1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií v platnom znení
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
Č: 28
O: 1
Dôverný charakter
Pokiaľ sa v tejto smernici alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na verejného obstarávateľa, a to predovšetkým v právnych predpisoch týkajúcich sa prístupu k informáciám, neustanovuje iná úprava a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti v súvislosti so zverejňovaním udelených koncesií, ako aj v súvislosti s informáciami pre záujemcov a uchádzačov podľa článkov 32 a 40, verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytli hospodárske subjekty a ktoré tieto subjekty označili za dôverné vrátane, ale nie výlučne, technických alebo obchodných tajomstiev a dôverných aspektov ponúk.
Tento článok nebráni zverejneniu častí uzavretých zmlúv, ktoré nemajú dôverný charakter, vrátane akýchkoľvek následných zmien.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§: 22
O: 1, 2, 3
§: 22
O:3
(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
(2) Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
(3) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.1).
V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania
U
1) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: 28
O: 2
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pre hospodárske subjekty stanoviť požiadavky zamerané na ochranu dôverného charakteru informácií, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sprístupní v rámci postupu udeľovania koncesie.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 22
O: 4
(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania.
U
Č: 29
O: 1
Pravidlá platné v oblasti komunikácie
S výnimkou prípadov, keď je použitie elektronických prostriedkov povinné podľa článku 33 ods. 2 a článku 34, si členské štáty alebo verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu pri akejkoľvek komunikácii a výmene informácií vybrať jeden alebo viaceré z nasledujúcich prostriedkov komunikácie:
a) elektronické prostriedky;
b) pošta alebo fax;
c) ústna komunikácia vrátane telefónu, pokiaľ ide o komunikáciu, ktorá nepredstavuje hlavné prvky postupu udeľovania koncesie a za predpokladu, že obsah ústnej komunikácie sa dostatočne zdokumentuje na trvalom nosiči;
d) osobné doručenie s písomným potvrdením prijatia.
Členské štáty môžu v prípade koncesií stanoviť povinnosť používať elektronické prostriedky komunikácie nad rámec povinností ustanovených v článku 33 ods. 2 a v článku 34.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 20
O: 1, 7, 8, 9
(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(7) Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné, ak
a)by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované všeobecne dostupnými počítačovými programami,
b)počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také formáty súborov, pri ktorých nemožno používať iné počítačové programy s otvoreným zdrojovým kódom, všeobecne dostupné počítačové programy alebo sa na tieto počítačové programy vzťahujú také licenčné podmienky, ktoré znemožňujú ich prevzatie alebo použitie na diaľku,
c)je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá bežne k dispozícii alebo
d)sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktorý nemožno predložiť elektronickými prostriedkami.
(8) Ak ide o situáciu podľa odseku 7, komunikáciu možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov.
Ú
3
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 24
O: 3
P: l
§: 20
O:1
V:posledná
§:20
O: 11
P:h
§:20
O:19
(9) Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné ani v prípade, ak použitie iných prostriedkov komunikácie je nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpečnosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju nemožno náležite zabezpečiť použitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré sú bežne dostupné hospodárskym subjektom alebo im môžu byť tieto informácie sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu podľa odseku 10.
(3) Správa obsahuje najmä
l) odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie,
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na elektronickú komunikáciu použiť výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a.“.
„h) bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 a námietky podľa § 170 ods. 8 písm. a) prvého bodu.“.
„(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný na odôvodnenú žiadosť úradu, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky alebo riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu74a) sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti, spôsobom a v rozsahu uvedenom v žiadosti. Sprístupnenie podľa predchádzajúcej vety oznamuje dotknutému verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 výlučne orgán, ktorému bolo takéto sprístupnenie poskytnuté, a to do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo jeho konanie týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené alebo do desiatich pracovných dní od inej skutočnosti, ktorou bolo konanie daného orgánu týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené, ak nebol daný dôvod na začatie správneho konania.".
Č: 29
O: 2
Zvolené prostriedky komunikácie musí byť všeobecne dostupné a nediskriminačné a nesmú obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k postupu udeľovania koncesie. Nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a
§: 20
O: 1, 18
(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť
Ú
4
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
technické parametre, musia byť interoperabilné s výrobkami informačných a komunikačných technológií, ktoré sa všeobecne používajú.
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri každej komunikácii, výmene a uchovávaní informácií zaistia zachovanie integrity údajov a dôvernosti žiadostí a ponúk. Obsah žiadostí a ponúk preskúmajú po uplynutí lehoty na ich predloženie.
doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§:20
O:1
V:posledná
všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(18) Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na elektronickú komunikáciu použiť výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a.“.
Č: 37
O: 5
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zabezpečí náležité zaznamenanie všetkých etáp postupu, pričom použije prostriedky, ktoré považuje za vhodné, a to v súlade s článkom 28 ods. 1.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 102
O: 10
V: posledná
§: 22
O: 1, 2, 3
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zabezpečia náležité zaznamenanie všetkých etáp postupu.
(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za obchodné tajomstvo.
(2) Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
(3) Ustanovením odseku 1 nie dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu
U
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§:22
O:2
dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania
Č: 38
O: 9
Každý hospodársky subjekt, ktorý sa nachádza v jednej zo situácií uvedených v odsekoch 4 a 7, môže poskytnúť dôkazy v tom zmysle, že opatrenia, ktoré tento hospodársky subjekt prijal, dostatočné na to, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie. Ak sa tieto dôkazy považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa z tohto postupu nevylúči.
Hospodársky subjekt musí na tento účel preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody spôsobenej trestným činom alebo pochybením, komplexne objasnil skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s vyšetrovacími orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré vhodné na to, aby sa zabránilo ďalším trestným činom alebo pochybeniam. Opatrenia prijaté hospodárskymi subjektmi sa posúdia, pričom sa zohľadní závažnosť trestného činu alebo pochybenia a ich konkrétne okolnosti. Ak
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 40
O: 8, 9, 10, 13
(8) Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. d) g) a odseku 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
(9) Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal
U
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
sa dané opatrenia považujú za nedostatočné, dotknutý hospodársky subjekt dostane zoznam dôvodov tohto rozhodnutia.
Hospodársky subjekt, ktorý bol právoplatným rozsudkom vylúčený z účasti na postupe obstarávania alebo na postupe udeľovania koncesie, nie je oprávnený využiť počas obdobia vylúčenia vyplývajúceho z tohto rozsudku možnosť stanovenú v tomto odseku v členskom štáte, v ktorom je rozsudok účinný.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§:40
O.8
opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 8 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
(10) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 8 druhej vety predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.
(13) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že
a) bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
b) nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
(8) Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) g) a odseku 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. V takomto prípade je záujemca alebo uchádzač povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ tieto opatrenia považuje za dostatočné, uchádzača alebo záujemcu nevylúči z verejného obstarávania.“.
Č: 44
Vypovedanie koncesií
N
Zákon č. 343/2015 Z. z
§: 100
O: 1
(1) Pri zadávaní koncesie verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa prvej časti a prvej hlavy a druhej hlavy tejto časti, ak nie je v tejto hlave ustanovené
U
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
Členské štáty zaistia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali za podmienok určených v platnom vnútroštátnom práve možnosť vypovedať koncesiu počas jej platnosti, ak je splnená jedna alebo viaceré z týchto podmienok:
a) došlo k zmene koncesie, ktorá by si vyžadovala nový postup udeľovania koncesie podľa článku 43;
b) koncesionár bol v čase udelenia koncesie v jednej zo situácií uvedených v článku 38 ods. 4 a mal byť preto vylúčený z postupu udeľovania koncesie;
c) Súdny dvor Európskej únie v konaní podľa článku 258 ZFEÚ stanoví, že členský štát si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv z toho dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušný danému členskému štátu udelil príslušnú koncesiu bez toho, aby splnil povinnosti stanovené v zmluvách a v tejto smernici.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných
§: 19
O: 1, 2
§:19
O:1
P:d
inak; nepoužijú sa § 30, § 44, § 46, § 54, § 58 61, § 67 ods. 4, § 69 ods. 3, § 71 ods. 5, § 72 ods. 6, § 78 až 83.
(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od
a)zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa alebo koncesionára pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),
b)zmluvy alebo rámcovej dohody, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie2) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie 3)
c)koncesnej zmluvy, ak Slovenská republika porušila povinnosť vyplývajúcu z právne záväzného aktu Európskej únie13) z dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ porušil povinnosť vyplývajúcu z tohto právne záväzného aktu, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.14)
(2) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
„d) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,39a) ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní.39c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39c znejú:
39a) Napríklad Čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016),
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
39b) Napríklad § 38d zákona č. 136/2001 Z. z.
2) Napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie.
3) Čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transp.
Č.
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39c) Napríklad § 38e zákona č. 136/2001 Z. z.“.