N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Ondreja Dostála, Natálie Blahovej, Martina Klusa, Petra Osuského a Zuzany Zimenovej
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Ondrej Dostál
Natália Blahová
Martin Klus
Peter Osuský
Zuzana Zimenová
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Natálie Blahovej, Martina Klusa, Petra Osuského a Zuzany Zimenovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
BRATISLAVA 2019
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. a zákona č. 376/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto::
1.§ 2 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Partnerom štátneho občana Slovenskej republiky je jeho partner, s ktorým trvalý, riadne osvedčený vzťah v súlade s právnym poriadkom inej krajiny, ak tento vzťah nie je manželstvom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.“.
2.V § 43 ods. 1 písm. b) sa za slovo „manželom“ vkladajú slová „alebo partnerom“.
3.V § 43 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.
4.V § 43 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) ktorý je partnerom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, alebo“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
5.V § 43 ods. 2 sa za slovo „manželom“ vkladajú slová „alebo partnerom“.
6.V § 44 ods. 1 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
7.V § 44 ods. 1 sa slová „podľa § 43 písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „podľa § 43 písm. a), d) a e)“.
8.V § 45 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Skutočnosť podľa § 43 ods. 1 písm. e) preukazuje štátny príslušník tretej krajiny dokladom vecne príslušného úradu inej krajiny.“.
9.V § 45 ods. 5 tretia veta sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
10.V § 45 ods. 5 štvrtá veta sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
11.V § 45 ods. 8 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
12.V § 45 ods. 9 druhá veta sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.
13.V § 47 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. a), d), alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), d), e), alebo písm. f)“.
14.V § 50 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
15.V § 50 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie: „f) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. e) a jeho partnerstvo zaniklo do piatich rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov, alebo“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
16.V § 50 ods. 2 písm. c) sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až e)“.
17.V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až e)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.