1/
1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie)
1. Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov; ďalej aj ako „OBZ“)
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
2. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZOCV“)
(gestor: Úrad vlády Slovenskej republiky)
3. Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZOR“)
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
4. Návrh zákona č. .../2019 Z. z., ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako „NZ“)
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 16
O: 3
PO: 2
V: 2
Okrem toho členské štáty môžu vyžadovať, aby všetky alebo určité kategórie spoločností odovzdávali všetky alebo určité typy týchto dokumentov a údajov elektronicky.
O
4
Čl. XIII
§: 5
(1) Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva navrhovateľ, ktorým je zapísaná osoba alebo osoba oprávnená podľa osobitného zákona.1) Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.
(2) Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrového súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy6a) alebo špecializovaného portálu.6b) Elektronický formulár obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom.6c)
(3) Na návrh na zápis podaný registrovému súdu inak ako podľa odseku 2 registrový súd neprihliada.
(4) Návrh na zápis musí byť autorizovaný5aa) navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa
U
Slovenská republika v súvislosti s realizáciou opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra schválených vládou Slovenskej republiky uznesením č. 167 z 20. apríla 2018 navrhuje využiť opciu ponúknutú členským štátom daným ustanovením smernice, a teda ustanoviť pre všetky kategórie subjektov zapisovaných do obchodného registra elektronické „odovzdávanie“ všetkých dokumentov a údajov (ktorými je potrebné v terminológii národnej právnej úpravy rozumieť návrh na zápis údajov do obchodného registra a listín, ktoré tvoria jeho prílohy.
1/
2
majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť, inak registrový súd naň neprihliada; to neplatí, ak povaha alebo veľkosť listiny podľa prvej vety neumožňuje jej podanie spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe. Listinná podoba listiny podľa prvej vety prevádzaná do elektronickej podoby na účely jej podania v elektronickej podobe musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom.1)
(5) Ak povaha alebo veľkosť listiny, ktorá sa prikladá k návrhu na zápis podľa odseku 4, neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe, navrhovateľ k návrhu na zápis pripojí písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý listina nemohla byť podaná v elektronickej podobe spolu s návrhom a v lehote 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis doručí listinu v listinnej podobe registrovému súdu, inak registrový súd na návrh na zápis nebude prihliadať. Ustanovenia osobitného predpisu6a) o zaručenej konverzii sa na postup registrového súdu podľa predchádzajúcej vety nepoužijú.
(6) Účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď registrovému súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku, registrovému súdu bola doručená listina podľa odseku 5, ak sa k návrhu na zápis mala priložiť, a neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis.
(7) Ak navrhovateľ uvádza v návrhu na prvý zápis viacero predmetov podnikania alebo činností, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania alebo činnosť, ktorú považuje za hlavnú.
(8) Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.
(9) Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo
1/
3
odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.
(10) Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby povinné uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
PP – podpísmeno (číslo)
nový článok vo vzťahu k novelizovanej smernici
B - bod
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými bola smernica transponovaná:
1.Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4.Návrh zákona č. .../2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony