(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2019,
ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku právnickej osoby v obchodnom registri
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje vzor tlačiva návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o organizačnej zložke podniku právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri podľa osobitného zákona1) (ďalej len „návrh na potvrdenie údajov“).
§ 2
Návrh na potvrdenie údajov sa do 30. júna 2021 podáva na tlačive s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, ktorého vzor sa uvádza v prílohe.
§ 4
K návrhu na potvrdenie údajov sa listiny podľa § 5 ods. 4 osobitného zákona2) neprikladajú.
§ 5
Pri podávaní návrhu na potvrdenie údajov sa postupuje podľa osobitného predpisu.3)
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Gábor Gál
minister spravodlivosti
1) § 15f ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z.
2) § 15f ods. 7 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
3) Napríklad § 4 ods. 3 až 5, § 5 ods. 1, 2 a 8, § 6 ods. 1 písm. a) a b), § 6 ods. 2 písm. a) a b) zákon č. 530/2003 Z. z.
Príloha k vyhláške č. .../2019 Z. z.
NÁVRH NA POTVRDENIE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V OBCHODNOM REGISTRI O
PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY
ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY
ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE PODNIKU SLOVENSKEJ PRÁVNICKEJ OSOBY
Obchodný register
Okresný súd
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Oddiel:
Vložka číslo:
/
NAVRHOVATEĽ
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/ SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/
orientačné číslo
Názov obce a časti obce, ak sa obec člení na časti
PSČ
Štát
A. PODNIK ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY
Na základe § 15f ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z. navrhujem (navrhujeme) potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri o tomto podniku zahraničnej právnickej osoby:
I. Označenie podniku zahraničnej právnickej osoby
Obchodné meno
Adresa miesta činnosti podniku zahraničnej právnickej osoby
a)
Názov
ulice/verejného
priestranstva
b) Súpisné/ orientačné číslo
c) Názov obce a časti obce, ak sa obec člení na časti
d) PSČ
IČO
II. Zapísané údaje v obchodnom registri o podniku zahraničnej právnickej osoby navrhujem
(navrhujeme) potvrdiť k      .      . .
III. Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri sú správne a úplné.
Podnik zahraničnej právnickej osoby
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
V
dňa
B. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU SLOVENSKEJ PRÁVNICKEJ OSOBY
Na základe § 15f ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z. navrhujem (navrhujeme) potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri o tejto organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby:
I. Označenie organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby
Obchodné meno
Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby
a)
Názov
ulice/verejného
priestranstva
b) Súpisné/ orientačné číslo
c) Názov obce a časti obce, ak sa obec člení na časti
d) PSČ
IČO
II. Zapísané údaje v obchodnom registri o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej
osoby navrhujem (navrhujeme) potvrdiť k      .      . .
III. Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky zapísané údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri sú správne a úplné.
Organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
V
dňa
C. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU SLOVENSKEJ PRÁVNICKEJ OSOBY
Na základe § 15f ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z. navrhujem (navrhujeme) potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri o tejto organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby:
I. Označenie organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby
Obchodné meno
Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby
a)
Názov
ulice/verejného
priestranstva
b) Súpisné/ orientačné číslo
c) Názov obce a časti obce, ak sa obec člení na časti
d) PSČ
IČO
II. Zapísané údaje v obchodnom registri o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej
osoby navrhujem (navrhujeme) potvrdiť k      .      . .
III. Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri sú správne a úplné.
Organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
V
dňa