I.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1, 2 a 13
Účelom novely zákona č. 161/2015 Z. z. o Civilnom mimosporovom poriadku vo vyššie uvedených bodoch je upraviť niektoré zákonné ustanovenia, čím sa odstránia najmä aplikačné nedostatky, ktoré vyplynuli zo súdnej praxe a zrýchli sa rozhodovanie v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku.
K bodu 3
Účelom navrhovaného znenia novely v bode 3 je vylúčenie ustanovenia § 209 CSP upravujúce súkromné znalecké posudky na konania podľa druhého a piateho dielu druhej časti a tretej časti CMP, t. j. na konania vo veciach maloletých.
Zo súdnej praxe v civilných mimosporových konaniach čoraz častejšie evidujeme prípady, kedy sa jeden z rodičov snaží komplikovať proces dokazovania a zabrániť zisteniu skutočného stavu veci, ktorý by mu bol v otázke úpravy rodičovských práv a povinností na neprospech. K uvedenému zneužíva ustanovenie § 209 CSP, podľa ktorého je súkromný znalecký posudok postavený na roveň znaleckému posudku vypracovaného súdom ustanoveným znalcom. Súkromné znalecké posudky vo veciach ÚPP veľmi nevhodným nástrojom a nebezpečnou zbraňou ponechanou v rukách súperiacich rodičov, pričom zapríčiňujú nárast procesnej spornosti a preto ich navrhujeme v označených konaniach vylúčiť.
K bodu 4 až 9
Navrhované znenie novely v bodoch 4 9 sleduje odstránenie nedostatkov právnej úpravy, ktorá sa za obdobie účinnosti právneho predpisu javí odbornej verejnosti ako žiaduca.
Účelom je najmä zrýchlenie konaní vedených podľa Civilného mimosporového poriadku, precizovaní lehôt na vyhotovovanie rozhodnutí, zosúladenie s predpismi hmotného práva a predchádzanie procesným chybám.
K bodu 10
Účelom navrhovaného znenia novely v bode 10 je doplnenie zákazu prerušiť konanie o neodkladnom opatrení podľa tretej časti CMP.
Sme toho názoru, že navrhovaná úprava vyplní legislatívne vákuum, ktoré súdom umožňovalo prerušiť konanie o neodkladnom opatrení vo veci maloletých podľa tretej časti CMP a tým zmariť účel neodkladného opatrenia, ktorý spočíva v jeho neodkladnom nariadení a zabránení nežiadúcich účinkov, ktoré už neskôr nebude možné zvrátiť.
K bodu 11 a 12
Účelom navrhovaného znenia novely v bode 11 a 12 je doplniť a precizovať úpravu neodkladných opatrení vo veci starostlivosti súdu o maloletých v oblasti výživného a osobnej starostlivosti o maloletého.
Sme toho názoru, že navrhovaná úprava vyplní legislatívne vákuum a zadefinuje neodkladné opatrenie umožňujúce upraviť styk s maloletým dieťaťom s plným zachovaním zvýšenej ochrany, ktorá mu byť v tomto type konaní oprávnene poskytovaná. Doplnené ustanovenie § 366a zároveň zjednotí nekonštantnú rozhodovaciu prax súdov a umožní sudcom priznávať maloletému výživné v závislosti od aktuálnych potrieb maloletého nie od výšky životného minima, ktoré sa javí byť ako nesprávne a obchádzajúce účel predmetnej právnej úpravy vo vzťahu k maloletému.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. novembra 2019.