NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
(N á v r h)
Zákon
z ..................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 412/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za písm. b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zodpovednosť verejného činiteľa za škodu, spôsobenú štátu alebo územnej samospráve pri nakladaní s verejným majetkom.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
2. § 2 sa dopĺňa písmenom c) a d), ktoré znejú:
„c) Verejným činiteľom je prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci
zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.
d) Verejným majetkom sú
1. verejné prostriedky1)
2. majetok, majetkové práva, záväzky a pohľadávky štátu, verejnoprávnych inštitúcií, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami,
1a)
3. majetok, majetkové práva a pohľadávky, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia,
4. majetok, majetkové práva, pohľadávky a záväzky, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,
5. majetok, majetkové práva, pohľadávky a záväzky právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1) a 1a) znejú:
1) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a) Napríklad § 21 zákona č. 523/2004 Z. z., § 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 446/2001 Z. z.. o správe majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., zákon
č. 530/1990 Zb.
o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon
č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3. Za Tretiu časť sa vkladá Štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ VEREJNÉHO ČINITEĽA ZA ŠKODU
Rozsah zodpovednosti
§ 14a
(1) Verejný činiteľ je povinný pri nakladaní s verejným majetkom postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne a v súlade s účelom jeho použitia.
(2) Verejný činiteľ, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejným majetkom podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe,8a) hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo územnej samospráve, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu alebo územnej samospráve.
(3) Verejný činiteľ sa môže zodpovednosti podľa odseku 2 zbaviť, ak preukáže, že pri nakladaní s verejným majetkom konal spôsobom, ktorý viedol ku vzniku škody na základe všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia vydaného na jeho základe.
§ 14b
(1) Ak sa na nakladaní s verejným majetkom podieľalo viacero verejných činiteľov, za škodu zodpovedá ten verejný činiteľ, ktorý vykonal právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(2)Ak právny úkon podľa odseku 1
a) vykonalo viacero verejných činiteľov spoločne, zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne,
b) vykonal kolektívny orgán, zodpovedajú za škodu verejní činitelia, ktorí ako jeho členovia vyjadrili s týmto úkonom súhlas.
(3) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 1 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj verejný činiteľ, ktorý takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonal.
Uplatnenie nároku
§ 14c
(1)Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejným majetkom možno uplatniť len ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého verejný činiteľ konal pri nakladaní s verejným majetkom porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejným majetkom podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe.8a)
(2)Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok kontroly, dozoru alebo dohľadu,8b) ak je jeho obsahom porušenie povinnosti, ktorou je verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého verejný činiteľ koná, viazaný pri nakladaní s verejným majetkom podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, 1a) ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3)Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého verejný činiteľ koná, viazaný pri nakladaní s verejným majetkom podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe,1a) nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
§ 14d
(1)Právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejným majetkom má
a)štát, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s verejným majetkom, s ktorými nakladá iný subjekt, ako územná samospráva, a pri nakladaní s majetkom štátu,
b)územná samospráva, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s verejným majetkom, s ktorými nakladá územná samospráva a nakladaní s majetkom územnej samosprávy.
(2)Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejným majetkom koná z úradnej povinnosti generálny prokurátor.
(3)Ak rozhodnutie podľa § 14c ods. 1 vydá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie alebo iný orgán kontroly, dozoru alebo dohľadu, povinní bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a) a 8b) znejú:
8a) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
8b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 8a) a poznámka pod čiarou 8a) sa označujú ako odkaz 8c) a poznámka pod čiarou 8c).
Doterajšia štvrtá časť a doterajšia piata časť sa označujú ako piata časť a šiesta časť.
4. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
(1) Ak je verejný činiteľ poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejným majetkom, nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejným majetkom je potrebné pred podaním návrhu na súd predbežne prerokovať s poisťovňou, ktorá poistenie uzatvorila.
(2)Generálny prokurátor je povinný pri predbežnom prerokovaní uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejným majetkom z prostriedkov poistného plnenia najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa o vzniku škody dozvedel alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 14d ods. 3.
(3)Ak nie je verejný činiteľ poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejným majetkom alebo ak nie je nárok na náhradu škody pri predbežnom prerokovaní podľa odseku 1 uspokojený čo aj v časti do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o predbežné prerokovanie, generálny prokurátor je povinný domáhať sa jeho uspokojenia na súde.“.
5. § 17 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejným majetkom nie je možné žiadať náhradu nemajetkovej ujmy.“.
6.V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o škodu spôsobenú verejným činiteľom pri nakladaní s verejným majetkom, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za desať rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti podľa § 14a došlo.“.
7.Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 27c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom podľa tohto zákona sa vzťahuje len na tie rozhodnutia podľa § 14c ods. 1 a 2, ktoré boli vydané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a len na tie právne skutočnosti podľa § 14c ods. 3, ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.