N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 33 odsek 2 znie :
„(2) Účasť na hazardných hrách podľa
§ 4 ods. 2 písm. c)
h)
,
§ 5 ods. 12
a
§ 30
sa zakazuje aj fyzickým osobám evidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“). Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v prvej vete nesmie týmto fyzickým osobám umožniť účasť na takej hazardnej hre. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier podľa
§ 4 ods. 2 písm. c)
h) a
§
5 ods. 12
, je na tieto účely povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať predloženie preukazu totožnosti; na účely výkonu dozoru je aj osoba poverená výkonom dozoru oprávnená požadovať predloženie preukazu totožnosti. Prevádzkovateľ internetovej hry je na tieto účely povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu,
29)
kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá záujem zúčastniť sa na hazardnej hre a využívať register vylúčených osôb pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.