DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Boris KOLLÁR, Ľudovít GOGA.
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Boris KOLLÁR, Ľudovít GOGA.
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Zastávame názor, že valorizácia sirotského dôchodku v roku 2018 je nedostatočná, pretože zvýšenie sirotského dôchodku nepokrýva zvýšené životné náklady na zdravý vývoj nezaopatreného dieťaťa dostatočne. Vzhľadom na vývoj ekonomiky Slovenskej republiky sa navrhuje zvýšenie sirotského dôchodku o 10 percent.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je zvýšenie percenta, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky a to vo výške 50 percent starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič adresáta tohto sociálneho príspevku.
4.Dotknuté subjekty
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nezaopatrené deti.
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vychádzajúc z informácií získaných zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018 o počte poberateľov sirotského dôchodku (20 958 poberateľov) a o priemernej výške uvedeného dôchodku (133,71 eur/mesiac) bude mať návrh zákona nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy v celkovej výške cca. 8,7 mil. eur/rok.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK