Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad pre verejné obstarávanie
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 25.6.2019Ukončenie: 1.7.2019
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
August 2019
2. Definícia problému
Predmetná novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) je pripravovaná na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Vecne je predmetná novelizácia primárne zameraná na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Problematika vzájomne majetkovo alebo personálne prepojených uchádzačov - tvoriacich rovnakú hospodársku jednotku (ďalej ako „prepojení uchádzači) a ich účasť vo verejnom obstarávaní je významnou témou v rámci verejného obstarávania v rámci celej Európskej únie. Svedčia o tom (okrem iného) aj judikatúra Súdneho dvora EÚ z roku 2018 vo veci Ecoservice projektai, C-531/16, z ktorej vyplýva povinnosť pre verejného obstarávateľa zaoberať sa samostatnosťou a nezávislosťou ponúk predložených prepojenými uchádzačmi, pričom princípy verejného obstarávania bránia zadaniu zákazky uchádzačom, ktorí predložili vzájomne ovplyvnené ponuky. Pripravovaná novelizácia taktiež za účelom „spopularizovania“ zeleného verejného obstarávania vymedzí definíciu enviromentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. Okrem uvedenej problematiky je snahou novely znížiť administratívnu záťaž verejných obstarávateľov a obstarávateľov a to jednak systematickým zjednotením úpravy povinnosti zverejňovať súhrnné správy a taktiež zvýšením hranice pri zverejňovaní súhrnných správ pri zmluvách vyňatých z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní zo súčasných 1000 Eur na 5000 Eur. Za účelom účinnejšej kontroly elektronických nástrojov používaných na elektronickú komunikáciu návrh upravuje zoznam elektronických prostriedkov. Okrem uvedenej problematiky je novelizácia zameraná na postihovanie špekulatívnych foriem konania hospodárskych subjektov pri využívaní revíznych nástrojov. Návrh taktiež reflektuje korekciu niektorých legislatívno-technických nedostatkov, ako napríklad nesprávne vnútorné odkazy.
3. Ciele a výsledný stav
Zefektívnenie procesu verejného obstarávania, eliminácia a predchádzanie špekulatívnemu správaniu hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, efektívnejšia kontrola elektronických prostriedkov používaných na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
4. Dotknuté subjekty
Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a hospodárske subjekty podľa zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prevádzkovatelia elektronických prostriedkov používaných na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
5. Alternatívne riešenia
V rámci konzultácie boli prediskutované aj iné formy regulácie elektronických prostriedkov vo verejnom obstarávaní, ako napríklad klasická certifikácia prostredníctvom akreditovaného subjektu, alebo certifikácia realizovaná samotným úradom. V rámci týchto alternatív však bolo poukázané nielen na dlhšiu nábehovú krivku takéhoto riešenia ale taktiež na značne vysoké finančné náklady spojené s certifikáciou. S navrhovaným riešením v rámci návrhu zákona prevádzkovatelia vyjadrili súhlas a to aj z dôvodu, že na navrhované riešenie regulácie elektronických prostriedkov sú v podstate už dnes technicky a administratívne pripravení.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno NieNávrh zákona v súvislosti s vytvorením zoznamu elektronických prostriedkov predpokladá vydanie nového vykonávacieho predpisu, ktorý upraví obsahové náležitosti dotazníka, ktorý budú predkladať prevádzkovatelia elektronických prostriedkov ako povinnú náležitosť žiadosti o zápis do tohto zoznamu (§ 158b ods. 2 písm. f) návrhu zákona)
7. Transpozícia práva EÚ
Primárnym cieľom novelizácie zákona o verejnom obstarávaní nie je transpozícia práva EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
V prípade vplyvov na podnikateľské prostredie návrh zákona predpokladá kombináciu pozitívneho aj negatívneho vplyvu. Z pohľadu pozitívneho vplyvu na podnikateľské prostredie možno vnímať predovšetkým snahu návrhu zákona predchádzať a postihovať špekulatívne formy správania sa podnikateľských subjektov pri
využívaní revíznych prostriedkov, ktorých následky musia v praxi znášať nielen verejní obstarávatelia (predlžovanie procesu verejného obstarávania, ohrozenie čerpania štrukturálnych fondov a pod..) ale aj čestní podnikatelia, ktorým sa napríklad v dôsledku predlžovania verejného obstarávania uplatňovaním obštrukčných opravných prostriedkov zvyšujú transakčné náklady na účasť vo verejnom obstarávaní, napr. majú dlhší čas viazanú zábezpeku alebo vlastné kapacity alokované na realizáciu zákazky a pod..
V kontexte pozitívneho vplyvu na podnikateľské prostredie taktiež možno vnímať snahu návrhu zákona vytvoriť regulačnú bázu pre efektívnejšiu kontrolu prevádzkovateľov elektronických nástrojov používaných na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní. Efektívnejšie vynucovanie dodržiavania pravidiel vyžadovaných zákonom pre prevádzkovateľov elektronických nástrojov predstavuje základný predpoklad pre „zdravý“ vývoj tohto pomerne mladého podsegmentu IT sektora.
Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie je taktiež možné identifikovať v precíznejšej regulácii možnosti obmedzenia prístupu hospodárskych subjektov z tretích krajín do verejného obstarávania v podmienkach Slovenskej republiky.
V kontexte negatívnych dopadov na podnikateľské prostredie možno vnímať vznik administratívno-finančných nákladov pre prevádzkovateľov elektronických nástrojov, ktoré im vzniknú v súvislosti so zápisom elektronického prostriedku do zoznamu elektronických prostriedkov.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Róbert Majchrák – vedúci oddelenia legislatívno-právneho odboru, Úrad pre verejné obstarávanie
0907 113 713
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča uviesť do dôvodovej správy aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie v súlade s doložkou vybraných vplyvov, a v doložke vybraných vplyvov uviesť aj pozitívne a negatívne vplyvy na MSP, v súlade s analýzou vplyvov na podnikateľské prostredie.
Vyhodnotenie: akceptované
Komisia odporúča do časti 5. Alternatívne riešenia doložky vybraných vplyvov uviesť text v zmysle vyhodnotenia konzultácií v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie („V rámci konzultácie boli prediskutované aj iné formy regulácie ako napríklad klasická certifikácia prostredníctvom akreditovaného subjektu, alebo certifikácia realizovaná samotným úradom. V rámci týchto alternatív však bolo poukázané nielen na dlhšiu nábehovú krivku takéhoto riešenia ale taktiež na značne vysoké finančné náklady spojené s certifikáciou. S navrhovaným riešením v rámci návrhu zákona prevádzkovatelia vyjadrili súhlas a to aj z dôvodu, že na navrhované riešenie regulácie elektronických prostriedkov sú v podstate už dnes technicky a administratívne pripravení.“)
Vyhodnotenie: akceptované
Komisia žiada predkladateľa o vyznačenie pozitívno-negatívneho vplyvu na MSP v Doložke vybraných vplyvov v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu. Predkladateľ tým uvedie do súladu Doložku vybraných vplyvov s Analýzou vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko v Analýze uvádza vplyv na všetky kategórie podnikov.
Vyhodnotenie: akceptované
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
V časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu Komisia odporúča v časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie uviesť aj pozitívne vplyvy na podnikateľov:
a) ktorí by mohli byť úspešnými uchádzačmi v rámci zeleného verejného obstarávania v súvislosti s doplnením § 2 ods. 5 q),
b) ktorým by sa mohli znížiť transakčné náklady súvisiace s účasťou vo verejnom obstarávaní kvôli postihovaniu špekulatívnych foriem konania iných hospodárskych subjektov pri využívaní revíznych nástrojov
Vyhodnotenie: akceptované
Komisia odporúča v časti 3.3.1 Priame finančné náklady analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie uviesť, resp. popísať sankcie v zmysle § 182 ods. 3 h) až o); keďže však ide o hypotetické náklady, ktoré vzniknú až pri porušení povinností zo strany podnikateľa, nie je potrebné ich uvádzať v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Vyhodnotenie: akceptované
Komisia odporúča v časti 3.3.3 Administratívne náklady analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie uviesť aj:
a) povinnosť v § 20 ods. 19 - sprístupnenie informácií alebo dokumentov – uviesť vyčíslenie na 1 podnikateľa podľa kalkulačky nákladov regulácie (povinnosť – Poskytnutie súčinnosti, hypotetické náklady - nie je potrebné ich uvádzať aj v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie)
Vyhodnotenie: akceptované
b) povinnosť v § 158b ods. 4 - uviesť vyčíslenie na 1 podnikateľa podľa kalkulačky nákladov regulácie (povinnosť – Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie, hypotetické náklady - nie je potrebné ich uvádzať aj v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie)
Vyhodnotenie: akceptované
c) povinnosť v § 166 ods. 2 - uviesť vyčíslenie na 1 podnikateľa podľa kalkulačky nákladov regulácie (povinnosť – Poskytnutie súčinnosti, hypotetické náklady - nie je potrebné ich uvádzať aj v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie)
Vyhodnotenie: akceptované
Komisia žiada predkladateľa o vyčíslenie celkových nákladov regulácie na 1 podnikateľa v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, nakoľko predkladateľ vyčíslil administratívne náklady, ale celkové náklady regulácie vyznačil ako nulové.
Vyhodnotenie: akceptované
Komisia žiada predkladateľa o kvalitatívny popis pozitívnych vplyvov v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3. Náklady regulácie (napr. vypustenie povinnosti zdôvodňovať uzavretie zmluvy v prípade predloženia jednej ponuky z dôvodu odstránenia národného goldplatingu a pod.).
Vyhodnotenie: akceptované (uvedené v bode 3.4)
K vplyvom na informatizáciu
Komisia nesúhlasí s tým, že materiál nepredpokladá žiadny vplyv na informatizáciu. Zverejňovanie informácií „zoznam elektronických prostriedkov“ na webovom sídle sa považuje za elektronickú službu. Z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť túto skutočnosť do doložky vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti.
Vyhodnotenie: akceptované
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.