(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2019
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 4, 75a ods. 3, 75g a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonník v znení zákona č. .../2019 Z. z. ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VŠOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora,
b)podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov likvidátora vrátane paušálnych náhrad za výdavky likvidátora,
c)náležitosti zoznamu majetku spoločnosti.
DRUHÁ ČASŤ
PREDDAVOK LIKVIDÁTORA
§ 2
Výška preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora vo veci likvidácie začatej na základe rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti podľa § 68 Obchodného zákonníka je 1 500 eur.
TRETIA ČASŤ
ODMENA LIKVIDÁTORA
§ 3
Daň z pridanej hodnoty
Ak je likvidátor platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
§ 4
Paušálna odmena
Likvidátorovi patrí paušálna odmena v sume
a)300 eur, za zverejnenie oznámenie o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok,
b)5 eur, za zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok,
c)300 eur za uloženie základného zoznamu prihlásených pohľadávok do zbierky listín,
d)300 eur za uloženie základného zoznamu majetku do zbierky listín,
e)300 eur za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky,
f)300 eur za zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
§ 5
Odmena z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok
(1)Základ pre určenie odmeny z hodnoty splnených peňažných pohľadávok je výška peňažného plnenia, ktorú likvidátor poukázal veriteľovi na účely splnenia záväzku spoločnosťou.
(2)Odmena likvidátora zo základu na jej určenie je
a)15% z poukázaného peňažného plnenia pokým celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok nedosiahne 10.000 eur,
b)10%, ak celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok presiahne 10.000 eur, avšak nepresiahne 50.000 eur,
c)5%, ak celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok presiahne 50.000 eur, avšak nepresiahne 100 000 eur,
d)1%, ak celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok presiahne 50.000 eur, avšak nepresiahne 100 000 eur,
e)0,1% ak celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok už presiahla 100.000 eur.
§ 6
Odmena likvidátora v prípade dodatočnej likvidácie
Odmena likvidátora v dodatočnej likvidácii sa primerane spravuje ustanoveniami § 2 až 5.
§ 7
Spoločné ustanovenie
V odmene likvidátora je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s likvidáciou.
ŠTVRTÁ ČASŤ
NÁHRADA VÝDAVKOV LIKVIDÁTORA
§ 8
(1)Likvidátorovi patrí náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených pri konaní s odbornou starostlivosťou v súvislosti s vykonaním likvidácie.
(2)Medzi hotové výdavky patria najmä súdne a iné poplatky, cestovné náhrady, poštovné, telekomunikačné poplatky, náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, preklady, odpisy a fotokópie.
(3) Výška cestovných náhrad sa určuje podľa osobitného predpisu.1)
1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
PIATA ČASŤ
ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI
§ 9
(1)V zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci spoločnosti ku dňu uloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo, do zbierky listín obchodného registra.
(2)Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:
a)pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie,
b)pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanej stavbe popis stavby, stavebné povolenie, číslo parcely, na ktorej rozostavaná stavba stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb nezapísaných na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,
c)pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanom byte alebo nebytovom priestore stavebné povolenie, poschodie, číslo parcely, na ktorej stavba s rozostavaným bytom alebo nebytovým priestorom stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie; v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb s bytmi alebo nebytovými priestormi nezapísanými na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,
d)pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo a evidenčné číslo, ak známe, ako aj adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza,
e)pri cennom papieri druh a forma cenného papiera, počet kusov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, poradové číslo, ISIN, ak bol pridelený, označenie emitenta, ako aj označenie verejného registra, v ktorom je evidovaný, alebo adresa miesta, kde sa nachádza, ak ide o listinný cenný papier,
f)pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry, ak bola vystavená,
g)pri pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a označenie banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá ho vedie, názov a forma vkladu, ak ide o vklad,
h)pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná.
(3)Pri každej položke sa v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste ku dňu uloženia zoznamu majetku do zbierky listín obchodného registra alebo ku dňu uloženia jeho doplnenia do zbierky listín obchodného registra.
(4)Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie druh a poradie zabezpečovacieho práva, ako aj pohľadávka, ktorú zabezpečuje, s uvedením veriteľa, zabezpečenej sumy a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
(5)Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, v zozname majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace s týmto sporom.
(6)Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa uvedú podieloví spoluvlastníci a podiely jednotlivých podielových spoluvlastníkov vyjadrené v zlomkoch.
(7)Vzor tlačiva zoznamu majetku spoločnosti je uvedený v prílohe č. 1.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.
§ 11
Táto vyhláška sa vzťahuje na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátorov, ktorí boli vymenovaní po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.
§ 12
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora v znení vyhlášky č. 533/2008 Z. z..
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Príloha č. 1
k vyhláške č. .../2019 Z. z.
ZOZNAM MAJETKU
(doplnenie)*
*Ak nejde o doplnenie zoznamu majetku, slovo „doplnenie“ v zátvorkách sa prečiarkne takto: (doplnenie).
LIKVIDÁTOR
BYDLISKO/ADRESA SÍDLA
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/
orientačné číslo
Názov obce a časti obce, ak sa obec člení na časti
PSČ
Štát
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v zozname majetku pravdivé a úplné a že som si vedomý trestnoprávnych následkov v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
Osvedčenie podpisu
V
dňa
-6-
Na základe § 75g zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. ... /2019 Z. z. vyhotovujem nasledujúci zoznam majetku      v likvidácii:
Poradové
číslo
Opis majetku
Hodnota majetku
(Eur)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-7-
  
  
Počet strán, z ktorých pozostáva zoznam majetku      .