D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič, Martin Klus a Branislav Gröhling.
Predloženým návrhom zákona sa ukladá povinnosť poslancovi zastupiteľstva samosprávneho kraja bezodkladne oznámiť úradu samosprávneho kraja skutočnosti, ktoré uňho nastali a s ktorými zákon spája stratu mandátu.
Predložený návrh tak reaguje na požiadavky praxe, keďže dnes poslanci, resp. bývalí poslanci túto povinnosť nemajú a samosprávny kraj sa o skutočnostiach, pre ktoré poslancovi zanikol mandát, nemusí dozvedieť. Obdobná úprava je v § 25 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ide o nasledujúce skutočnosti:
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin alebo právoplatné odsúdenie za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
• skončenie trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja,
zánik mandátu podľa osobitného zákona, ktorým je ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa doplnenie § 13 zákona o samosprávnych krajoch o nový odsek 4, ktorým sa zavádza povinnosť bývalému poslancovi zastupiteľstva samosprávneho kraja oznámiť úradu samosprávneho kraja skutočnosti, v dôsledku ktorých mu zanikol mandát.
Ide o nasledujúce skutočnosti:
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
• skončenie trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja,
zánik mandátu podľa osobitného zákona, ktorým je ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
K čl. II
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.