1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: Všeobecná pokladničná správa
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
1 684 032
0
0
v tom:
MS SR - 0EK0C - IT financ. zo ŠR – MS SR
MF SR - 0EK0D - IT financ. zo ŠR – MF SR
0
0
1 350 432
333 600
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
1 684 032
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
1 684 032
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
1 684 032
0
0
v tom:
MS SR - 0EK0C - IT financ. zo ŠR – MS SR
MF SR - 0EK0D - IT financ. zo ŠR – MF SR
0
0
1 350 432
333 600
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Výdavky Ministerstva financií SR v rozpočte kapitoly na rok 2020 zabezpečené. Výdavky kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov dotknutej kapitoly štátneho rozpočtu v návrhu Rozpočtu verejnej správy na rok 2020.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Ministerstvo spravodlivosti SR:
V oblasti výdavkov predmetný návrh negatívny vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstvo spravodlivosti SR v súvislosti s vplyvmi na Informačný systém Obchodného registra Corwin (isvs_6117), ktorý je podľa analýzy dodávateľa v celkovej výške 1 350 432 eur za zmeny existujúcich formulárov a zmeny IS Corwin, doba realizácie je 12 mesiacov, realizáciu výdavku predpokladáme v roku 2020.
Financovanie podpory informačných systémov v tejto súvislosti nie je možné aktuálne vyčísliť.
3
Ministerstvo financií SR:
Plnenie zákona si vyžiada úpravu informačných systémov finančnej správy v roku 2020 v sume 333 600 eur, ktoré budú zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly.
Ide o nasledovné úpravy. V súvislosti s navrhovanou úpravou § 75k Dodatočná likvidácia sa predpokladá za oblasť registra zapracovanie nových postupov a procesov v ISFS-SD, nový právny stav „Dodatočná likvidácia“, umožniť odmazať zapísaný dátum zániku spoločnosti, prípadne inak vyriešiť „obnovenie“ spoločnosti, zapracovať spätné procesy v súvislosti s obnovou ukončenej registrácie k daniam. Úprava bude mať dopad na reporty registra ako aj na iné informačné systémy finančnej správy PFS, DWH. Navrhovaná úprava § 2 ods. 3 v prípade, ak bude právnická osoba definovaná len sídlom, t. j. bude známa len obec a jej časť, zápis adresy len v tvare obec a jej časť obce bude mať vplyv na informačné systémy finančnej správy ISFS-SD, PFS, ADMIS.
Súčasťou uvedeného vplyvu na rozpočet kapitoly nie je financovanie podpory informačných systémov v nasledujúcich rokoch, ktoré nie je možné v súčasnosti vyčísliť. Podpora informačného systému sa zvyčajne pohybuje na úrovni 20 25 % obstarávacej ceny informačného systému a závisí od konkrétnych zmluvných podmienok.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách) -
Všeobecná pokladničná správa
2019
2020
2021
2022
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 4
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
1 350 432
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - 711
1 350 432
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
1 350 432
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
333 600
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - 711
333 600
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
333 600
0
0
6
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2019
2020
2021
2022
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.