TABUĽKA ZHODY  
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie  
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií  
týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami  
Názov smernice:  
Smernica EÚ  
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky  
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení  
smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa  
rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami  
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „431/2002“)  
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „návrh zákona“)  
5
6
1
2
3
4
7
8
Čl.1  
O: 2  
P:c  
D
431/2002 § 20  
Ú
(13) Účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie a tieto  
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  
ktoréhokoľvek členského štátu a účtovná jednotka,  
ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje  
Smernica 2013/34/EÚ sa mení takto:  
2. Článok 20 sa mení takto:  
a návrh  
zákona  
Čl. I  
ods. 13  
c) Odsek 4 sa nahrádza takto: „4.Členské štáty môžu oslobodiť od povinnosti  
uplatňovať odsek 1 písm. a), b), e), f) a g) tohto článku podniky uvedené v odseku  
1, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na  
regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice 2004/39/ES, ak tieto  
podniky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnom obchodnom  
systéme v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 15 smernice 2004/39/ES.“  
v mnohostrannom  
obchodnom  
systéme28ca)  
ktoréhokoľvek členského štátu, uvedie vo výročnej  
správe aj opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo  
svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch a  
dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku,  
pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam  
členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob,  
akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo  
vykazovanom období, ak ku dňu, ku ktorému sa  
zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z  
týchto podmienok:  
a) celková suma majetku presiahla 20 000 000  
eur, pričom sumou majetku na tento účel sa  
rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení  
upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,  
b) čistý obrat presiahol 40 000 000 eur,  
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov  
presiahol 250.  
LEGENDA:  
1
V stĺpci (1):  
V stĺpci (3):  
V stĺpci (5):  
V stĺpci (7):  
Č – článok  
O odsek  
V veta  
P – číslo (písmeno)  
N – bežná transpozícia  
Č – článok  
§ – paragraf  
O odsek  
V veta  
P – písmeno (číslo)  
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne,  
v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými  
sankciami a vo vzájomnej súvislosti)  
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)  
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu  
dôjde v budúcnosti)  
O – transpozícia s možnosťou voľby  
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)  
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje  
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné  
ho prebrať)  
2