1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predmetná novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) je pripravovaná na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Vecne je predmetná novelizácia primárne zameraná na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Problematika vzájomne majetkovo alebo personálne prepojených uchádzačov - tvoriacich rovnakú hospodársku jednotku (ďalej ako „prepojení uchádzači) a ich účasť vo verejnom obstarávaní je významnou témou v rámci verejného obstarávania v rámci celej Európskej únie. Svedčia o tom (okrem iného) aj judikatúra Súdneho dvora z roku 2018 vo veci Ecoservice projektai, C-531/16, z ktorej vyplýva povinnosť pre verejného obstarávateľa zaoberať sa samostatnosťou a nezávislosťou ponúk predložených prepojenými uchádzačmi, pričom princípy verejného obstarávania bránia zadaniu zákazky uchádzačom, ktorí predložili vzájomne ovplyvnené ponuky. Vo všeobecnosti ide o pomerne náročnú problematiku, pričom skutočnosť, že smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní túto záležitosť explicitne neupravuje, len umocňuje zložitosť jej riešenia.
Pripravovaná novelizácia taktiež za účelom „spopularizovania“ zeleného verejného obstarávania vymedzí definíciu enviromentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. Okrem uvedenej problematiky je snahou novely znížiť administratívnu záťaž verejných obstarávateľov a obstarávateľov a to jednak systematickým zjednotením úpravy povinnosti zverejňovať súhrnné správy a taktiež zvýšením hranice pri zverejňovaní súhrnných správ pri zmluvách vyňatých z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní zo súčasných 1000 Eur na 5000 Eur. Za účelom účinnejšej kontroly elektronických nástrojov používaných na elektronickú komunikáciu návrh upravuje zoznam elektronických prostriedkov.
Okrem uvedenej problematiky je novelizácia zameraná na postihovanie špekulatívnych foriem konania hospodárskych subjektov pri využívaní revíznych nástrojov.
Návrh taktiež reflektuje korekciu niektorých legislatívno-technických nedostatkov, ako napríklad nesprávne vnútorné odkazy.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, služby verejnej správy pre občana a taktiež nebude mať dopad verejné financie. Predložený návrh zákona predpokladá kombináciu pozitívneho aj negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie. Predložený návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
2
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 21. augusta 2019.