NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky zabezpečenia predškolskej starostlivosti,
b) práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa v súvislosti so zabezpečením predškolskej starostlivosti,
c) postup obce pri zabezpečení predškolskej starostlivosti.
(2) Predškolskou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie účasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole poskytujúcej predprimárne vzdelávanie päť pracovných dní v týždni v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách.
§ 2
Práva zákonného zástupcu
Zákonný zástupca dieťaťa právo prihlásiť svoje dieťa do materskej školy podľa vlastného výberu alebo na zabezpečenie predškolskej starostlivosti obcou za podmienok stanovených týmto zákonom.
§ 3
Zabezpečenie predškolskej starostlivosti obcou
(1) Obec a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“) je povinná zabezpečiť predškolskú starostlivosť pre dieťa, ktoré na jej území trvalý pobyt, a to od prvého dňa školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dosiahne tretí rok veku a trvá do posledného dňa školského roka, v ktorom dieťa dosiahne šiesty rok veku.
(2) Predškolskú starostlivosť zabezpečuje obec uvedená v odseku 1, a to na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami a podpísanej
kvalifikovaným elektronickým podpisom zákonného zástupcu, zaslanej obci najneskôr 31. marca, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom obec predškolskú starostlivosť zabezpečiť, ak § 6 neustanovuje inak. Obec môže zmeškanie tejto lehoty odpustiť. Ak odsek 3 neustanovuje inak, predškolskú starostlivosť zabezpečuje obec od prvého dňa školského roku.
(3) Obec môže výnimočne na písomnú žiadosť zákonného zástupcu zabezpečiť predškolskú starostlivosť aj v priebehu školského roku, a to najmä v prípade zmeny trvalého pobytu dieťaťa. Obec zabezpečí predškolskú starostlivosť aj v priebehu školského roka, ak dieťaťu nemohla byť predškolská starostlivosť zabezpečená a tento dôvod v priebehu školského roka odpadol.
(3) Ak sa dieťa zúčastňuje predškolskej starostlivosti zabezpečenej obcou, zákonný zástupca písomnú žiadosť na jej zabezpečenie počas ďalšieho školského roku nepodáva.
(4)Obec zabezpečuje predškolskú starostlivosť v materskej škole nachádzajúcej sa v školskom obvode na území obce alebo na území inej obce, s ktorou zriadený spoločný školský obvod podľa osobitného predpisu. 1)
(5) Obec zabezpečuje predškolskú starostlivosť primárne v materskej škole zriadenej obcou. Ak to nie je možné, alebo vhodné, obec môže zabezpečiť predškolskú starostlivosť aj v materskej škole zriadenej štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, alebo v materskej škole zriadenej inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „iná ako obecná materská škola“), a to so súhlasom takejto materskej školy.
(6) Predškolská starostlivosť zabezpečovaná obcou sa končí
a) posledný deň školského roka, v ktorom dieťa ukončilo trvalý pobyt v obci,
b) posledný deň školského roka, v ktorom dieťa dosiahne šiesty rok veku, alebo
c) písomným oznámením zákonného zástupcu dieťaťa.
§ 4
Kritéria zabezpečenia predškolskej starostlivosti
(1) Pri zabezpečovaní predškolskej starostlivosti zohľadní obec osobné a finančné pomery dieťaťa a zákonných zástupcov, vzdialenosť bydliska dieťaťa od materskej školy, kde je zabezpečená predškolská starostlivosť, ako aj iné skutočnosti, ktoré môžu mať na výkon predškolskej starostlivosti vplyv.
(2) Ak je predškolská starostlivosť zabezpečená v inej ako obecnej materskej škole, s takouto materskou školou obec uzavrie dohodu o umiestnení dieťaťa. Náležitosti dohody o umiestnení dieťaťa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(3) Obec môže na základe písomnej žiadosti inej ako obecnej materskej školy poskytnúť dotáciu na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom predškolskej starostlivosti dieťaťa
1 ) Zákon č. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „dotácia“). Dotáciu poskytuje obec podľa osobitného predpisu2) a podľa všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré ustanoví podmienky jej poskytnutia. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(4) Zabezpečenie predškolskej starostlivosti môže obec podmieniť úhradou príspevku na prevádzku zo strany zákonného zástupcu. Výšku a podrobnosti o úhrade príspevku na prevádzku určí všeobecne záväzné nariadenie obce. Mesačná výška príspevku na prevádzku nesmie presiahnuť sumu určenú ako príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa osobitného predpisu.3)
(5) Ak sa predškolská starostlivosť zabezpečuje v inej ako obecnej materskej škole, nesmú sa od zákonného zástupcu požadovať iné úhrady ako tie, ktoré by boli hradené v prípade zabezpečenia predškolskej starostlivosti v materskej škole zriadenej obcou.
§ 5
Náhradný príspevok
(1) Obec, ktorá nezabezpečí predškolskú starostlivosť, poskytne za každý mesiac, kedy nebola predškolská starostlivosť zabezpečená zákonnému zástupcovi náhradný príspevok v sume rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu 4).
(2) Náhradný príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď obec nezabezpečila predškolskú starostlivosť len v časti kalendárneho mesiaca.
(3) Náhradný príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom obec nezabezpečila predškolskú starostlivosť.
(4) Náhradný príspevok sa poukazuje zákonnému zástupcovi na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo sa na žiadosť zákonného zástupcu vypláca v hotovosti. Na písomnú žiadosť, alebo žiadosť podanú elektronickými prostriedkami a podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom obec zmení spôsob výplaty náhradného príspevku.
§ 6
Informačná povinnosť
(1) Najneskôr 1. marca zverejní obec do konca lehoty uvedenej v § 3, ods. 2 na svojej úradnej tabuli a webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o
a) možnosti požiadať o predškolskú starostlivosť,
b) lehote na podanie žiadosti o predškolskú starostlivosť a
2 ) § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 ) § 28 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4 ) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
c)následkoch zmeškania lehoty na doručenie písomnej žiadosti a možnosti odpustenia zmeškania tejto lehoty.
(2) Pokiaľ obec povinnosť podľa odseku 2 nesplní, posudzuje žiadosti podané do 31. augusta ako podané v lehote uvedenej v § 3 ods. 2.
§ 7
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 8
Prechodné ustanovenia
Povinnosti podľa tohto zákona vznikajú obci
a) od školského roku 2020/2021 vo vzťahu k deťom, ktoré dovŕšia vek piatich rokov najneskôr 31. augusta 2020,
b) od školského roku 2021/2022 vo vzťahu k deťom, ktoré dovŕšia vek štyroch rokov najneskôr 31. augusta 2021,
c) od školského roku 2022/2023 vo vzťahu k deťom, ktoré dovŕšia vek troch rokov najneskôr 31. augusta 2022.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z, zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 6 ods. 3 sa za písm. a) vkladá nové písm. b), ktoré znie:
„b) zabezpečenie predškolskej starostlivosti podľa osobitného zákona,23b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b) znie:
23b) Zákon č. .../2019 Z. z. o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. , zákona č. 689/2006 Z. z. , zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z.. sa dopĺňa takto:
Za § 4e sa vkladá nový § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4f
Financovanie mimoriadnych nákladov na rozvoj predškolskej starostlivosti
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na základe potreby rozvoja predškolskej starostlivosti obci, ktorá o to požiada, účelovo finančné prostriedky na kapitálové výdavky súvisiace s mimoriadnymi nákladmi na zabezpečenie predškolskej starostlivosti.
(2)Rozvojom predškolskej starostlivosti sa rozumie zriadenie alebo rozšírenie kapacít verejnej materskej školy v obci, ktorá nezabezpečila alebo odôvodnene nebude môcť zabezpečiť predškolskú starostlivosti podľa osobitného zákona.22i)
(3) Na rozšírenie kapacít materskej školy môže postupom podľa tohto zákona ministerstvo prideliť finančné prostriedky aj zriaďovateľovi materskej školy, ktorá je cirkevnou školou alebo súkromnou školu. Na pridelenie finančných prostriedkov podľa tohto odseku sa vyžaduje súhlas obce, v ktorej takáto materská škola sídli.
(4) Žiadosť predkladá obec alebo zriaďovateľ materskej školy, ktorá je cirkevnou školou alebo súkromnou školou ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.
(5) Podrobnosti o náležitostiach žiadosti podľa odseku 3 a kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam obcí a zriaďovateľov materskej školy, ktorá je cirkevnou školou alebo súkromnou školou, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 22i znie:
„22i) § 3 zákona č. .../2019 Z. z. o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. IV
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 59 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Termín podávania žiadostí nesmie byť stanovený na neskorší dátum, ako termín podľa osobitného zákona.46a)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a) znie:
46a) § 3, ods. 2 zákona č. .../2019 Z. z. o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.