1
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
Nevytvára sa nová služba verejnej správy
B
Zmena služieb
sluzba_is_829
sluzba_is_48033
služba_is_45196
Podanie žiadosti o zápis údajov do obchodného registra
Podanie žiadosti o zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
Zápis informácií zo súdnej lustrácie do súdneho spisu
4
4
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_6117
isvs_241
isvs_255
Informačný systém Obchodného registra - Corwin
Informačný systém elektronických služieb obchodného registra
Informačný systém súdov –Súdny manažment
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A – z prostriedkov EÚ B – z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
B
2
Návrh zákona predpokladá zmeny v týchto existujúcich informačných systémoch verejnej správy:
1.Informačný systém Obchodného registra – Corwin (isvs_6117),
2.Informačný systém elektronických služieb obchodného registra (isvs_241),
3.Informačný systém súdov – Súdny manažment (isvs_255).
Návrh zákona mení a dopĺňa existujúce služby:
1.zavedenie výlučne elektronickej formy podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhov na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra registrovému súdu,
2.zmena existujúcich formulárov určených na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhov na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra registrovému súdu v súvislosti s navrhovaným zúženým rozsahom zapisovaných subjektov, preregistráciou podnikov zahraničných právnických osôb, ich organizačných zložiek a podnikov a organizačných zložiek právnických osôb a v súvislosti so zmenou rozsahu zapisovaných údajov do obchodného registra,
3.zavedenie výlučne elektronickej formy ukladania listín do Zbierky zákonom ustanovených listín s výnimkou listín, ktoré nie spôsobilé na ich prevedenie do elektronickej podoby,
4.webovú službu Služba vráti zoznam jednoznačných identifikátorov právnickej osoby (IPO), ktorý zodpovedá vstupným vyhľadávacím kritériám za účelom eliminácie zápisu duplicitných IČO zapísaných v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) implementáciou kontroly pri uzatvorení zápisu do obchodného registra, či sa dané IČO nevyskytuje v RPO,
5.zmena elektronickej služby „služba_IS_45196“ „Zápis informácií zo súdnej lustrácie do súdneho spisu“ v súvislosti s rozšírením lustrácie o lustráciu na Kataster nehnuteľností.