1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 50 zo 6. februára 2019, ktorým sa schválil Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu. Súčasťou návrhu zákona zmeny podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierkou štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou (ďalej len „audit“).
V návrhu zákona vymedzené účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. Zmenou a doplnením zákona o účtovníctve nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti v súlade s čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.
V návrhu zákona na základe zodpovedného prehodnotenia veľkostných podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom, sa navrhuje zvýšenie veľkostných podmienok o 100 % súčasných veľkostných podmienok. Smernica požaduje minimálnu harmonizáciu a umožňuje členskému štátu stanovenie veľkostných podmienok tak, aby čo najlepšie zodpovedali veľkosti ekonomiky a subjektom v nej pôsobiacich.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na informatizáciu spoločnosti. Nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana. mierne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť zákona sa navrhuje 31. decembra 2019, okrem prvého štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Oslobodenie od uvádzania nefinančných informácií sa navrhuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2019. Výročná správa sa zostavuje za
2
účtovné obdobie, pričom sa umožňuje aplikovať oslobodenie pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.
Zmena podmienok pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom sa vzťahuje na účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Návrhom zákona sa zákon o účtovníctve harmonizuje s čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami.
Návrhom zákona sa zákon o účtovníctve harmonizuje s čl. 31 ods.1 písm. a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach,
konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
máj 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2019
2.Definovanie problému
Na základe uznesenia vlády SR č. 50 zo 6. februára 2019 k Auditu legislatívy z pohľadu goldplatingu identifikovalo Ministerstvo financií SR výskyt goldplatingu pri transpozícii čl.
4
1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami, a to v § 20 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v otázke vymedzenia účtovných jednotiek, ktoré musia tieto informácie uvádzať vo výročnej správe.
Druhý podnet k odstráneniu goldplatingu prišiel z podnikateľského prostredia a týkal sa čl. 34 smernice 2013/34/EÚ a zvýšenia podmienok na povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je:
1. na základe vypracovanej analýzy Ministerstva financií odstránenie neopodstatneného goldplatingu pri transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95EÚ. V súlade so stanoviskom experta z akademickej oblasti k vypracovanej analýze sa navrhuje zmena a doplnenie zákona o účtovníctve. Navrhuje sa v § 20 ods. 13 nové vymedzenie účtovných jednotiek, ktoré musia vo výročnej správe uvádzať nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. Veľké účtovné jednotky majú síce povinnosť vypracovať výročnú správu a uvádzať informácie o politike rozmanitosti, ale tie veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme budú oslobodené od povinnosti uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa politiky rozmanitosti. Navrhuje sa prijať oslobodenia pre vymedzený okruh veľkých účtovných jednotiek pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 31. decembri 2019,
2. zvýšenie veľkostných podmienok pre povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
4.Dotknuté subjekty
Na základe analýzy MF SR predpokladáme mierne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z titulu oslobodenia pri uvádzaní nefinančných informácií. Ďalej sa predpokladá zníženie povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom cca u 2300 spoločností, pričom sa odhaduje zníženie nákladov na overenie účtovnej závierky cca vo výške 9 000 000 eur.
5.Alternatívne riešenia
1. V nadväznosti na úpravu uvádzania informácií o politike rozmanitosti vo výročnej správe neexistuje alternatívne riešenie, buď sa informácia uvádza alebo nie.
2. Pri rozhodovaní o zvýšení veľkostných podmienok pre povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou boli zvažované alternatívy o 50%, 100 % alebo maximálne podmienky, ktoré umožňuje smernica. Pri stanovení povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom MFSR zobralo do úvahy okrem administratívnej záťaže aj iné premenné, ako je veľkosť ekonomiky a jej rast, veľkosť spoločností v nej, potreby spoločnosti vrátane štátu, disciplínu auditovaných spoločností a s tým spojené zníženie počtu výskytu omylov, chýb a podvodov, ktoré v konečnom dôsledku neovplyvňujú len auditovanú spoločnosť, ale jej ďalšie zainteresované
5
strany, ako dodávatelia, zamestnanci, banky a štát. V nadväznosti na uvedené navrhujeme zvýšiť kritéria o 100 %. V súčasnosti je podľa veľkostných podmienok auditovaných cca 3 % obchodných spoločností, po zvýšení veľkostných podmienok mať povinnosť overenia cca 1,6 % obchodných spoločností.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
1. Úprava uvádzania informácií o politike rozmanitosti vo výročnej správe
Návrh zákona je v súlade s minimalistickými požiadavkami pri transpozícii čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami.
Návrhom zákona sa zákon o účtovníctve harmonizuje s čl. 31 ods.1 písm. a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.
2. Zvýšenie veľkostných podmienok na overenie účtovnej závierky audítorom
Návrh zákona je v súlade s minimalistickými požiadavkami pri transpozícii čl. 34 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26 júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov v platnom znení.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
6
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Viera Laszová, riaditeľka Odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva,
e-mail:
viera.laszova@mfsr.sk
, tel.: 02/59583499
7
12.Zdroje
Údaje boli poskytnuté DataCentrom z účtovných závierok dostupných v roku 2017.
Súčasný právny stav – 5 414 subjektov má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
Navrhované zvýšenie veľkostných podmienok 3 064 subjektov bude mať povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Pri zisťovaní nákladov na audit boli využité informácie z účtovných závierok uložených v Registri účtovných závierok.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie materiálu, ktorý bol predložený na záverečné posúdenie a odporúča jeho dopracovanie podľa pripomienok, ktoré sú navrhované v stanovisku komisie.
Pripomienky MF SR zapracovalo do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrhom dotknuté tie podnikateľské subjekty, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme. Ďalej návrhom dotknuté podnikateľské subjekty, ktoré spĺňali kritéria pre povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy štatutárnym audítorom. Časť týchto spoločností tvoria aj MSP.
8
Predpokladá sa zníženie povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky cca u 2300 spoločností, pričom sa odhaduje zníženie nákladov na overenie účtovnej závierky cca vo výške 9 000 000 eur.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Uvedeným návrhom sa odstraňuje identifikovaný goldplating, ktorý nadväzuje na prijaté uznesenie vlády č. 50/2019 a materiál o goldplatingu, ktorý predkladalo MH SR bol konzultovaný v rámci procesu prijímania uznesenia. Na základe analýzy právnych predpisov v pôsobnosti MF SR z pohľadu transpozície sa vykonala konzultácia k odstráneniu goldplatingu pri transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95EÚ s hodnotiteľom z Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Podľa dostupných informácií z účtovných závierok uložených v registri účtovných závierok boli vyčíslené priame finančné náklady na jedného podnikateľa v súvislosti s povinnosťou overenia účtovnej závierky a výročnej správy štatutárnym audítorom. V priemere boli vyčíslené na 3 700 eur, čo podľa kalkulačky pre podnikateľov predstavuje na celé podnikateľské prostredie 8 695 000 eur. Ide o priemernú cenu za 1 audit vyrátanú prepočtom z internej analýzy z účtovných závierok, ktorých sa dotýkajú.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
9
Neboli identifikované a následne ani vyčíslené.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
K zavedeniu nových informačných povinností nedochádza. Administratívne náklady na splnenie povinnosti (napr. spojených s výberom audítora a následným uložením správy audítora) boli vyčíslené podľa kalkulačky pre podnikateľov na cca 229 eur čo predstavuje na celé podnikateľské prostredie 538 150 eur. Expertný odhad doby trvania týchto úkonov 2400 min, overenie súčinnosti a predloženie dokumentu elektronicky v príslušnej frekvencii jedenkrát ročne.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
3 700
8 695 000
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
229
538 150
Celkové náklady regulácie
3 929*
9 233 150*
*ide o zníženie nákladov týkajúce sa cca 2300 podnikateľských subjektov.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
10
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nie, nedochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, ani nebude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií. MSP sa navrhovaná zmena nedotkne, nakoľko sa na nich uvedená povinnosť nevzťahovala.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh zákona sa netýka oblasti inovácií, nových výrobných metód ani technológií.
11
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) Primárne právo:
-čl. 4 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b) Sekundárne právo:
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú.v.EÚ L 330, 15.11.2014), gestor: MF SR, spolugestor: MS SR,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných
účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. L 182, 29.6.2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
-smernica Rady z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (1986/635/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap.
6/zv. 1, Ú. v. ES L 372, 31.12.1986) v platnom znení, gestor: MF SR,
-smernica Rady z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (1991/674/EHS) (Mimoriadne
12
vydanie Ú. v. kap. 6/zv. 1, Ú. v. ES L 374, 31.12.1991) v platnom znení, gestor: MF SR,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na
prevzatie (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 17/zv. 2, Ú. v. L 142, 30.4.2004) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: MS SR,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom
audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. L 157, 9. 6. 2006) v platnom znení, gestor: MF SR,
- smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných
vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. L 318, 17.11.2006), gestor: MF SR,
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES z 16. septembra 2009 o
koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (kodifikované znenie) (Ú. v. L 258, 1. 10. 2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002
o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11.9.2002) v platnom znení,
-nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení, gestor: MF SR.
c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 306/1999, Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, [2003],
Výrok rozhodnutia:
1. Otázky uvedené v druhej a tretej časti návrhu na začatie prejudiciálneho konania týkajúcich sa výkladu štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy sú prípustné.
2. Štvrtá smernica 78/660 nebráni tomu, aby ustanovenie určené na pokrytie možných strát alebo pohľadávok vyplývajúcich zo záväzku nachádzajúceho sa v účtovnej závierke podľa článku 14 uvedenej smernice bolo zapísané na strane pasív súvahy podľa článku 20 ods. 1 za predpokladu, že daná strata alebo dlh možno charakterizovať ako pravdepodobné alebo isté k súvahovému dňu. Článok 31 ods. 1 písm. e) tejto smernice nevylučuje možnosť, že na zabezpečenie dodržiavania zásady obozretnosti a zásady pravdivého zobrazenia aktív a pasív by mohlo byť najvhodnejšou metódou ocenenia by mohlo byť vykonanie globalizovaného hodnotenia všetkých relevantných faktorov.
13
3. Za takých okolností, ako okolnosti vo veci samej, vrátenie pôžičky, ku ktorému došlo po súvahovom dni (ktorý je relevantným dátumom oceňovania súvahových položiek), nepredstavuje skutočnosť, ktorá si vyžaduje retroaktívne prehodnotenie rezervy týkajúcej sa tejto pôžičky uvedenej na strane pasív súvahy. Súlad so zásadou pravdivého a verného zobrazenia aktív a pasív si však vyžaduje, aby sa v ročnej účtovnej závierke uviedlo zaniknutie rizika, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C 528/12, Mömax Logistik GmbH proti Bundesamt für Justiz [2014].
Výrok rozhodnutia: Článok 57 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, sa vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa na dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravuje právnymi predpismi tohto členského štátu, neuplatňujú ustanovenia uvedenej smernice týkajúce sa obsahu, auditu a zverejnenia ročných účtovných závierok, iba ak sa materská spoločnosť tiež spravuje právnymi predpismi uvedeného štátu.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/ bola určená do 6. decembra 2016.
b)Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora EÚ proti SR podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ bola prebratá do zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 4 (§ 19)
Predmetom úpravy v § 19 je úprava podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Na jednej strane v záujme odstránenia administratívnej záťaže, ale na druhej strane vzhľadom na celospoločenský význam auditu, pristúpilo sa k zvýšeniu veľkostných podmienok o 100 % súčasných rozhodujúcich podmienok, ktorými celkový majetok a čistý obrat účtovnej jednotky. Veľkostné podmienky
14
navrhnuté na základe zhodnotenia veľkosti ekonomiky a jej rastu a potrieb spoločnosti, vrátane štátu.
Predmetom overenia audítorom je výkaz vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorý je zostavený k auditovanej účtovnej závierke podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IAS/IFRS). Výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky je podkladom na spracovanie finančných informácií z Registra účtovných závierok. Prijatím tejto povinnosti budú auditované všetky dokumenty predkladané do Registra účtovných závierok, ktoré nadväzujú na auditovanú účtovnú závierku, a to okrem vybraných údajov z účtovnej závierky tých účtovných jednotiek, ktoré podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska.
K bodu 5 (§ 20 ods. 13)
V predmetnom ustanovení § 20 ods. 13 sa odstraňuje identifikovaný goldplating pri transpozícii čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Prijíma sa minimalistická povinnosť predkladania nefinančných informácií vo výročnej správe, ktoré sa týkajú opisu politiky rozmanitosti. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme. Podľa súčasnej právnej úpravy museli predmetné nefinančné informácie uvádzať vo výročnej správe všetky veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali aj iné cenné papiere ako akcie.
K bodu 6
Ide o legislatívno technickú úpravu v nadväznosti na Legislatívne pravidlá vlády SR.
K bodu 7 (§ 39r a 39s)
Oslobodenie od zverejňovania nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti sa prvýkrát umožňuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31.decembru 2019.
Splnenie nových podmienok na povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou sa prvýkrát bude aplikovať za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2020. Týmto nebude zasahované do prebiehajúceho auditu za rok 2019.
15
K čl. II
Navrhuje sa delená účinnosť zákona, a to na 31. decembra 2019, okrem novelizačných bodov 1 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. Účinnosť 31. decembru 2019 sa vzťahuje na uvádzanie vybraných nefinančných informácií vo výročnej správe. Oslobodenie od uvádzania vybraných nefinančných informácií sa umožňuje vo výročnej správe za rok 2019, ktorá sa vypracúva v priebehu roka 2020. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa navrhuje úprava povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom.
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 21. augusta 2019.
Peter Pellegrini v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ladislav Kamenický v.r.
minister financií Slovenskej republiky