N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. a o zmene zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 100 sa vypúšťajú slová „na čas po rozvode“.
2.Za § 396 sa vkladá § 396a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 396a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa úpravy účinnej do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 24 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „na čas po rozvode“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.