne nemocensky poistenej fyzickej osobe podľa § 14 ods. 1 písm. c)“.
17.V § 57 ods. 4 prvej vete v časti vety pred bodkočiarkou sa za slovom „zamestnanca“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby“ sa vkladá čiarka a slová „a povinne nemocensky poistenej fyzickej osobe podľa § 14 ods. 1 písm. c)“ a za slovom „dovolenky“ sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby“ sa vkladá čiarka a slová „alebo fyzickej osoby podľa § 14 ods. 1 písm. c)“.
18.V § 108 odsek 4 znie:
„(4) Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ, a obdobie poistenia v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, alebo obdobie poistenia v nezamestnanosti povinne poistenej osoby v nezamestnanosti podľa § 14 ods. 1 písm. c), výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacieho základu dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti alebo povinne poistenej osoby v nezamestnanosti podľa § 14 ods. 1 písm. c),
5
ak získala najmenej 26 týždňov poistenia v nezamestnanosti ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, alebo ako osoba povinne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie v nezamestnanosti trvalo menej ako 26 týždňov, výška dávky v nezamestnanosti sa určí podľa odseku 3 druhej vety.“.
19.V § 128 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) štát.“.
20.V § 128 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Štát platí poistné na nemocenské poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti za fyzické osoby uvedené v § 14 ods. 1 písm. c).“
Doterajšie odseky 6 až 11 označujú ako odseky 7 až 12.
21.V § 128 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) štát.“.
22.V § 130 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) povinne nemocensky poistenú osobu podľa § 14 ods. 1 písm. c) 4,4 % vymeriavacieho základu.“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
23.§ 136 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) štát 1 % z vymeriavacieho základu.“.
24.V § 138 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13) Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na nemocenské poistenie za fyzickú osobu uvedenú v § 14 ods. 1 písm. c) je mesačne vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.
Doterajšie odseky 13 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 18.
25.V § 138 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16) Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na poistenie v nezamestnanosti za fyzickú osobu uvedenú v § 14 ods. 1 písm. c) je mesačne vo výške 12,5 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.“.
Doterajšie odseky 16 až 18 sa označujú ako odseky 17 až 19.
6
26.V § 139a § 139c sa slová § 138 ods. 1, 6, 8 12 a 17“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 1, 6, 8 až 12 a 19“.
27.V § 227 ods. 4 sa za slová „uvedený v“ vkladajú slová „§ 14 ods. 1 písm. c) a“.
28.V § 229 ods. 1 druhej vete za slová „uvedená v § 15 ods. 1 písm. e)“ vkladajú slová „a fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 písm. c)“ a za slová „dôchodkové poistenie“ sa vkladajú slová „alebo prihlášku na nemocenské poistenie“ a za slová „dôchodkového poistenia“ sa vkladajú slová „alebo z nemocenského poistenia“.
29.V § 229 ods. 5 sa za slová „dôchodkové poistenie,“ vkladajú slová „a fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 písm. c), ktorá sa rozhodla prihlásiť na povinné nemocenské poistenie, alebo na povinné poistenie v nezamestnanosti,“.
30.Za § 293ej sa vkladá § 293ek, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 293ek
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1) Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c), ktorá podá prihlášku na nemocenské poistenie alebo na poistenie v nezamestnanosti do 31. januára 2020, povinné nemocenské poistenie alebo na poistenie v nezamestnanosti vzniká od 1. januára 2020, ak takouto fyzickou osobou je od 1. januára 2020.
(2) Do obdobia nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti sa započítava obdobie pred 1. januárom 2020, počas ktorého fyzická osoba, ktorá vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, spĺňala podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. c) okrem podmienky podania prihlášky.
(3) Za obdobie podľa odseku 2 sa osobný mzdový bod určí ako podiel úhrnu vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých by platil štát poistné na nemocenské poistenie alebo na poistenie v nezamestnanosti a všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, za ktorý by štát platil toto poistné.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.