1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 27 odsek 3 znie:
„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta vo výške päťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 800 eur, a v blokovom konaní vo výške tridsaťnásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 500 eur. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 500 eur.“.
2. V § 28 odsek 4 znie:
„(4) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 600 eur. Ak prevádzkovateľ vozidla uhradí nedoplatok mýta do 24:00 nasledujúceho kalendárneho dňa pokuta sa neuloží. Za správny delikt podľa odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 500 eur do 10 000 eur.“.
2
3. V § 28 odsek 10 znie:
„10) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety za viaceré kalendárne dni nie je možné spojiť do jedného konania; okrem prípadov ak sa jedná o porušenie rovnakej povinnosti na seba kontinuálne nadväzujúcej.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.