NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
____________________________________________________________________
1596
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ................ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovom „spoločnosťou“ vypúšťa čiarka a slová „ak povinne vytvára základné imanie“.
2.V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 000 eur“.
3.V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 000 eur“.
4.V § 19 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných predpisov,24aab) údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aab znie:
24aab) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013).
§ 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 20 ods. 13 úvodnej vete sa slová „cenné papiere“ nahrádzajú slovom „akcie“ a za slovo „štátu“ sa vkladajú slová „a účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme28ca) ktoréhokoľvek členského štátu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ca znie:
28ca) § 51 ods.1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.V § 23c ods. 4 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní29n)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29n sa vypúšťa.
7.Za § 39q sa vkladajú § 39r a 39s, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠39r
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 31. decembra 2019
Ustanovenie § 20 ods. 13 v znení účinnom od 31. decembra 2019 sa prvýkrát použije pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.
§ 39s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020, pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods.1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. decembru 2019 posudzuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2019, okrem prvého štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.