D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela Zákonníka práce“).
Ústava Slovenskej republiky vo svojom čl. 36 garantuje, že zákon zamestnancom zabezpečí právo na najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie. V súlade s týmto ústavným záväzkom Zákonník práce podľa súčasnej platnej právnej úpravy v § 103 ods. 1 určuje základnú výmeru dovolenky zamestnanca na najmenej štyri týždne; a zároveň v § 103 ods. 2 určuje u zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku základnú výmeru dovolenky na najmenej päť týždňov.
Cieľom predkladateľov je touto novelou Zákonníka práce navýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. To je v súčasnosti platným sociálnym štandardom pre zamestnancov aj v iných členských štátoch Európskej únie, ako aj platným zamestnaneckým zvýhodnením u mnohých zamestnancov v Slovenskej republike.
Predkladatelia predpokladajú najmä nasledovné dopady navrhovanej právnej úpravy:
-pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,
-pozitívny vplyv na výchovu detí,
-pozitívny vplyv na cestovný ruch,
-pozitívny vplyv na bezpečnosť, produktivitu a efektivitu práce zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku a trvalo sa starajú o dieťa,
-pozitívne vplyvy na mladé pracujúce rodiny s maloletými deťmi a ich zakladanie.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie očakáva sa pozitívny vplyv napríklad v oblasti cestovného ruchu a mierne negatívny vplyv na produktivitu tých zamestnancov u zamestnávateľov, ktorým sa navýši základná výmera dovolenky o jeden týždeň. Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie, na zamestnanosť a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Zároveň návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy a ani vplyvy na hospodárenie obyvateľstva. Návrh zákona pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu zvyšuje sa množstvo času pre rodičov a pre deti na realizáciu rodinného života.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V ustanovení § 103 ods. 2 sa navrhuje doplniť zvýšenie základnej výmery dovolenky na dobu najmenej päť týždňov aj pre zamestnancov trvalo starajúcich sa o dieťa.
K čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. január 2020.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie očakáva sa pozitívny vplyv napríklad v oblasti cestovného ruchu a mierne negatívny vplyv na produktivitu tých zamestnancov u zamestnávateľov, ktorým sa navýši základná výmera dovolenky o jeden týždeň. Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie, na zamestnanosť a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Zároveň návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy a ani vplyvy na hospodárenie obyvateľstva. Návrh zákona pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu zvyšuje sa množstvo času pre rodičov a pre deti na realizáciu rodinného života.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ návrhu zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona: Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie;
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, body 4. a 5. sa nevypĺňajú.