-1-
(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z .... 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
25/2004 Z. z.
, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa
§ 14 ods. 1 zákona č.
530/2003 Z. z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
25/2004 Z. z.
, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z., vyhlášky č. 399/2013, vyhlášky č. 91/2015 Z. z., vyhlášky č. 334/2016 Z. z., vyhlášky č. 265/2017 Z. z. a vyhlášky č. 178/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. a) sa za slová „výmaz zapísaných údajov“ vkladajú slová „(ďalej len „návrh na zápis“)“.
2.Slová „návrh podľa § 2“ sa vo všetkých gramatických tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „návrh na zápis“ v príslušnom gramatickom tvare.
3.V § 2 znie:
㤠2
(1) Návrh na zápis sa podáva elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe formulárov, ktorých vzory sú uvedené v prílohách.
(2) Elektronická podoba formulárov podľa odseku 1 je zverejnená na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy1) alebo špecializovaného portálu1a), ktorý umožňuje vytvorenie návrhu na zápis v elektronickej podobe vo formáte XML.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
1) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
1a) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
4.V § 4 ods. 1 sa nad slovom „zákona“ doterajší odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1c)“.
-2-
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
1c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 4 odsek 2 znie:
„(2) K návrhu na zápis sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá byť ako adresa sídla zapísaná do obchodného registra podľa osobitného predpisu,
1d)
vyplýva z katastra nehnuteľností.1e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:
1d) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.
1e) Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.V § 4 ods. 3 sa slová
§ 5 ods. 3 zákona
alebo podľa
§ 5a ods. 4 zákona
v prípade elektronického podania“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 zákona alebo podľa § 5b ods. 3 zákona v prípade podania prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta“.
7.V § 4 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí v prípade elektronického podania.“.
8.V § 4 ods. 6 sa nad slovom „predpisov“ doterajší odkaz 1b nahrádza odkazom 1f.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:
1f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.“.
9.§ 5 sa vypúšťa vrátane nadpisu nad paragrafom.
10.§ 6 sa vypúšťa.
11.V § 11 ods. 2 písmeno i) znie::
„i) písomné vyhlásenie zakladateľa, že je zahraničnou osobou, ak ide o prípad podľa osobitného zákona;2aaa) podpis zakladateľa musí byť úradne osvedčený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aaa znie:
2aaa) § 105b ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. .../2019 Z. z.
§ 7 ods. 17 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aab sa vypúšťa.
-3-
12.V § 12 ods. 3 druhej vete sa slovo „údajov“ nahrádza slovom „listín“.
13.V § 12 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podpis spoločníka a nadobúdateľa musí byť úradne osvedčený.“.
14.Nadpis nad § 19 znie: „Podnik zahraničnej právnickej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby“.
15.§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Návrh na prvý zápis
(1)Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č. 15
.
(2)K návrhu na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra sa okrem listín podľa
§ 4
prikladá
a)zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby,
b)stanovy zahraničnej právnickej osoby, ak boli prijaté,
c)rozhodnutie zahraničnej právnickej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky,
d)listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
e)osvedčenie o zápise zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná právnická osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie alebo písomné vyhlásenie zahraničnej právnickej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie,
f)iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.“.
16.V § 20 ods. 1 sa slová „zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami „zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby“.
17.V § 20 ods. 2 sa slová „zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú slovami „zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby“ a slovo „vzor“ nahrádza slovom „zoznam“.
-4-
18.Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod
(1)Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 31.
(2)K návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod sa okrem listiny podľa § 4 ods. 3 môže priložiť aj listina, ktorou sa preukazuje zmena v osobe spoločníka spoločnosti.“.
19.V § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výmaz podnikateľa fyzickej osoby a“.
20.Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 75j ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
21.V § 28 odsek 6 znie:
„(6) V prípade podľa osobitného zákona,8) k návrhu na výmaz sa prikladá písomné vyhlásenie likvidátora o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly podľa osobitného predpisu;8a) podpis likvidátora musí byť úradne osvedčený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:
8) § 75j ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. .../2019 Z. z.
8a) § 75j ods. 6 Obchodného zákonníka v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
22.Príloha č. 1 sa vypúšťa.
23.Príloha č. 2 sa vypúšťa.
24.Prílohy č. 3 až 31 vrátane nadpisov znejú:
Poznámka predkladateľa:
Jednotlivé prílohy v novom znení sa z technických dôvodov prikladajú ako samostatné prílohy.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2020 okrem čl. I bodu 24., ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.