NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
1615
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) environmentálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, služieb alebo stavebných prác na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom
1.znižovania znečistenia ovzdušia, vody a pôdy,
2.znižovania emisií skleníkových plynov,
3.ochrany lesov,
4.predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,
5.zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov,
6.využívania obnoviteľných zdrojov alebo
7.efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.“.
2.V § 10 odsek 4 znie:
„(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi alebo uchádzačovi účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ho vylúčiť alebo vylúčiť jeho ponuku,
2
ak tento záujemca alebo uchádzač sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.“.
3.V § 10 odsek 10 znie:
„(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 13 nevzťahuje tento zákon a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky, identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo a ustanovenie § 1 ods. 2 13, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“.
4.V § 10 ods. 11 písmeno a) znie:
„a) podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí,“.
5.V § 12 ods. 6 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Po predložení návrhu na vyhotovenie referencie a dôkazov si rada vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.“.
6.V § 12 ods. 8 a ods. 9 písm. a) sa slová „údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov“ nahrádzajú slovami „evidencie referencií“.
7.V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,39a) ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní.39c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39c znejú:
39a) Napríklad čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016), § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení
3
zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
39b) Napríklad § 38d zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
39c) Napríklad § 38e zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z.“.
8.V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na elektronickú komunikáciu použiť výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a.“.
9.V § 20 ods. 2 6 sa slová „informačný systém“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronický prostriedok“ v príslušnom tvare.
10.V § 20 sa odsek 11 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 a námietky podľa § 170 ods. 8 písm. a) prvého bodu.“.
11.§ 20 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný na odôvodnenú žiadosť úradu, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky alebo riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu74a) sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti, spôsobom a v rozsahu uvedenom v žiadosti. Sprístupnenie podľa predchádzajúcej vety oznamuje dotknutému verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 výlučne orgán, ktorému bolo takéto sprístupnenie poskytnuté, a to do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo jeho konanie týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené alebo do desiatich pracovných dní od inej skutočnosti, ktorou bolo konanie daného orgánu týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené, ak nebol daný dôvod na začatie správneho konania.".
12.V § 21 ods. 6 posledná veta znie: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o nadlimitnej koncesii, v informácii o zadávaní podlimitnej koncesie, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku.
13.V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania“.
14.V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
4
„Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uchovávajú kompletnú dokumentáciu do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.“.
15.V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
16.V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g)“.
17.V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa odseku 6 písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie.“.
18.V § 40 ods. 6 úvodnej vete sa slová „z verejného obstarávania“ nahrádzajú slovami „kedykoľvek počas verejného obstarávania“.
19.V § 40 ods. 6 písmeno g) znie:
„g) na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom,“.
20.§ 40 odsek 8 znie:
„(8) Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) g) a odseku 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy, v takom prípade je záujemca alebo uchádzač povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.“.
21.V § 49 odsek 6 znie:
„(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“.
22.V § 51 ods. 1 posledná veta znie:
„Komisia je spôsobilá prijímať závery z vyhodnotenia ponúk nadpolovičnou väčšinou členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky.“.
5
23.V § 52 odsek 2 znie:
„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní počet predložených ponúk, návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.“.
24.V § 57 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
25.V § 61 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.“.
26. V § 64 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa
§ 24
, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zrušení verejného obstarávania; ak ide o dynamický nákupný systém, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“.
27.V § 111 odsek 2 znie:
„(2) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“.
28.V § 112 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom „účasti“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „, a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje“.
29.V § 112 ods. 5 sa slová „§ 32 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 2 až 7“.
30.V § 113 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „, podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje,“.
6
31.V § 114 odsek 5 znie:
„(5)Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a posudzuje dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 14. Ak ide o dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača, u ktorého existuje tento dôvod na vylúčenie. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 1 v určenej lehote. “.
32.V § 114a ods. 1 sa slová „§ 83 ods. 2 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 83 ods. 2 až 10“.
33.V § 117 ods. 2 sa za slová „§ 20“ vkladá čiarka a slová „§ 21 ods. 6,“
34.117 odsek 3 znie:
„(3) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2. Verejný obstarávateľ môže umožniť predloženie ponuky aj v inom ako štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ je povinný na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom jazyku alebo v inom ako českom jazyku.
35.V § 117 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g).“.
36.V § 117 ods. 6 prvá veta znie:
„Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“.
37.V § 118 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu na uverejnenie vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú podlimitnú koncesiu uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet koncesie a identifikáciu dodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo
7
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo; túto správu môže uverejniť aj na svojom webovom sídle, v periodickej tlači alebo iným spôsobom.
(5) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov po uzavretí koncesnej zmluvy; § 24 sa nepoužije.
38.V § 119 ods. 1 sa slová „a spracovania dát“ nahrádzajú slovami „,informačno-komunikačných technológií a spracovania dát“.
39.§ 121 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak ide o súťaž návrhov, na ktorú nadväzuje zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť podmienky účasti podľa § 32 34 a doklady, ktorými ich možno preukázať; ak ich určí, uvedie ich v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo v súťažných podmienkach, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Na účely účasti v súťaži návrhov môže účastník nahradiť doklady podľa prvej vety jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Ak účastník použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu súťaže návrhov kedykoľvek v jej priebehu účastníka písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Účastník doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Pri určení, preukazovaní a vyhodnocovaní podmienok účasti a dôvodov na vylúčenie sa postupuje primerane podľa druhej časti.“.
40.V § 124 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o súťaž návrhov v oblasti informačno-komunikačných technológií, najmenej jedna tretina členov poroty musí byť vybraná zo zoznamu odborníkov v oblasti informačných technológií.64a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
64a) § 9 ods. 1 písm. q) zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
41.V § 146 ods. 2 sa slová „§ 12 ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 6 a 9“.
42.V § 147 písmeno f) znie:
„f) vedie zoznam hospodárskych subjektov, zoznam elektronických prostriedkov a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so zákazom“),“
43.Za § 158 sa vkladajú § 158a a 158b, ktoré vrátane nadpisu nad § 158a znejú:
8
„Zoznam elektronických prostriedkov
§ 158a
(1)Úrad vedie zoznam elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní podľa § 20.
(2)Zoznam elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu, ktorý obsahuje údaje podľa § 158b ods. 2.
§ 158b
(1)Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov.
(2)Žiadosť o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov obsahuje
a)obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa elektronického prostriedku,
b)identifikáciu elektronického prostriedku,
c)identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa elektronického prostriedku, ak bolo pridelené,
d)meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,
e)čestné vyhlásenie prevádzkovateľa elektronického prostriedku, že elektronický prostriedok spĺňa požiadavky podľa § 20 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 186 ods. 6 a
f)kompletne vyplnený dotazník, ktorého obsahové náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3)Ak žiadosť o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby ich v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní doplnil. Ak prevádzkovateľ elektronického prostriedku v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti, úrad mu žiadosť o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov vráti.
(4)Ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname elektronických prostriedkov, prevádzkovateľ elektronického prostriedku je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov.
(5)Úrad vyčiarkne elektronický prostriedok zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak o to prevádzkovateľ elektronického prostriedku požiada.
44.V § 164 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa; ak sa žiadosť o nápravu doručuje podľa odseku 3 písm. a) podpisom žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa sa rozumie identifikácia a autentifikácia tejto osoby podľa § 20 ods. 5 a 6 v elektronickom prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.“.
45.V § 164 odsek 3 znie:
9
„(3) Žiadosť o nápravu sa doručuje
a) v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje,
b) v listinnej podobe, ak elektronický prostriedok podľa písmena a) z dôvodu porušenia povinnosti podľa § 20 ods. 11 písm. h) doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, nerealizuje funkcionalitou elektronického prostriedku.“.
46.Za § 165 sa vkladá § 166, ktorý znie:
㤠166
(1)Úrad je oprávnený vykonať preskúmavanie na účel zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa tohto zákona, ak to nevylučujú osobitné predpisy.8 Na výkon preskúmavania sa rovnako vzťahujú povinnosti podľa § 167 ods. 3.
(2)Orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby povinné na žiadosť oznámiť úradu skutočnosti alebo informácie, predložiť veci, dokumenty alebo doklady, ktoré majú význam pre výkon preskúmavania podľa odseku 1, pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním alebo pre iné konanie podľa tohto zákona, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia žiadosti.
(3)Pri výkone preskúmavania podľa odseku 1 alebo dohľadu nad verejným obstarávaním môže úrad uložiť povinnosť predložiť v určenej lehote znalecký posudok alebo odborné stanovisko osobe, ktorá disponuje odbornými znalosťami alebo ktorá sa špecializuje na činnosť, ktorá byť obsahom znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, osobe, ktorá spracováva znalecký posudok alebo odborné stanovisko, sa umožní, aby sa v potrebnom rozsahu oboznámila s obsahom spisu. Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, voči úradu nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. O skutočnostiach, o ktorých sa táto osoba dozvedela v priebehu výkonu preskúmavania alebo dohľadu nad verejným obstarávaním, je povinná zachovávať mlčanlivosť.“.
47.V § 167 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) sprístupnenie takýchto informácií účastníkom konania alebo ich zástupcom na účely nazerania do spisu a vyhotovenia si výpisov, odpisov a kópií z tohto spisu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach65) a skutočnostiach chránených podľa osobitných predpisov.71)“.
48.§ 167 odsek 4 znie:
„(4) Pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním je úrad oprávnený vyžiadať si od orgánov Policajného zboru alebo od orgánov činných v trestnom konaní informácie získané podľa osobitného predpisu72) a tie použiť na účely výkonu dohľadu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
10
72) § 3 Trestného poriadku.“
49. § 167 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Úrad môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o súčinnosť tak, aby úrad mohol zohľadniť aj jeho vyjadrenie ako ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike73). Akýkoľvek úkon alebo rozhodnutie verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo úradu, ktoré sa týka dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g), nezaväzuje a neobmedzuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v konaní a rozhodovaní podľa osobitného predpisu.73a)
(8) Ak si to povaha skutočností, informácií, dokumentov, dokladov, predmetu zákazky alebo vecí vyžaduje a ak to nevylučujú osobitné predpisy,8 úrad môže vykonať preskúmavanie alebo dohľad v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, kde sa tieto skutočnosti, informácie, dokumenty, doklady alebo veci nachádzajú. Za týmto účelom verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 povinní umožniť úradu vstup do týchto priestorov a predložiť požadované skutočnosti, informácie, dokumenty, doklady alebo veci, nazerať do nich, robiť si z nich výpisy, odpisy, kópie alebo dostať z nich informácie, ktoré majú význam pre preskúmavanie alebo výkon dohľadu, iným spôsobom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 73 a 73a znejú:
73) § 25 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
73a) Zákon č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
50.V § 168 odsek 1 znie:
„(1) Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať úrad o ex ante posúdenie dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b). Ak ide o zákazku alebo koncesiu podľa prvej vety, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti podľa osobitného predpisu,74aa) súčasťou dokumentov predložených kontrolovaným je aj hodnotenie Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.74aa) Ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky, odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 42 a hodnotenie Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74aa) znie:
„74aa) § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z.z.“.
51.V § 170 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného; za takúto osobu sa nepovažuje člen skupiny dodávateľov podávajúci námietky po predložení ponuky, návrhu alebo žiadosti o účasť skupinou
11
dodávateľov, ak ním podané námietky nie podané v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, alebo“.
52.V § 170 ods. 5 písmeno g) znie:
„g) podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa; ak sa námietky doručujú v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, podpisom navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa sa rozumie identifikácia a autentifikácia tejto osoby podľa § 20 ods. 5 a 6 v elektronickom prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.“.
53.V § 170 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Ak námietky podáva člen skupiny dodávateľov, oprávnenie podať námietky v mene všetkých členov skupiny preukáže písomným plnomocenstvom nie starším ako tri mesiace ku dňa podania námietok.“.
54.V § 170 odsek 8 znie:
„(8) Námietky sa doručujú
a) kontrolovanému
1.v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje,
2.v listinnej podobe, ak elektronický prostriedok podľa prvého bodu z dôvodu porušenia povinnosti podľa § 20 ods. 11 písm. h) doručenie námietok neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou elektronického prostriedku, a
b) úradu v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu74) alebo v elektronickej podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento elektronický prostriedok doručenie námietok úradu umožňuje.“.
55.V § 170 ods. 9 sa slová „informačného systému“ nahrádzajú slovami „elektronického prostriedku“.
56.V § 172 odsek 1 znie:
„(1) S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po doručení námietok v lehote podľa § 170 ods. 4. Za každú skutočnosť, proti ktorej námietky podľa § 170 ods. 3 smerujú, sa skladá samostatná kaucia.“.
57.V § 172 ods. 5 prvá veta a druhá veta znejú:
„Kaucia vo výške podľa odsekov 2 4 je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. q). Kaucia sa vo výške 50 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 4 stáva príjmom
12
štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. d).“.
58.V § 173 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o prerušení konania z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie v origináli v prípade, ak úrad v rozhodnutí o prerušení konania identifikuje konkrétny doklad, ktorý mal byť súčasťou kompletnej dokumentácie a jeho predloženie je nevyhnutné pre účely riadneho preskúmania úkonov kontrolovaného.“
59.V § 173 ods. 10 sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 6“.
60.V § 173 ods. 14 sa slová „§ 169 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 169 ods. 3 alebo ods. 4“ a na konci sa pripája táto veta:
„Postup podľa predchádzajúcej vety možno uplatniť len na tie porušenia, ku ktorým došlo v predchádzajúcich troch rokoch odo dňa začatia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.“.
61.§ 173 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:
„(16) Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a vyžiadať si kópie spisov alebo vyžiadať si informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou identifikácie zamestnanca, ktorému bol spis pridelený, identifikácie odborníka alebo znalca, ktorý bol požiadaný o vypracovanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, pred jeho vypracovaním, internej komunikácie úradu, zápisníc z porád, zápisníc o hlasovaní, prístupu do vnútorných informačných systémov úradu, v ktorých sa spis alebo jeho časť nachádza, informácií o podaní podnetu na iný orgán, informácií o podnete alebo jeho autorovi, ak by ich sprístupnenie mohlo zmariť konanie vedené iným orgánom alebo ak ide o informácie, ktorých sprístupnenie by mohlo zmariť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Dokumentáciu podľa § 24 možno postupom podľa prvej vety sprístupniť len kontrolovanému. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.
(17) Úrad je povinný vykonať opatrenia, aby sa postupom podľa odseku 16 nesprístupnila utajovaná skutočnosť65), skutočnosť chránená podľa osobitných predpisov71), alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(18) Ak účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosti adresované účastníkovi konania úrad doručuje iba tomuto zástupcovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
71) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
13
62.V § 174 ods. 1 písm. b) sa slová „podobe podľa § 170 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 170 ods. 8“.
63.V § 174 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) zo skutočností tvrdených v námietkach alebo z iných úradu známych skutočností je zrejmé, že boli podané námietky, ktoré sú zjavne nedôvodné.“.
64.V § 174 sa za odsek 1vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Zjavne nedôvodné sú námietky,
a) v ktorých je nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť,
b) ktorých hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania,
c) ktorých hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému,
d) ktoré boli podané s hlavným účelom späťvzatia námietok výmenou za poskytnutie akéhokoľvek prospechu od iného hospodárskeho subjektu,
e) ktoré podala osoba, ktorá neuskutočňuje relevantnú hospodársku činnosť vo vzťahu k predmetu zákazky, alebo
f) ktoré podala osoba, ktorá nemôže byť poškodená porušením tohto zákona; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
65.§ 174 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak v dôsledku podania zjavne nedôvodných námietok vznikla kontrolovanému škoda, môže si kontrolovaný jej náhradu uplatňovať na miestne a vecne príslušnom súde.“.
66.V § 176 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Úrad uloží navrhovateľovi, ktorý podal zjavne nedôvodné námietky alebo vzal späť podané námietky, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o námietkach.“.
67.V § 177 odsek 7 znie:
„(7) Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr prvý pracovný deň nasledujúci po doručení odvolania v lehote podľa odseku 1. Kaucia sa vo výške 50 % z výšky kaucie podľa odseku 8 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o zastavení konania podľa § 177 ods. 10 písm. d). Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, ktorým rada odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o zastavení konania podľa odseku 10 písm. e). Úrad vráti osobe, ktorá odvolanie podala, kauciu alebo jej časť, ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.“.
14
68.V § 177 ods. 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) zo skutočností tvrdených v odvolaní alebo z iných úradu známych skutočností je zrejmé, že bolo podané odvolanie, ktoré je zjavne nedôvodné.“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).
69.V § 177 ods. 12 sa na konci pripája táto veta:
„Ak osoba, ktorá podala námietky, tieto vzala späť pred vydaním rozhodnutia o odvolaní a súčasne osoba, ktorá odvolanie podala, súhlasila so späťvzatím námietok, rada rozhodnutie zmení tak, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného zastaví podľa § 174 ods. 1 písm. d).“.
70.§ 177 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:
„(16) Rada postupuje podľa § 173 ods. 14 a § 175 ods. 4 tretej vety, ak pri preskúmavaní rozhodnutia, ktoré úrad vydal v konaní podľa § 169 ods. 3 alebo ods. 4, zistí nové skutočnosti, ktoré odôvodňujú iný záver o výške pokuty podľa § 173 ods. 14, ako prijal úrad v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného.
(17) Zjavne nedôvodné je odvolanie,
a) v ktorom je nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť,
b) ktorého hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania,
c) ktorého hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému,
d) ktoré bolo podané s hlavným účelom späťvzatia odvolania výmenou za poskytnutie akéhokoľvek hospodárskeho prospechu od iného hospodárskeho subjektu,
e) ktoré podala osoba, ktorá neuskutočňuje relevantnú hospodársku činnosť vo vzťahu k predmetu zákazky, alebo
f) ktoré podala osoba, ktorá nemôže byť poškodená porušením tohto zákona; to neplatí, ak ide o odvolanie podané orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).
(18) Ak v dôsledku podania zjavne nedôvodného odvolania vznikla kontrolovanému škoda, môže si kontrolovaný jej náhradu uplatňovať na miestne a vecne príslušnom súde.“.
71.V § 179 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Ak rada po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody preskúmava rozhodnutie vydané pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa § 174 ods. 1 a § 175 ods. 3 a zistí, že v preskúmavanej veci malo byť vydané rozhodnutie podľa § 175 ods. 1, zmení preskúmavané rozhodnutie tak, že v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, k porušeniu ktorých došlo a ktorých porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; ak rada preskúmava rozhodnutie vydané v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. d), v rozhodnutí uvedie porušenia tohto zákona len v rozsahu namietaných skutočností.“.
72.V § 179a ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
15
„Ak rada po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody preskúmava rozhodnutie vydané pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa § 174 ods. 1 a § 175 ods. 3 a zistí, že v preskúmavanej veci malo byť vydané rozhodnutie podľa § 175 ods. 1, zmení preskúmavané rozhodnutie tak, že v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, k porušeniu ktorých došlo a ktorých porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; ak rada preskúmava rozhodnutie vydané v konaní podľa § 169 ods. 1 písm. d), v rozhodnutí uvedie porušenia tohto zákona len v rozsahu namietaných skutočností.“.
73.V § 181 ods. 6 písm. a) sa slová „§ 60 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 3 a 5“.
74.V § 182 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) porušil povinnosť podľa § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 117 ods. 6 alebo § 118 ods. 4 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych polrokoch,“.
75.V § 182 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) porušil niektorú z povinností podľa § 20 ods. 1 až 4, alebo ods. 10 až 18,“.
Doterajšie písmená e) až q) sa označujú ako písmená f) až r).
76.V § 182 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až m), ktoré znejú:
„h) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 20 ods. 19,
i) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 50 000 eur a zároveň vyčiarkne elektronický prostriedok zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak elektronický prostriedok, ktorý prevádzkuje, nespĺňa požiadavky podľa § 20 a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom podľa § 186 ods. 6,
j) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 158b ods. 4,
k) osobe podľa § 170 ods. 1 písm. a) d), ktorá s podaním námietok nezložila kauciu v lehote podľa § 172 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním námietok podľa § 172,
l) osobe, ktorá podala odvolanie a ktorá s podaním odvolania nezložila kauciu v lehote podľa § 177 pokutu vo výške kaucie, ktorú bola táto osoba povinná zložiť s podaním odvolania podľa § 177,
m) orgánu verejnej moci, fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 10 000 eur za porušenie povinnosti podľa § 166 ods. 2.“.
77. V § 182 odsek 4 znie:
„(4) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 3 úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; tým nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b), d), g) a i). Ak sa konanie o uložení pokuty začína za
16
porušenie zákona, pri ktorom úrad nevyužil postup podľa § 173 ods. 14, úrad v oznámení o začatí správneho konania súčasne uvedie výšku pokuty, ktorú zamýšľa uložiť a informáciu o tom, že ak v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia o začatí správneho konania verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi úradu, že so všetkými porušeniami zákona, ktoré predmetom konania súhlasí v plnom rozsahu, pokuta, ktorá by bola inak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uložená, sa zníži o 50 %. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v lehote podľa prvej vety oznámi úradu, že súhlasí v plnom rozsahu s porušeniami zákona, ktoré predmetom konania, uloží úrad v rozhodnutí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu zníženú o 50%. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty zníženej o 50 % nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie o uložení pokuty zníženej o 50 % nie je preskúmateľné súdom.“.
78.V § 182 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
79.V § 185 ods. 1 sa za slová „§ 158 ods. 2 prvej vety,“ vkladajú slová „§ 158b ods. 6,“ a za slová „§ 182“ vkladajú slová „,§ 182a“.
80. Doterajší text § 186a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak rada po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody preskúmava v konaní podľa § 179 alebo § 179a rozhodnutie vydané podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 v konaní začatom pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním a zistí, že v preskúmavanej veci mal úrad nariadiť zrušenie použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti alebo nariadiť odstránenie protiprávneho stavu, zmení preskúmavané rozhodnutie tak, že v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet porušení predpisov účinných do 17. apríla 2016, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; ak rada preskúmava rozhodnutie vydané na základe námietok podaných podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016, uvedie v rozhodnutí porušenia predpisov účinných do 17. apríla 2016 len v rozsahu namietaných skutočností.“.
81.Za § 187f sa vkladajú § 187g a 187h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠187g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. decembra 2019, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
(2)Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. decembra 2019, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
17
(3)Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
(4)Zadávanie zákaziek v rámci dynamického nákupného systému, ktoré bolo preukázateľne začaté do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
(5)Žiadosť o nápravu a námietky, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, sa doručujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.
(6)V konaní začatom do 31. decembra 2019, sa postupuje podľa predpisov účinných do
31. decembra 2019; to neplatí pre
a) uloženie povinnosti podľa § 166 ods. 2 a 3,
b) súčinnosť podľa § 167 ods. 7,
c) vykonanie dohľadu v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 a
d) uplynutie lehoty podľa § 173 ods. 14.
(7)V konaní začatom po 31. decembri 2019, ktoré sa vzťahuje na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 3, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019; to neplatí pre
a) uloženie povinnosti podľa § 166 ods. 2 a 3,
b) súčinnosť podľa § 167 ods. 7,
c) vykonanie dohľadu v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8,
d) zníženie pokuty podľa § 182 ods. 4,
e) uplynutie lehoty podľa § 173 ods. 14,
f) nazeranie do spisu podľa § 173 ods. 16,
g) zastavenie konania podľa § 174 ods. 1 písm. q) a § 177 ods. 10 písm. e),
h) prepadnutie kaucie podľa § 172 ods. 5 a § 177 ods. 7 a
i) uloženie povinnosti nahradiť trovy konania podľa § 176 ods. 2.
(8) Úrad môže vykonať preskúmavanie konania verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, ku ktorému došlo do 31. decembra 2019.
(9) Za konanie, ku ktorému došlo do 31. decembra 2019, je možné uložiť sankciu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019; to neplatí pre zníženie pokuty podľa § 182 ods. 4.
(10) Verejný obstarávateľ nie je povinný plniť povinnosť podľa § 111 ods. 2 vo vzťahu k zmluvám, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom elektronického trhoviska odo dňa vzájomného technického prepojenia informačných systémov úradu s elektronickým trhoviskom zabezpečujúceho automatickú výmenu všetkých informácií, ktoré potrebné na plnenie týchto povinností. Skutočnosť, že došlo k prepojeniu podľa predchádzajúcej vety oznámi úrad na svojom webovom sídle.
18
(11) Verejný obstarávateľ nie je povinný plniť povinnosti podľa § 117 ods. 6 a § 118 ods. 4 vo vzťahu k zmluvám, ktoré boli zverejnené v centrálnom registri zmlúv odo dňa vzájomného technického prepojenia informačných systémov úradu s centrálnym registrom zmlúv zabezpečujúceho automatickú výmenu všetkých informácií, ktoré potrebné na plnenie týchto povinností. Skutočnosť, že došlo k prepojeniu podľa predchádzajúcej vety oznámi úrad na svojom webovom sídle.
§ 187h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2020
(1) Postup zadávania zákazky a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 29. februára 2020, sa dokončia podľa predpisov účinných do 29. februára 2020.
(3)Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 29. februára 2020, pri ktorom sa podľa predpisov účinných do 29. februára 2020 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk sa dokončí podľa predpisov účinných do 29. februára 2020.
(4) Súťaž návrhov, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov odoslané na uverejnenie do 29. februára 2020, sa dokončí podľa predpisov účinných do 29. februára 2020.“.
Čl. II
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 9 ods. 1 písmeno q) znie:
„q) vydáva a spravuje:
1. zoznam základných číselníkov, základný číselník životných situácií a základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy,
2. zoznam odborníkov v oblasti informačných technológií.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020, okrem čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2020.