D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič, Martin Klus a Milan Laurenčík.
Predloženým návrhom zákona sa zavádza pravidlo elektronického doručovania všeobecne záväzných nariadení vyšších územných celkov obciam (namiesto doterajšieho doručovania poštou v listinnej forme).
Podľa súčasnej úpravy zákona o samosprávnych krajoch samosprávny kraj zasiela jeden výtlačok všeobecne záväzného nariadenia vyššieho územného celku všetkým obciam vo svojom územnom obvode. Obnáša to množstvo papiera, kancelárskeho materiálu (tonery), a v neposlednom rade aj poštových poplatkov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmeniť znenie zákona tak, aby sa všeobecne záväzné nariadenia samosprávnych krajov zasielali obciam elektronicky. V súčasnosti každá obec svoju elektronickú schránku. Na Slovensku je takmer 3000 obcí a pri tomto počte len úspora na poštových poplatkoch stojí za drobnú zmenu zákona.
Návrh zákona je v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie (na rozpočty vyšších územných celkov). Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa nové znenie § 8 odsek 11 zákona o samosprávnych krajoch tak, že sa zavádza povinnosť samosprávneho kraja zasielať bezodkladne elektronickou poštou všeobecne záväzné nariadenia samosprávneho kraja každej obci na svojom území.
K čl. II
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.