1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1607
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2019,
o občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre, práva a povinnosti na úseku občianskych preukazov, vedenie evidencií na úseku občianskych preukazov a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
§ 2
Občiansky preukaz
(1)Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky (ďalej len „štátne občianstvo“) a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze. Občiansky preukaz je majetkom Slovenskej republiky.
(2)Občiansky preukaz vydáva útvar Policajného zboru príslušný na vydávanie občianskych preukazov (ďalej len „príslušný útvar“).
(3)Občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný byť držiteľom občianskeho preukazu, ak nie je v § 12 ods. 5 alebo § 15 ods. 1 ustanovené inak. Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako 15 rokov.
(4)Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov; občanovi mladšiemu ako 15 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.
2
(5)Údaje uvedené v občianskom preukaze nie je potrebné preukazovať inými verejnými listinami.
§ 3
Údaje v občianskom preukaze
(1)Občiansky preukaz obsahuje
a)meno a priezvisko občana,
b)rodné priezvisko občana,
c)deň, mesiac, rok a miesto narodenia občana,
d)rodné číslo občana,
e)pohlavie občana,
f)štátne občianstvo občana,
g)adresu trvalého pobytu občana na území Slovenskej republiky alebo miesto jeho pobytu v zahraničí,
h)podobu tváre občana,
i)podpis občana; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý podpísať sa,
j)deň, mesiac, rok a miesto vydania občianskeho preukazu,
k)deň, mesiac a rok uplynutia platnosti občianskeho preukazu,
l)číslo občianskeho preukazu.
(2)Súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými údajmi v strojovo čitateľnej podobe.
(3)Údaj uvedený v odseku 1 písm. g) občana, ktorý na území Slovenskej republiky
a)je prihlásený na trvalý pobyt,1) obsahuje názov obce, časť obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice a súpisné číslo alebo súpisné číslo a orientačné číslo,
b)nie je prihlásený na trvalý pobyt, obsahuje miesto pobytu a skratku štátu pobytu v zahraničí.
(4)Nasnímanie podoby tváre podľa odseku 1 písm. h) sa vykonáva v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch možno zo zdravotných dôvodov alebo z náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu. Nevidiacemu občanovi, ktorý používa okuliare s tmavými sklami, sa nasníma podoba tváre s okuliarmi s tmavými sklami.
(5)Podpisom podľa odseku 1 písm. i) sa rozumie vlastnou rukou vykonané písomné vyjadrenie priezviska alebo mena a priezviska v ľubovoľnom poradí.
(6)Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo občana, ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať aj túto skutočnosť.
(7)V občianskom preukaze sa na žiadosť občana uvedie
a)skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy,2) alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu,3)
1) § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2) § 65 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3
b)krvná skupina a podskupina a Rh faktor,
c)závažná choroba, ktorá za určitých okolností vyžaduje okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci,
d)údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu; na žiadosť občana sa uvedie aj druh zmyslového postihnutia.
(8)Ak nie je možné pre nedostatok miesta uviesť v občianskom preukaze všetky požadované údaje podľa odseku 7, občan určí, ktoré z nich sa v ňom uvedú.
§ 4
Elektronický čip
(1)Do elektronického čipu sa zapisujú údaje, ktoré uvedené v občianskom preukaze okrem údajov podľa § 3 ods. 1 písm. h) a i). Do elektronického čipu možno zapísať ďalšie údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom;4) ak nie je možné pre nedostatok miesta do elektronického čipu zapísať všetky údaje, občan určí, ktoré z nich sa zapíšu.
(2)Držiteľ občianskeho preukazu si môže overiť údaje, ktoré zapísané do elektronického čipu, na príslušnom útvare.
§ 5
Bezpečnostný osobný kód
(1)Bezpečnostný osobný kód spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy5) alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami.
(2)Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich číslic. Občan starší ako 15 rokov je povinný zvoliť si bezpečnostný osobný kód pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu; občan starší ako 65 rokov si bezpečnostný osobný kód môže zvoliť aj neskôr na príslušnom útvare.
(3)Za občana podľa § 7 ods. 7 je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, pri podaní žiadosti. Za občana podľa § 7 ods. 8 je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu občiansky preukaz preberá, pri jeho prevzatí.
(4)Ak si občan odmietne zvoliť bezpečnostný osobný kód, zvolí mu ho príslušný útvar, na ktorom bola podaná žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, z úradnej moci.
(5)Bezpečnostný osobný kód môže občan zmeniť na príslušnom útvare, na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného ministerstvom.
4) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28. 8. 2014), zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
5) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
(6)Ak občan pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje. Odblokovanie sa vykonáva na príslušnom útvare.
§ 6
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu
(1)Občiansky preukaz sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až g) a i) až k).
(2)K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa predkladá
a)rodný list, doklad o rodnom čísle,6) ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis z osobitnej matriky, ktorý sa predkladá namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu,7)
b)skôr vydaný občiansky preukaz,
c)doklad potvrdzujúci štátne občianstvo,8)
d)potvrdenie o pobyte;9) občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí, pričom ak je potvrdenie v inom ako v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka.
(3)Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj podľa § 3 ods. 7 písm. a), je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom, sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,10) ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Ak občan žiada do občianskeho preukazu uviesť skratku titulu, ktorý je oprávnený používať podľa osobitného predpisu, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia.
(4)Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj podľa § 3 ods. 7 písm. b) alebo písm. c), je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť lekárske potvrdenie.
(5)Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj podľa § 3 ods. 7 písm. d), je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.11)
6) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
7) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
8) § 9a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 344/2007 Z. z.
9) § 10 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
11) § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
(6)Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť rozhodnutie súdu o zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
(7)Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po uložení trestu zákazu pobytu, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť rozhodnutie súdu o tejto skutočnosti.
(8)Nevidiaci občan, ktorý používa okuliare s tmavými sklami a ktorý žiada o nasnímanie podoby tváre s okuliarmi s tmavými sklami, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť lekárske potvrdenie o používaní okuliarov s tmavými sklami alebo predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, v ktorého poznámke je uvedené „nevidiaci-blind“.
(9)Doklady podľa odsekov 2 8 sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii.
(10) Doklady podľa odsekov 2 8 sa nevyžadujú, ak požadovaný údaj je uvedený v skôr vydanom občianskom preukaze alebo zaevidovaný v informačnom systéme verejnej správy a nenastali pochybnosti alebo rozpory o ich správnosti a úplnosti.
(11) Občan, ktorému byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu.
§ 7
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu
(1)Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva na ktoromkoľvek príslušnom útvare.
(2)Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov môže byť podaná najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov a z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu občana staršieho ako 15 rokov môže byť podaná najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu.
(3)Občan, ktorému byť občiansky preukaz vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou občana, ktorý tak pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže urobiť.
(4)Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podáva občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, ak nie je v odsekoch 5 až 8 ustanovené inak.
(5)Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu zákonný zástupca okrem podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov.
6
(6)Za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo o ktorého sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,12) podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu, okrem podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov.
(7)Za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu opatrovník.
(8)Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, môže žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podať iná osoba. K žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa prikladá aj lekárske potvrdenie o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne. Príslušný útvar zabezpečí nasnímanie podoby tváre a podpisu na území Slovenskej republiky po dohode s občanom, ktorému byť občiansky preukaz vydaný alebo osobou, ktorá podala žiadosť. Náklady spojené s týmto úkonom znáša príslušný útvar.
(9)Osoba, ktorá podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podľa odsekov 5 7, sa nemôže dať zastupovať;13) to neplatí pre štatutárny orgán zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.
(10) Občiansky preukaz sa vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo na požiadanie občana urýchlene do 2 pracovných dní; lehota neplynie, ak nie je nasnímaná podoba tváre a podpisu alebo nie predložené potrebné podklady.
(11) Ak bolo nasnímanie podoby tváre a podpisu občana vykonané podľa odseku 8, nie je možné požiadať o urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní.
§ 8
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu
prostredníctvom portálu ministerstva
(1)Občan starší ako 15 rokov môže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva
a)z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu,
b)po zmene trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
(2)Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva môže podať občan starší ako 15 rokov len, ak mu bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, podoba tváre a podpis občana v evidencii občianskych preukazov, centrálnej evidencii cestovných dokladov14) alebo v evidencii vodičov15) nie staršie ako 5 rokov a občan súhlasí s ich použitím pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu ministerstva; ak ide o občana mladšieho ako 18 rokov, podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako 3 roky.
12) Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 367 Civilného mimosporového poriadku.
13) § 31 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
14) § 29 ods. 2 písm. i) a j) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) § 107 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
(3)Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva nemožno v občianskom preukaze uviesť údaje podľa § 3 ods. 7, ak nie evidované v evidencii občianskych preukazov.
§ 9
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu
na zastupiteľskom úrade
(1)Občan môže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“).
(2)Občanovi podľa § 7 ods. 8, ktorý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zastupiteľský úrad zabezpečí nasnímanie podoby tváre a podpisu po dohode s občanom, ktorému byť občiansky preukaz vydaný alebo osobou, ktorá za takého občana podala žiadosť. Náklady spojené s týmto úkonom znáša zastupiteľský úrad.
(3)Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní.
§ 10
Prevzatie občianskeho preukazu
(1)Občiansky preukaz si občan môže prevziať na príslušnom útvare, na ktorom podal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu alebo na príslušnom útvare, ktorý uviedol pri podaní žiadosti; občan môže tiež požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky.
(2)Občiansky preukaz si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba, ak nie je v odsekoch 3 až 7 ustanovené inak.
(3)Ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná podľa § 7 ods. 8, občiansky preukaz prevezme osoba, ktorá podala žiadosť.
(4)Iná osoba ako je uvedená v odsekoch 2 a 3 môže prevziať občiansky preukaz len na základe osvedčeného plnomocenstva na zastupovanie udeleného osobou, ktorá podala žiadosť o vydanie občianskeho preukazu; osvedčené plnomocenstvo na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu, túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred príslušným útvarom alebo zastupiteľským úradom.
(5)Občiansky preukaz občana, ktorý je umiestnený v zariadení pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo v zariadení pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,16) môže prevziať aj štatutárny orgán zariadenia, v ktorom je občan umiestnený alebo ním poverená osoba.
(6)Ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná podľa § 7 ods. 5 až 7, občiansky preukaz prevezme zákonný zástupca alebo osoba, ktorá podala žiadosť; táto osoba sa nemôže dať zastupovať okrem štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.
16) § 12 ods. 1 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
8
(7)Ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná prostredníctvom portálu ministerstva, občiansky preukaz prevezme občan osobne na príslušnom útvare, ktorý uviedol v žiadosti; občiansky preukaz nemôže prevziať jemu blízka osoba ani iná osoba na základe osvedčeného plnomocenstva na zastupovanie.
(8)Ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná na zastupiteľskom úrade, občiansky preukaz sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom ho prevezme osoba podľa odsekov 2 6. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad občiansky preukaz doručiť na adresu určenú občanom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie občianskeho preukazu občanom.
§ 11
Neplatnosť občianskeho preukazu
(1)Občiansky preukaz je neplatný, ak
a)uplynula jeho platnosť,
b)je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť,
c)podľa podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať jeho držiteľa,
d)neobsahuje údaj o skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 6,
e)obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje okrem údaja podľa § 3 ods. 7,
f)obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
g)držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa eviduje ako odcudzený,
h)držiteľ stratil štátne občianstvo; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa eviduje ako odcudzený,
i)držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo bol na príslušný útvar, ktorýkoľvek útvar Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad doručený ako nález,
j)pri jeho preprave z miesta vyhotovenia došlo k jeho strate alebo odcudzeniu,
k)nebol odovzdaný podľa § 15 ods. 1 písm. e).
(2)Príslušný útvar, príslušník Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad môže odobrať neplatný občiansky preukaz.
§ 12
Potvrdenie o občianskom preukaze
(1)Potvrdenie o občianskom preukaze (ďalej len „potvrdenie“) vydáva príslušný útvar, útvar Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad občanovi staršiemu ako 15 rokov,
a)ktorý stratil štátne občianstvo,
b)ak došlo k odobratiu neplatného občianskeho preukazu,
c)ak odovzdal neplatný občiansky preukaz,
d)ak došlo k strate alebo odcudzeniu občianskeho preukazu,
e)ak vybavuje matričnú udalosť a pohreb občana, ktorý zomrel a u ktorého občiansky preukaz nebol nájdený.
(2)Potvrdenie podľa odseku 1 písm. c) až e) sa vydáva na žiadosť občana.
(3)Potvrdenie sa nevydá občanovi, ktorému potvrdenie vydané bolo a počas jeho platnosti si nepodal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu.
9
(4)Potvrdenie obsahuje
a)názov orgánu, ktorý potvrdenie vydal,
b)číslo a sériu občianskeho preukazu alebo číslo občianskeho preukazu, o ktorom sa potvrdenie vydáva,
c)skrátený názov útvaru alebo zastupiteľského úradu, ktorý občiansky preukaz vydal,
d)meno a priezvisko občana,
e)rodné priezvisko občana,
f)deň, mesiac, rok narodenia občana,
g)rodné číslo občana,
h)adresu trvalého pobytu občana na území Slovenskej republiky alebo miesto jeho pobytu v zahraničí,
i)číslo potvrdenia,
j)deň, mesiac, rok a dôvod vydania potvrdenia,
k)deň, mesiac, rok uplynutia platnosti potvrdenia,
l)dôvod, ak nie je možné v potvrdení uviesť niektorý požadovaný údaj,
m)podpis občana, ak je spôsobilý sa podpísať,
n)podpis zamestnanca a odtlačok úradnej pečiatky orgánu, ktorý vydal potvrdenie.
(5)Potvrdenie vydané podľa odseku 1 písm. b) d) je platné 30 dní odo dňa vydania, ak ho vydal príslušný útvar alebo útvar Policajného zboru a 90 dní odo dňa vydania, ak ho vydal zastupiteľský úrad; počas tohto obdobia nie je občan povinný byť držiteľom občianskeho preukazu. Potvrdenie vydané podľa odseku 1 písm. e) je platné 7 pracovných dní odo dňa vydania, ak ho vydal príslušný útvar alebo útvar Policajného zboru a 90 dní odo dňa vydania, ak ho vydal zastupiteľský úrad. Potvrdenie vydané z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody je platné 30 dní od ukončenia výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody; počas tohto obdobia nie je občan povinný byť držiteľom občianskeho preukazu.
(6)Na neplatnosť potvrdenia sa vzťahujú ustanovenia o neplatnosti občianskeho preukazu primerane.
Občiansky preukaz bez podoby tváre
§ 13
(1)Občiansky preukaz bez podoby tváre je doklad, ktorým sa občan autentifikuje pri prihlasovaní do elektronických služieb. Občiansky preukaz bez podoby tváre je majetkom Slovenskej republiky.
(2)Občiansky preukaz bez podoby tváre vydáva ministerstvo z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb občanovi mladšiemu ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pri narodení alebo pri udelení štátneho občianstva a občanovi mladšiemu ako 15 rokov, ktorý sa prihlásil na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva s platnosťou na 15 rokov.
(4)Občiansky preukaz bez podoby tváre obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) f), j) okrem miesta vydania, k) a l).
(5)Súčasťou občianskeho preukazu bez podoby tváre je aj elektronický čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými údajmi v strojovo čitateľnej podobe. Do elektronického čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze bez podoby tváre.
10
(6)Ministerstvo vydá občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci aj vtedy, ak došlo k odovzdaniu alebo doručeniu nájdeného občianskeho preukazu bez podoby tváre občana mladšieho ako 15 rokov a nový občiansky preukaz bez podoby tváre ešte nebol vydaný.
(7)Ministerstvo vydá občiansky preukaz bez podoby tváre občanovi mladšiemu ako 15 rokov na požiadanie z dôvodu
a)straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu bez podoby tváre,
b)zmeny údaja uvedeného v občianskom preukaze bez podoby tváre,
c)nefunkčnosti elektronického čipu.
(8)Požiadať o vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre môže zákonný zástupca občana mladšieho ako 15 rokov alebo iná osoba podľa § 7 ods. 6 na ktoromkoľvek príslušnom útvare; na vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre sa primerane vzťahuje § 7 ods. 9 a 10 s tým, že nemožno požiadať o urýchlené vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre do dvoch pracovných dní.
§ 14
(1)Občiansky preukaz bez podoby tváre ministerstvo zašle občanovi na adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
(2)Občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý nebude prevzatý v odbernej lehote, sa zašle na príslušný útvar v mieste trvalého pobytu občana, na ktorom si ho občan môže prevziať.
(3)Na prevzatie občianskeho preukazu bez podoby tváre sa vzťahuje § 10 ods. 2 až 4 a 6.
(4)Občiansky preukaz bez podoby tváre je neplatný, ak je elektronický čip poškodený tak, že sa ním nedá prihlasovať do elektronických služieb alebo ak nedošlo k jeho odovzdaniu podľa § 15 ods. 1 písm. l); na neplatnosť občianskeho preukazu bez podoby tváre sa vzťahujú ustanovenia o neplatnosti občianskeho preukazu primerane.
§ 15
Povinnosti na úseku občianskych preukazov
(1)Občan je povinný
a)požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu, od nadobudnutia štátneho občianstva alebo od prihlásenia sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; počas tohto obdobia a počas lehoty na vydanie občianskeho preukazu nie je občan povinný byť držiteľom občianskeho preukazu,
b)chrániť občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
c)odovzdať príslušnému útvaru alebo zastupiteľskému úradu neplatný občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, ak nejde o prípad podľa odseku 2; po strate štátneho občianstva je občan povinný odovzdať občiansky preukaz bezodkladne,
d)odovzdať príslušnému útvaru neplatný občiansky preukaz bez podoby tváre,
e)odovzdať príslušnému útvaru alebo zastupiteľskému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí občianskeho preukazu pred uplynutím platnosti doterajšieho občianskeho preukazu; táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá za občana prevezme občiansky preukaz,
f)ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému útvaru, zastupiteľskému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru alebo prostredníctvom portálu ministerstva,
11
g)ohlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu bez podoby tváre príslušnému útvaru,
h)dostaviť sa na vyzvanie príslušného útvaru alebo zastupiteľského úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu okrem občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia tak nemôže urobiť,
i)odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe do výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnice pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody,
j)ohlásiť bezodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo uloženie trestu zákazu pobytu,
k)odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu na adresu,
l)odovzdať občiansky preukaz bez podoby tváre pri prevzatí občianskeho preukazu; to neplatí, ak ide o občana mladšieho ako 15 rokov.
(2)Občiansky preukaz neplatný podľa § 11 ods. 1 písm. c) e) môže občan odovzdať aj pri prevzatí občianskeho preukazu.
(3)Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na občana mladšieho ako 15 rokov. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, má povinnosti podľa odseku 1 osoba uvedená v § 7 ods. 5 až 7.
(4)Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako záloh a nesmie sa odovzdať ani odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať ani odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb; to neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Občan nesmie ponechávať občiansky preukaz ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.
(5)Kto nájde alebo získa občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre iného občana, je povinný ho bezodkladne odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Vojenskej polície, príslušníkovi obecnej polície, obci alebo zastupiteľskému úradu, ktorí bezodkladne zabezpečia jeho odovzdanie príslušnému útvaru. Túto povinnosť aj ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu alebo občianskeho preukazu bez podoby tváre a tento občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre získa späť, ako aj ten, kto alebo získa občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre osoby, ktorá zomrela alebo ktorá bola vyhlásená za mŕtvu.
(6)Občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, je povinný odovzdať matričnému úradu ten, kto vybavuje úmrtný list, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou; matričný úrad zabezpečí jeho odovzdanie príslušnému útvaru. Ak nebol občiansky preukaz odovzdaný matričnému úradu, možno ho odovzdať na príslušnom útvare.
(7)Občan, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky prostredníctvom zastupiteľského úradu,17) je povinný odovzdať občiansky preukaz zastupiteľskému úradu; zastupiteľský úrad zabezpečí jeho odovzdanie príslušnému útvaru.
(8)Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnica pre obvinených a odsúdených odovzdá občiansky preukaz občanovi pri prepustení z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody na slobodu.
17) § 6 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12
§ 16
Evidencie
(1)Evidencia občianskych preukazov je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo a ktorý sa vedie na účely plnenia úloh podľa tohto zákona; súčasťou evidencie je aj evidencia čistopisov občianskych preukazov.
(2)Evidencia občianskych preukazov obsahuje
a)meno a priezvisko držiteľa občianskeho preukazu, jeho rodné priezvisko a predchádzajúce priezvisko,
b)deň, mesiac, rok, miesto a okres alebo štát narodenia držiteľa občianskeho preukazu,
c)rodné číslo držiteľa občianskeho preukazu,
d)pohlavie držiteľa občianskeho preukazu,
e)adresu trvalého pobytu držiteľa občianskeho preukazu na území Slovenskej republiky alebo miesto jeho pobytu v zahraničí,
f)podobu tváre držiteľa občianskeho preukazu,
g)podpis držiteľa občianskeho preukazu,
h)meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, deň, mesiac, rok, miesto a okres narodenia a rodné číslo osoby, ktorá žiadala o vydanie občianskeho preukazu za jeho držiteľa, údaje o jeho doklade totožnosti a jeho vzťah k držiteľovi občianskeho preukazu,
i)číslo a sériu občianskeho preukazu alebo číslo občianskeho preukazu,
j)deň, mesiac a rok vydania občianskeho preukazu,
k)deň, mesiac a rok uplynutia platnosti občianskeho preukazu,
l)označenie príslušného útvaru, ktorý občiansky preukaz vydal,
m)osobitné záznamy, ktoré boli alebo sú uvedené v občianskom preukaze, v rozsahu
1.obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu opatrovníka, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
2.zákaz pobytu,
3.skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu,
4.krvná skupina a podskupina a Rh faktor,
5.závažná choroba,
6.údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu vrátane druhu zmyslového postihnutia,
n)údaje o strate, odcudzení, poškodení a odovzdaní občianskeho preukazu,
o)deň, mesiac a rok zničenia občianskeho preukazu,
p)údaje o potvrdení o občianskom preukaze, ak bolo vydané, v rozsahu
1.deň, mesiac, rok a dôvod vydania potvrdenia,
2.deň, mesiac, rok uplynutia platnosti potvrdenia,
3.číslo potvrdenia,
q)číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich občan poskytol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu; tieto údaje sa vedú na účely zasielania notifikácií a informovania o elektronických službách poskytovaných ministerstvom.
(3)Evidencia občianskych preukazov bez podoby tváre je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo a ktorý sa vedie na účely plnenia úloh podľa tohto zákona. Evidencia občianskych preukazov bez podoby tváre obsahuje
a)meno a priezvisko držiteľa občianskeho preukazu bez podoby tváre, jeho rodné priezvisko a predchádzajúce priezvisko,
13
b)deň, mesiac, rok, miesto a okres alebo štát narodenia držiteľa občianskeho preukazu bez podoby tváre,
c)rodné číslo držiteľa občianskeho preukazu bez podoby tváre,
d)pohlavie držiteľa občianskeho preukazu bez podoby tváre,
e)deň, mesiac a rok vydania občianskeho preukazu bez podoby tváre,
f)deň, mesiac a rok uplynutia platnosti občianskeho preukazu bez podoby tváre,
g)číslo občianskeho preukazu bez podoby tváre,
h)údaje o strate, odcudzení, poškodení a odovzdaní občianskeho preukazu bez podoby tváre.
(4)Údaje podľa odsekov 2 a 3 sa poskytujú Policajnému zboru, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu, Slovenskej informačnej službe, Národnému bezpečnostnému úradu a zastupiteľským úradom diaľkovým, nepretržitým a priamym vstupom.
(5)Údaje podľa odsekov 2 a 3 sa poskytujú štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným osobám na plnenie ich úloh v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.18)
§ 17
Priestupky
(1)Priestupku sa dopustí ten, kto
a)použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije občiansky preukaz vydaný inému občanovi,
b)úmyselne poškodí občiansky preukaz,
c)sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
d)vykoná alebo si nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
e)poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,
f)nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
g)odovzdá občiansky preukaz ako záloh alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
h)prijme občiansky preukaz ako záloh alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
i)poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy.
(2)Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) e) možno uložiť pokutu do 350 eur a v blokovom konaní pokutu do 100 eur.
(3)Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. f) h) možno uložiť pokutu do 150 eur a v blokovom konaní do 50 eur.
(4)Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. i) možno uložiť pokutu do 50 eur.
(5)Priestupky podľa odseku 1 prejednáva útvar Policajného zboru.
18) Napríklad § 93a ods. 9 a § 93c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z., § 13 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z., § 99 ods. 15 a 16 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 211/2019 Z. z., § 3 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 5 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z., § 56 ods. 10 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
14
(6)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.19)
§ 18
Spoločné ustanovenia
(1)Na postup štátnych orgánov a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
(2)Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov.20)
(3)Ak sa podľa osobitných predpisov na autentifikáciu používa občiansky preukaz s elektronickým čipom, rozumie sa tým aj občiansky preukaz bez podoby tváre.
§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)Občianske preukazy vydané do 30. novembra 2019 sa považujú za občianske preukazy vydané podľa tohto zákona. Platnosť občianskych preukazov vydaných do 30. novembra 2019 sa končí dňom uplynutia platnosti v nich uvedenej; občianske preukazy vydané s neobmedzenou dobou platnosti zostávajú v platnosti s neobmedzenou dobou platnosti.
(2)Občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý do 31. decembra 2021 nedovŕši vek 15 rokov, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2021.
(3)Občanovi staršiemu ako 65 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2021.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001
19) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
20) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15
Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 20a ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Policajt je oprávnený snímať identifikačné znaky aj inej osobe na účely ich vyhľadávania a porovnávania v informačných systémoch Policajného zboru; takto zosnímané identifikačné znaky sa neuchovávajú.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona
16
č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z, zákona č. 212/2018 Z. z, zákona č. 215/2018 Z. z, zákona č. 284/2018 Z. z, zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z. a zákona č. 234/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 22a vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:
„Položka 22a
a)Vydanie občianskeho preukazu .............................................................................. 4,50 eura
b)Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov .............................................................. 9 eur
c)Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ...................................................................... 16,50 eura
d)Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel ................................................................................................ 3 eurá
Oslobodenie
1.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.
2.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.
3.Od poplatku podľa písmena a) tejto položky oslobodení občania,