DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter PČOLINSKÝ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ.
Každý štát, ktorého cieľom je úprimná snaha chrániť svojich občanov, právo regulovať podnikanie v oblasti hazardných hier, k čomu patrí aj regulácia podmienok, za ktorých sa hrania takýchto hier môžu zúčastniť jednotlivci.
Cieľom návrhu zákona je doplniť pravidlá ochrany hráčov hazardných hier a zakázať stávkovanie tým osobám, ktoré evidované registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier.
Týmto opatrením sa obmedzia negatívne (najmä finančné a sociálne) následky hrania týchto hier na ich životy , a to:
-eliminovaním účasti na takýchto hrách osobám, ktoré sa nachádzajú v situácii, keď hranie hazardných hier predstavuje ohrozenie ich života, zdravia, základných životných podmienok alebo splácanie ich záväzkov,
-ochranou účelu poskytovania dávok v hmotnej núdzi.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa rozšíriť druhy hazardných hier o stávkové hry, v ktorých sa zakazuje fyzickým osobám evidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier. Zároveň sa rozširujú povinnosti prevádzkovateľa stávkovej hry týmto fyzickým osobám neumožniť účasť na takej hazardnej hre. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje stávkovú hru je na tieto účely povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať predloženie preukazu totožnosti. Prevádzkovateľ internetovej hry je na tieto účely povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu, kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá záujem zúčastniť sa na hazardnej hre a využívať register vylúčených osôb pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet.
K Čl. II
Účinnosť predkladaného zákona, po zohľadnení legisvakančnej lehoty, navrhujeme od 1. januára 2020.