Dôvodová správa
Všeobecná časť
Účelom navrhovanej novely Trestného zákona (ďalej aj „TZ“) je vyčleniť skutkovú podstatu trestného činu podľa § 171 TZ, ktorá sa týka nedovoleného prechovávania omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu, do samostatného trestného činu z doterajšieho trestného činu Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, ktorý okrem § 171 TZ zahŕňa paragrafy 172 a 173 TZ.
V § 172 TZ je vymedzená základná skutková podstata trestného činu Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Toto ustanovenie postihuje neoprávnenú výrobu, dovoz, vývoz, prevoz, danie na prepravu, kúpu, predaj, výmenu, zadováženie a prechovávanie po akúkoľvek dobu uvedených látok pre potreby iných. Ustanovenie § 172 TZ teda postihovať závažnejšie formy drogovej trestnej činnosti – konanie výrobcov, pašerákov a dealerov drog.
Ustanovenie § 171 TZ predstavuje tzv. privilegovanú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá postihovať menej závažné formy konania v porovnaní so základnou skutkovou podstatou tohto trestného činu 172 TZ) a stanovuje za jej spáchanie menej prísne tresty. Skutková podstata trestného činu podľa § 171 TZ sa týka užívateľov drog, ktorí ich prechovávajú pre vlastnú potrebu.
Samostatne vymedzená skutková podstata trestného činu podľa § 173 TZ sa týka výroby, zadováženia a prechovávania predmetu určeného na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora.
Zámerom zákonodarcu pri schvaľovaní Trestného zákona bolo odlíšiť postihovanie užívateľov drog od postihovania ich výrobcov, pašerákov a dealerov. Urobil to prostredníctvom rozlíšenia skutkových podstát do rôznych paragrafov TZ, ktoré však zahrnul pod jeden spoločne nazvaný trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.
Predkladatelia návrhu zákona sa domnievajú, že toto rozlíšenie by malo byť ešte dôslednejšie a nedovolené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu by malo byť vyčlenené do samostatného trestného činu s vlastným označením. Preto navrhujú, aby sa trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi zúžil na paragrafy 172 a 173 TZ a aby sa § 171 TZ vyčlenil ako samostatný trestný čin Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu. Uvedená zmena sa týka výlučne len označenia trestného činu podľa § 171 TZ nijako nezasahuje do obsahového vymedzenia skutkových podstát, ani do výšky trestov pri žiadnom z troch dotknutých paragrafov.
Okrem jasnejšieho rozlišovania medzi postihovaním užívateľov drog na jednej strane a postihovaním výrobcov, pašerákov a dealerov na strane druhej, návrh zákona reaguje aj na v júni schválenú novelu zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (zákon č. 209/2019 Z. z.), ktorou sa upravila definícia bezúhonnosti ako predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Podľa doterajšej právnej úpravy sa bezúhonnosť preukazovala výpisom z registra trestov. Júnovou novelou bolo do zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch doplnené ustanovenie, podľa ktorého sa bezúhonnosť preukazuje odpisom z registra trestov, ktorý obsahuje aj informáciu o zahladených trestných činoch. Pri obzvlášť závažných zločinoch a ďalších v zákone vymenovaných trestných činoch sa za
bezúhonného nebude považovať ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
Uvedená novela bola reakciou na informácie o prípadoch sexuálneho zneužívania a ohrozovania žiakov pedagógmi, ktorí pritom boli v minulosti za podobné trestné činy odsúdení, ale trest im bol zahladený. Z hľadiska uvedeného zámeru chrániť deti pred sexuálnymi predátormi je preto úplne legitímne, že sa v zozname trestných činov, pri ktorých sa uplatňovať nulová tolerancia bez prihliadania na zahladenie trestného činu, nachádzajú trestné činy súvisiace so sexuálnym alebo iným násilím a podobné trestné činy ako trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti.
Okrem týchto trestných činov boli do uvedeného ustanovenia zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch doplnené aj trestné činy korupcie a trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, ktoré priamo nesúvisia s možným sexuálnym ohrozovaním detí. Vo vzťahu k ustanoveniu paragrafov 172 a 173 Trestného zákona sleduje zaradenie trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov legitímny cieľ chrániť deti pred drogovými dealermi a drogami. Vo vzťahu k skutkovej podstate trestného činu vymedzenej v § 171 TZ sa však javí ako neprimerane prísne, že človek, ktorý bol v minulosti užívateľom drog, bol prichytený s malým množstvom drogy pre vlastnú potrebu, bol za to odsúdený a hoci odvtedy viedol riadny život a trest mu bol zahladený alebo sa na neho hľadí, ako keby za tento trestný čin nebol odsúdený, nikdy nebude môcť vykonávať prácu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Bezúhonnosť vrátane nespáchania trestného činu podľa § 171 TZ budú pritom musieť preukazovať nielen nastupujúci pedagogickí a odborní zamestnanci, ale aj všetci tí, ktorí nimi už dnes.
Vyčlenením § 171 TZ z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi do samostatného trestného činu Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu by sa tak zároveň eliminovala neprimeraná tvrdosť dopadov júnovej novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch na ľudí, ktorí boli v minulosti potrestaní za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu. Keďže by ustanovenie § 171 TZ nebolo súčasťou trestného činu Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu, ale iného, samostatného trestného činu, prihliadalo by sa u nich na prípadné zahladenie trestného činu a spáchanie deliktu vo forme prechovávania drog pre vlastnú potrebu by pre nich nepredstavovalo doživotnú prekážku výkonu pedagogického povolania.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, na podnikateľské prostredie, nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Natália Blahová, Zuzana Zimenová a Peter Osuský.
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na vyčlenenie skutkovej podstavy vymedzenej v § 171 Trestného zákona do samostatného trestného činu (body 2 a 3) sa v § 5a TZ navrhuje vypustenie § 171 TZ zo zátvorky uvedenej za trestným činom nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi. V § 5a sa vymedzuje osobná pôsobnosť Trestného zákona takým spôsobom, že trestnosť trestných činov vymenovaných v tomto paragrafe sa posudzuje podľa TZ aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo územia Slovenskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Po navrhovanej zmene by naďalej ostala takto vymedzená pôsobnosť TZ vo vzťahu k trestnému činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi podľa § 172, teda k závažnejším formám drogovej trestnej činnosti, nevzťahovala by sa však na trestný čin podľa § 171, teda na prechovávanie drog pre vlastnú potrebu.
K bodu 2
Navrhuje sa zo zákona vypustiť spoločné označenie skutkových podstát uvedených v paragrafoch 171 173 TZ ako trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Toto označenie bude zachované pre trestné činy, ktorých skutková podstata je vymedzená v paragrafoch 172 a 173 TZ (bod 4), kým trestný čin, ktorého skutková podstata je vymedzená v § 171 bude mať nové, samostatné označenie (bod 3).
K bodu 3
Navrhuje sa novo označiť skutkovú podstatu uvedenú v § 171 TZ ako samostatný trestný čin Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu. Skutková podstata nedovoleného prechovávania týchto látok pre vlastnú potrebu ako menej závažného a nebezpečného konania sa vyčlení do samostatného trestného činu s vlastným označením, obsahové vymedzenie skutkovej podstaty, ani sankcia za spáchanie tohto trestného činu sa oproti súčasnej úprave nijako nezmenia.
K bodu 4
Navrhuje sa ako trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi označiť skutkové podstaty uvedené v paragrafoch 172 a 173 TZ, resp. naďalej ponechať pre skutkové podstaty vymedzené v paragrafoch 172 a 173 TZ takéto aj v súčasnosti platné označenie trestného činu. Obsahové vymedzenie skutkovej podstaty týchto trestných činov, ani sankcia za ich spáchanie sa oproti doterajšiemu stavu tiež nijako nemenia.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na začiatok nasledujúceho kalendárneho roka.
Informatívne konsolidované znenie príslušných ustanovení Trestného zákona, ktorých sa týka návrh zákona, s vyznačením navrhovaných zmien
Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi
§ 171
Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
pre vlastnú potrebu
(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.
Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi
§ 172
(1) Kto neoprávnene
a) vyrobí,
b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,
c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo
d) prechováva po akúkoľvek dobu,
omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin odsúdený,
b) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,
c) závažnejším spôsobom konania,
d) na chránenej osobe, alebo
e) vo väčšom rozsahu.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo
c) v značnom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) vo veľkom rozsahu.
§ 173
(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného značný prospech.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.