NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
___________________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Bývalý poslanec, ktorému mandát zanikol podľa odseku 2 písm. d), f) a h), je povinný zánik mandátu bezodkladne písomne oznámiť úradu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.