1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti v platnom znení
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 36
O: 1, 2
Ustanovenia o komunikácii
1. Každá komunikácia a výmena informácií uvedená v tejto hlave sa môže uskutočniť poštou, faxom, elektronicky v súlade s odsekmi 4 a 5, telefonicky v prípadoch a za okolností uvedených v odseku 6 alebo kombináciou týchto spôsobov podľa výberu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
2. Zvolený spôsob komunikácie musí byť všeobecne dostupný, a teda nesmie obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k zadávaciemu konaniu.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 20
O: 1, 11, 12
(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(11) Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a) bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu a žiadosti o účasť,
b) bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
c) výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d) bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne pre oprávnené osoby,
e) bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne,
f) informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, ktoré oprávnené sa s nimi oboznamovať,
U
2
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o
§:20
O:1
V: posledná
§:20
O:11
P:h
g) bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu podľa písmen b) f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.
(12) Okrem požiadaviek podľa odseku 11 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
a) informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí byť primeraná súvisiacemu riziku.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na elektronickú komunikáciu použiť výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a.
h) bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 a námietky podľa § 170 ods. 8 písm. a) prvého bodu.“.
3
zmene a doplnení niektorých zákonov
Č: 36
O: 3
3. Komunikácia, ako aj výmena a uchovávanie informácií, sa vykonávajú takým spôsobom, aby sa zabezpečila úplnosť údajov a ochrana dôverných údajov uvedených v žiadostiach o účasť a ponukách a aby verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia preskúmali obsah žiadostí o účasť a ponúk len po uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 20
O: 18
(18) Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
U
Č: 37
O: 2
2. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vykonajú potrebné opatrenia na zdokumentovanie postupov zadávania zákazky vykonávaných elektronicky.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a
§: 24
O: 1
§:24
O:1
V: posledná
(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania.
Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uchovávajú kompletnú dokumentáciu do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.“.
U
4
doplnení niektorých zákonov
§: 10
O: 2
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
§: 170
O: 1
(1) Námietky je oprávnený podať
a) uchádzač,
b) záujemca,
c) účastník,
d) ) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo
mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného; za takúto osobu
sa nepovažuje člen skupiny dodávateľov podávajúci námietky po
predložení ponuky, návrhu alebo žiadosti o účasť skupinou
dodávateľov, ak ním podané námietky nie podané v mene
všetkých členov skupiny dodávateľov, alebo
e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.
Č: 55
O: 3, 4
3. Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto hlave rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva právo Spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi uplatňujúcimi si náhradu škody, ktorá im vznikla v rámci konania pre zadávanie verejnej zákazky.
4. Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu stanoviť členské štáty, uplatniť každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky, ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh
zákona,
ktorým sa
mení a dopĺňa
zákon č.
343/2015 Z.
z. o verejnom
obstarávaní a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov v
znení
neskorších
predpisov a
ktorým sa
mení zákon č.
95/2019 Z. z.
o
informačných
technológiách
vo verejnej
správe a o
zmene a
doplnení
niektorých
zákonov
§: 164
O: 1
(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa
§ 8
, môže podať žiadosť o nápravu proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa
§ 8
.
U
5
§: 165
O: 5
§: 170
O: 2
§: 170
O: 3
Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 alebo odseku 4 oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci. Právo podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zaniká, ak žiadosť o nápravu
a) nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 v lehote uvedenej v § 164 ods. 3 alebo
b) neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo nebola doručená v podobe podľa § 164 ods. 3 a žiadateľ nedoručí doplnenú žiadosť o nápravu v lehote podľa odseku 1.
(2) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1 písm. e).
Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať námietky proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b)podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným,
c)výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
d)vylúčeniu,
e)nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
6
§: 177
O: 1
§: 181
O: 1
f)vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
Proti rozhodnutiu podľa
§ 175
okrem rozhodnutia podľa
§ 175
ods. 4
, ktorým úrad uložil kontrolovanému pokutu zníženú o 50 % môže účastník konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba podľa
§ 175 ods. 11
podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené úradu do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Podanie odvolania odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o odvolaní.
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (ďalej len „oprávnená osoba“), môže po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody súdom..
7
Č: 56
O: 9
9. Ak orgány zodpovedné za postupy preskúmavania nemajú súdnu povahu, musia svoje rozhodnutia vždy písomne odôvodniť. V takomto prípade je navyše potrebné ustanoviť postupy, ktoré by zabezpečili, aby každé údajne nezákonné opatrenie prijaté orgánom zodpovedným za preskúmanie alebo každý údajný nedostatok pri výkone na neho prenesených právomocí mohli byť predmetom súdneho preskúmania alebo preskúmania iným orgánom, ktorý je súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy a ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako aj orgánu zodpovedného za preskúmanie.
Členovia takého nezávislého orgánu sú vymenúvaní do funkcie a končia svoje pôsobenie vo funkcii za tých istých podmienok ako sudcovia, pokiaľ ide o orgán príslušný pre ich vymenovanie, ich funkčné obdobie a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu má rovnakú právnu a odbornú kvalifikáciu ako sudcovia. Rozhodnutia prijaté nezávislým orgánom sú právne záväzné pomocou prostriedkov, ktoré určuje každý členský štát.
N
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§: 175
O:8, 9, 10
§: 177
O:9
§: 177
O:11,12,13
(8) Úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť
a) všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a
b) stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto zákona.
(9) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného zistí porušenie tohto zákona vo vzťahu k dokumentom, ktoré boli predmetom ex ante posúdenia a kontrolovaný sa neodchýlil od oznámenia úradu o výsledku ex ante posúdenia, ak ide o obsah či rozsah týchto dokumentov, úrad v rozhodnutí osobitne odôvodní zistené porušenie tohto zákona.
(10) Úrad môže vydať rozhodnutie aj vo forme elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom s pripojenou časovou pečiatkou; v takom prípade rozhodnutie neobsahuje úradnú pečiatku.
(9) Ak nie je ustanovené inak, na konanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 176; nepoužije sa § 170 ods. 6.
(11) Rada preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
(12) Rada v odvolacom konaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie zmení a v
opačnom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Ak
osoba, ktorá podala námietky, tieto vzala späť pred vydaním
rozhodnutia o odvolaní a súčasne osoba, ktorá odvolanie podala,
súhlasila so späťvzatím námietok, rada rozhodnutie zmení tak,
že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného zastaví podľa
§ 174 ods. 1 písm. d)
U
Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie preskúmateľné súdom v rámci správneho súdnictva, pričom proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu nie je možné podať opravný prostriedok
8
§: 178
O: 3,4
§: 185
O: 2
(13) Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia odvolania. Rozhodnutie rady o odvolaní podpisuje predseda rady a v jeho neprítomnosti ním určený podpredseda rady alebo člen rady.
(3) Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok.
(4) Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady o odvolaní.
Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 4, § 177 až 179 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,73) ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní.
73) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.