DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Zuzana ŠEBOVÁJ, Ľudovít GOGA
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Zuzana ŠEBOVÁJ, Ľudovít GOGA.
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Súčasne platný zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov zakladá zodpovednosť spôsobenú tak orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, ako aj zodpovednosť spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy. Podľa nášho názoru v súčasne platnom zákone však absentuje zodpovednosť verejného činiteľa za škodu, spôsobenú štátu alebo územnej samospráve pri nakladaní s verejným majetkom.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je rozšíriť okruh zodpovedných za škodu spôsobenú štátu alebo územnej samospráve pri nakladaní s verejným majetkom o verejných činiteľov a to zavedením ich hmotnej zodpovednosti za porušenie ich povinnosti pristupovať k verejným zdrojom s náležitou starostlivosťou riadneho hospodára. V návrhu zákona sa zavádza možnosť úhrady škody poisťovňou, ktorú spôsobil verejný činiteľ pri nakladaní s verejným majetkom, ak verejný funkcionár pre prípad vzniku zodpovednosti za tento typ škody uzavretú poistnú zmluvu, ako aj povinnosť generálneho prokurátora podať v mene štátu alebo územnej samosprávy žalobu o náhradu takejto škody spôsobenú verejným činiteľom.
4.Dotknuté subjekty
Štát, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, územná samospráva, verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, právnické osoby s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnické osoby s majetkovou účasťou obcí, právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnické osoby zriadené obcami alebo právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami.
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK