TABUĽKA ZHODY  
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie  
Názov smernice: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich  
správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS  
Smernica EÚ  
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky  
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EÚ  
Návrh návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení  
neskorších predpisov s právom Európskej únie (ďalej „návrh zákona“)  
z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a  
súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho  
parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS  
5
6
1
2
3
4
7
8
Článok  
(Č, O,  
V, P)  
Text  
Spôs Číslo  
ob predpisu (Č, §, O,  
trans V, P)  
Článok  
Text  
Zhoda Poznámky  
p.  
(N,  
O, D,  
n.a.)  
N
Č: 34  
O:1  
P:a  
431/2002 § 19 Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu  
O: 1 individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú  
U
AUDIT  
Článok 34  
Návrh  
audítorom účtovná jednotka,  
Všeobecná požiadavka  
a) ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak  
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za  
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú  
splnené aspoň dve z týchto podmienok:  
1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,  
pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku  
zistená zo súvahy v ocenení neupravenom  
o položky podľa § 26 ods. 3,  
zákona  
1. Členské štáty zabezpečia, aby audit účtovných závierok subjektov verejného  
záujmu, stredne veľkých a veľkých podnikov vykonal jeden alebo viac štatutárnych  
audítorov alebo audítorských spoločností schválených členskými štátmi na  
vykonávanie štatutárnych auditov na základe smernice 2006/43/ES.  
Štatutárni audítori alebo audítorské spoločnosti taktiež  
a) vyjadria svoj názor na to:  
2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur, pričom čistým  
obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté  
z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých  
služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou  
činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,  
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov  
v jednom účtovnom období presiahol 30,  
i) či je správa o hospodárení v súlade s účtovnou závierkou za rovnaký účtovný rok;  
a
ii) či sa správa o hospodárení vypracovala v súlade s uplatniteľnými právnymi  
požiadavkami;  
b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné  
papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom  
trhu,  
1
c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,24)  
d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a,  
pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá  
nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva  
dohľad podľa osobitných predpisov predpisu,24aab) má  
údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej  
závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou  
podľa § 17a.  
Čl. 53 Transpozícia  
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne  
N
Návrh Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2019,  
zákona okrem prvého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú  
Čl. II účinnosť 1. januára 2020.  
Ú
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 20 júl 2015. Komisii  
bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.  
Členské štáty môžu stanoviť, že sa ustanovenia uvedené v prvom pododseku budú  
uplatňovať najprv na účtovnú závierku za účtovný rok začínajúci 1. januára 2016  
alebo počas kalendárneho roku 2016.  
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné  
§ 39c akty Európskej únie uvedené v prílohe.  
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom  
uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.  
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych  
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.  
Príloha ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH  
AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE  
Bod 11  
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ  
z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach,  
konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich  
správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení  
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a  
zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú.v.  
EÚ L 182, 29.6.2013).  
LEGENDA:  
V stĺpci (1):  
V stĺpci (3):  
V stĺpci (5):  
V stĺpci (7):  
Č – článok  
O odsek  
V veta  
P – číslo (písmeno)  
N – bežná transpozícia  
Č – článok  
§ – paragraf  
O odsek  
V veta  
P – písmeno (číslo)  
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne,  
v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými  
sankciami a vo vzájomnej súvislosti)  
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)  
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu  
jde v budúcnosti)  
O – transpozícia s možnosťou voľby  
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)  
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje  
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné  
ho prebrať)  
2
3