1
D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Boris KOLLÁR, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ.
Cieľom novely zákona je zníženie tvrdosti zákona voči vodičom a prevádzkovateľom vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg1, ktorí neprimerane prísne a viacnásobne pokutovaní za porušenie jednotlivých povinností na úseku výberu mýta a taktiež modifikácia problematický častí zákona o výbere mýta a jeho zosúladenie so znením zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tvrdosť aktuálnej právnej úpravy je zjavne viditeľná aj v porovnaní s okolitými krajinami V4. Aktuálna právna úprava je zároveň častokrát problematická v aplikačnej praxi správaných orgánov (okresných úradov). Častokrát opomínajú, že v správnom trestaní je nutné rešpektovať základné princípy trestania, medzi ktoré patrí aj princíp zákonnosti (legality), ktorý je spojený s uplatnením zásady nullum crimen sine lege (žiadny trestný čin bez zákona), nulla poena sine lege (žiadny trest bez zákona), z ktorej taktiež vyplýva neprípustnosť analógie v neprospech páchateľa. Tento princíp je zakotvený aj v čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky, pričom táto ústavná ochrana sa týka nielen trestného konania, ale je potrebné ju aplikovať aj v konaní o uložení pokuty za správny delikt.
Podmienky trestnej (aj deliktuálnej) zodpovednosti a ukladania sankcií sa nesmú rozširovať prostredníctvom analógie a páchateľa možno postihnúť len trestom, ktorý výslovne ustanovuje zákon. Správne orgány rozširujúcim výkladom (resp.: dotváraním práva, napr.: keď sa sankcionuje viacnásobne za jedno porušenie), aktuálnej právnej normy si jej zmysel vykladajú širšie.
1 V zmysle §2 ods. 2) Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2013 Z. z.
2
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
3
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhovanou zmenou § 27 ods. 3) sa zosúlaďuje výška sankcii medzi Zákonom o výbere mýta a Zákonom o diaľničnej známke. Identické porušenie povinnosti je upravené dvojkoľajne. Sankcie v prípade vodiča v dikcii Zákona o výbere mýta oproti Zákonu o diaľničnej známke o 250% vyššie v porovnaní maximálnych sadzieb pokút. Pritom v oboch prípadoch porušujú rovnako svoju povinnosť a dokonca nemajú ani žiadny majetkový prospech za užívanie týchto ciest, nakoľko sa prejdená vzdialenosť následne dopláca.
K bodu 2
Navrhovanou zmenou § 28 ods. 4) a pridaním písm. a) sa diferencuje výška sankcii medzi prevádzkovateľom vozidla a správcom, poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta. Nie je správne a ani vyrovnané aby výška pokuty v prípade týchto subjektov bola identická, nakoľko ich postavenie je zjavne odlišné; tomu odpovedá aj miera zavinenia a závažnosti skutkov. Predsa „zákazníka“2 nie je možné rovnako sankcionovať ako správcu/prevádzkovateľa systému. Z uvedených dôvodov bolo pridané písmeno a) k §28 ods. 4, kde zostala pôvodná výška sankcie pre správcu, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta. Taktiež výška sankcie v prípade prevádzkovateľa vozidla v dikcii Zákona o výbere mýta je o 2000% vyššie v porovnaní maximálnych sadzieb pokút v dikcii Zákona o diaľničnej známke. Aktuálne znenie právnej úpravy v Slovenskej republike extrémnym spôsobom sankcionuje prevádzkovateľov vozidiel. Naša najnižšia sadzba pokút výrazne prevyšuje maximálnu sadzbu v okolitých krajinách V4. Napríklad takmer 9-násobne vyššia sadzbu oproti Českej republike a 28-násobne vyššiu oproti Poľskej republike.
K bodu 3
Navrhovanou zmenou § 28 ods. 10) sa rozširuje obdobie jedného kalendárneho dňa. Striktné zameranie sa na obdobie jedného kalendárneho je veľmi oklieštené a nevhodné ustanovenie. Častokrát dochádza k nesprávnym rozhodnutiam zo strany správaných orgánov tým, že je
2 Prevádzkovateľ vozidla
4
možné viacnásobne sankcionovať prevádzkovateľov vozidiel za porušenie jednej a tej istej povinnosti v zmysle § 28 ods. 1), ak toto porušenie presahuje obdobie jedného kalendárneho dňa. Doplnené znenie druhej vety za bodkočiarkou, zamedzuje možnosti udeliť viacnásobnú sankciu za porušenie jednej a tej istej povinnosti, ktoré trvalo súvisle viac ako jeden kalendárny deň.
K Čl. II.
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. novembra 2019.