DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrík
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Podľa odhadov Ministerstva financií Slovenskej republiky by mali daňové príjmy vzrásť o 560 miliónov eur 654 miliónov eur v rokoch 2018 2021. Hoci presnú výšku negatívnych dôsledkov návrhu zákona na rozpočet verejnej správy nie je možné kvantifikovať
(najmä vzhľadom na zmeny v demografickom vývoji populácie Slovenskej republiky), predkladatelia majú za to, že rozpočtové krytie bude zabezpečené práve nárastom v daňových príjmoch. Návrh zákona bude mať viacero pozitívnych sociálnych vplyvov. Pozitívny dopad na hospodárenie obyvateľstva bude zabezpečený garantovaným miestom pre dieťa, prípadne príspevkom na predškolskú starostlivosť. Sociálna inklúzia sa predpokladá vzhľadom na umiestňovanie detí bez ohľadu na majetkové pomery ich zákonných zástupcov. V neposlednom rade možno od návrhu zákona očakávať pozitívne vplyvy na zamestnanosť, pretože ak budú mať zákonní zástupcovia istotu starostlivosti o dieťa, tak v čase jej poskytovania sa budú môcť okrem iného venovať aj zamestnaniu či výkonu zárobkovej činnosti.
A.4. Alternatívne riešeniaA.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné Bezpredmetné