NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
zákon
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/2019 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 28 znie:
“(1) Navrhovateľ môže počas konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. V konaniach, ktoré možno začať len na návrh, zmenený návrh doručí súd ostatným účastníkom do vlastných rúk, ak neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene.
(2) V konaniach, ktoré možno začať len na návrh , zmenu návrhu súd nepripustí, ak by výsledky konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu. Po vydaní uznesenia, ktorým súd zmenu návrhu nepripustil, pokračuje v konaní o pôvodnom návrhu.”
2.V § 29 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
“(4) V konaniach, ktoré začal súd bez návrhu, ak pominú dôvody, pre ktoré tak urobil, súd konanie zastaví.”
3. Doterajší text § 36 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Súkromné znalecké posudky v konaniach podľa druhého a piateho dielu prvej hlavy druhej časti a tretej časti tohto zákona vylúčené. Súd na súkromné znalecké posudky predložené účastníkmi konania neprihliada.
(3) Zo znaleckého dokazovania nariadeného súdom vyhotoví znalec alebo znalcom poverená osoba v rámci konaní podľa druhého a piateho dielu prvej hlavy druhej časti a tretej časti tohto zákona vyhotoví audiovizuálny záznam v prípade, že sa úkon znalca týka maloletého.“
4.V § 42 sa za slovo “desiatich” vkladá slovo “pracovných”.
5.Doterajší text § 58 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
“(2) O trovách štátu môže súd rozhodnúť osobitným uznesením aj po rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.”
6.§ 120 znie:
“(1) Súd rozhoduje končeným rozhodnutím vo veci samej vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti rozsudkom.
(2) Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj poučenie o spôsoboch jeho výkonu.”
7.V § 144 ods. 1 sa za slovo “manžel” vkladá slovo “alebo opatrovník”.
8.V § 154 sa slovo “navrhovateľa” nahrádza slovami “osoby oprávnenej na výživné”.
9.V § 156 sa slovo “navrhovateľ” nahrádza slovami “osoba oprávnená na výživné”.
10.Za § 364 sa vkladá § 364a, ktorý znie:
„Konanie o neodkladnom opatrení začaté podľa tejto časti nie je možné prerušiť.“
11.Za § 366 sa vkladá § 366a, ktorý znie:
„(1) Pri rozhodovaní o výživnom na maloleté dieťa môže súd neodkladným opatrením nariadiť platiť výživné v primeranej výške zodpovedajúcej aktuálnym potrebám maloletého dieťaťa.
(2) O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do siedmich pracovných dní od doručenia návrhu. V tejto lehote súd uznesenie vyhotoví.
(3) Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia je vykonateľné vyhotovením.
(4) Vo veciach rozhodovania o výživnom na maloleté dieťa sa ustanovenie § 366 neuplatňuje.“
12.§ 367 vrátane nadpisu znie:
㤠367
Neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého
(1) Neodkladným opatrením môže súd nariadiť, aby ten, kto maloletého pri sebe, maloletého odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti.
(2) Neodkladným opatrením môže súd nariadiť primeraný styk zohľadňujúci potreby maloletého, ktorým bude zabezpečené udržanie a rozvíjanie vzťahu medzi maloletým a rodičom, ktorému maloletý nebol zverený do osobnej starostlivosti.
(3) O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do siedmich pracovných dní od doručenia návrhu. V tejto lehote súd uznesenie vyhotoví.
(4) Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia je vykonateľné vyhlásením; ak sa nevyhlasuje, je vykonateľné, len čo bolo vyhotovené.
(5) Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia súd môže doručiť účastníkom pri uskutočnení jeho výkonu, ak je predpoklad, že by bol výkon rozhodnutia inak zmarený. Účastníkom, ktorí neboli prítomní pri výkone uznesenia, doručí súd uznesenie spolu so zápisnicou o priebehu výkonu dodatočne.“
13.V § 376 ods. 3 sa vypúšťa slovo “vždy”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.11.2019.