DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. PaedDr. Martina Šimkovičová.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.
3.Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie.
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie.
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vyjadrenie k bodom 4. a 5. je irelevantné, keďže predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.