1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom zákona budú ovplyvnené všetky kategórie podnikateľských subjektov. Počet dotknutých podnikateľských subjektov s ohľadom na vecné zameranie legislatívneho materiálu nie je možné vopred určiť.
Z analýzy vypracovanej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vyplynulo, že v obchodnom registri je zapísaných viac ako 300 000 subjektov. Počet neaktívnych obchodných spoločností, tzv. „mŕtvych obchodných spoločností“, v obchodnom registri je viac ako 100 tisíc.
Optimalizácia údajovej základne obchodného registra je predpokladom na to, aby sa do neho nezapisovali resp. ďalej neviedli entity, pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie. Ide najmä o staré právne formy ako národné výbory, obecné podniky, či „hospodárske zariadenia“, ktoré boli do obchodného registra prevzaté ešte z právnej úpravy Hospodárskeho zákonníka. Ďalej sa v rámci „čistenia obchodného registra“ navrhuje zavedenie opatrenia zameraného na riešenie situácie, kedy si zapísané subjekty ešte nezmenili základné imanie na menu euro a neurobia tak ani v rámci dodatočnej lehoty od účinnosti zákona. Takéto spoločnosti sa zrušia bez likvidácie (s výnimkami v prípadoch, ak vo vzťahu k týmto subjektom prebieha konkurzné konanie alebo ak v likvidácii a likvidátor v stanovenej lehote predloží registrovému súdu konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku). Doteraz zapísané podniky zahraničných právnických osôb, ich organizačné zložky, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb za účelom zabezpečenia aktuálnosti údajov zapísaných o nich v obchodnom registri, najmä vyčistenie obchodného registra od tých podnikov zahraničných osôb a ich organizačných zložiek, ktorých „materská spoločnosť“ v zahraničnom registri či evidencii neexistuje, budú povinné sa preregistrovať. V prípade, že tieto subjekty prostredníctvom na to určeného formulára potvrdia doteraz zapísané údaje, preregistrácia nebude podliehať súdnemu poplatku.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Legislatívny materiál vychádza z nelegislatívneho materiálu „Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra“, ktorý bol dňa 20. apríla 2018 schválený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 167/2018. Uvedený nelegislatívny materiál bol predmetom rokovaní so zástupcami podnikateľského prostredia.
K legislatívnemu materiálu bola zverejnená predbežná informácia v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky;
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/266
(27.11. 31.12.2018). Dňa
16. januára 2018 sa z vlastnej iniciatívy uskutočnilo stretnutie s členmi pracovnej skupiny a zástupcami registrových súdov, kde bol predstavený koncept legislatívneho materiálu a zúčastnení boli vyzvaní na prípadné pripomienkovanie materiálu.
Ďalej boli z vlastnej iniciatívy predkladateľom uskutočnené konzultácie s vybranými ministerstvami ako gestormi niektorých osobitných právnych predpisov dotknutých novonavrhovanou právnou úpravou.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Za ostatné obdobie sa miera návrhov podaných elektronicky zvýšila na viac ako 80 % návrhov. Elektronické
2
služby obchodného registra sa stali dominantnými pri podávaní návrhov do obchodného registra a počet takto podaných návrhov rastúci trend. V tejto súvislosti sa navrhuje vypustiť výnimka zo zníženia sadzby súdneho poplatku vo veciach obchodného registra. Navrhujú sa upraviť aj sadzby súdnych poplatkov vo veciach obchodného registra na polovicu tak, že zodpovedajú poplatkom, ktoré sa v súčasnosti uhrádzajú za návrhy do obchodného registra podávané elektronickými prostriedkami.
Predkladaná právna úprava upravuje zníženie sadzby súdneho poplatku v prípade, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami tak, aby bolo zrejmé, že takéto zníženie poplatku je možné, ak sa podanie uskutočnilo elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu a podanie mohlo byť spracovávané na súde v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z právnej úpravy eGovernmentu. Precizovaním uvedeného znenia zákona sa odstraňuje nejednotná aplikácia znižovania súdneho poplatku, kedy dochádzalo k situáciám, že sadzba poplatku bola v zmysle tohto ustanovenia znižovaná iba v prípadoch, ak na podanie alebo úkon bol vytvorený na to určený elektronický formulár alebo úkon bol elektronickými prostriedkami vykonaný cez príslušnú aplikáciu.
V súvislosti so zavedením nového konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva v Civilnom minosporovom poriadku sa nezavádza nová osobitná sadzba súdneho poplatku pre toto konanie, ale sa dopĺňa poznámka k položke 1 v Sadzobníku súdnych poplatkov. Podľa písmena b) tejto položky (ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi) sa bude uhrádzať poplatok za zrušenie obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré môže začať iba na návrh. Rovnako sa bude postupovať i v prípade odvolacieho konania proti rozhodnutiu o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva či v prípade vymenovania likvidátora, jeho odvolania a nahradenia inou osobou.
Pri spomínanom novom konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva sa zavádza súdny poplatok za predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa toto konanie začalo a osobitný spôsob jeho úhrady. Uvedený súdny poplatok sa zavádza pre prípady, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo podá na súd žiadosť o možnosť predĺženia lehoty na odstránenie dôvodu o 90 dní. Výška súdneho poplatku za predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa toto konanie začalo, sa navrhuje vo výške 100 eur.
Podrobnosti o výške súdnych poplatkov vyberaných vo veciach obchodného registra upravuje predkladaný návrh zákona v novelizačnom článku V.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nie, predkladaná právna úprava nezakladá nepriame finančné náklady na nákup tovarov alebo služieb
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Áno, predkladaný materiál zavádza najmä nasledovný okruh nových informačných povinností a osobitných druhov povinností:
vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe súdov sa pridáva podmienka úradne osvedčeného podpisu na súhlase vlastníka nehnuteľnosti,
precizovanie ustanovení o likvidácii a dodatočnej likvidácii, kde sa po novom pre podanie návrhu na dodatočnú likvidáciu navrhuje lehota štyroch rokov, pričom táto lehota začína plynúť od výmazu spoločnosti (s uplynutím tejto lehoty sa spája následok pripadnutia majetkových hodnôt obchodnej spoločnosti do vlastníctva štátu),
navrhuje sa, aby nariadenie dodatočnej likvidácie súdom malo za následok obnovenie zápisu obchodnej spoločnosti v obchodnom registri a na takúto právnickú osobu by sa hľadelo akoby nezanikla,
ako jednoznačný identifikátor fyzických osôb sa navrhuje zapisovať údaj o rodnom čísle alebo údaj o inom identifikačnom údaji, za predpokladu, že fyzickej osobe rodné číslo nebolo pridelené (zahraničné fyzické osoby),
navrhuje sa do zbierky listín ukladať originál listiny alebo jej osvedčenú kópiu prevedenú do elektronickej podoby, pričom doterajšie pravidlá upravujúce postup v prípade, ak orgán verejnej moci nevydáva originál listiny v elektronickej podobe, alebo ak sa listina ukladá bez návrhu, osobou oprávnenou na predkladanie listín do zbierky listín, zostávajú v platnosti,
v súvislosti s navrhovaným výlučným elektronickým podávaním návrhov na zápis do obchodného registra sa navrhuje ukladanie listín do zbierky listín v elektronickej podobe s výnimkou v prípade, ak by listinu, či vzhľadom na materiál, veľkosť alebo tvar nebolo možné predložiť v elektronickej podobe spolu s pravidlom, podľa ktorého sa ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii nepoužijú v prípade prevedenia listiny z listinnej podoby do elektronickej podoby,
opatrenie na tzv. „čistenie obchodného registra“ - preregistrácia podnikov zahraničných právnických osôb, ich organizačných zložiek, podnikov a organizačných zložiek podnikov právnických osôb
3
zapísaných do obchodného registra (v prípade, že tieto subjekty prostredníctvom na to určeného formulára potvrdia doteraz zapísané údaje, preregistrácia nebude podliehať súdnemu poplatku),
povinnosť likvidátora vytvoriť zoznam prihlásených pohľadávok a zoznam majetku podobne ako pri konkurze a ďalšie.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
85,- €
3.031.726,- €
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
24,- €
991.003,- €
Celkové náklady regulácie
4.022.729,- €
Pozn.: Náklady regulácie boli vyčíslené na základe expertného odhadu za použitia tzv. veľkej kalkulačky nákladov.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Predkladateľ sa nedomnieva, že nová práva úprava vzhľadom na svoj charakter povedie k vytvoreniu nových pracovných miest, zvýšeniu efektivity výroby a využívania zdrojov, ovplyvneniu práv duševného vlastníctva, uvedeniu alebo rozšíreniu nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh a podpore inovácií.